Licencijų suskubo paskutinę akimirką
Ša­lies so­cia­li­nės glo­bos įstai­gos, ne­ga­vu­sios to­les­nės veik­los li­cen­ci­jų iš So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos, nuo ki­tų me­tų ne­ga­lės vyk­dy­ti sa­vo veik­los. Ta­čiau iki gruo­džio pra­džios li­cen­ci­jas įsi­gi­jo tik 273 iš be­veik pus­penk­to šim­to to­kių įstai­gų.

Glo­bos įstai­gos, tei­kian­čios bet ko­kias so­cia­li­nes pa­slau­gas - glo­bo­jan­čios se­ne­lius, vai­kus, ne­įga­liuo­sius, li­cen­ci­jas ga­lė­jo gau­ti nuo 2010 me­tų. Ta­čiau iki šiol jo­mis ne­pa­si­rū­pi­nu­sių įstai­gų va­do­vai dar ti­ki­si, kad nuo 2015-ųjų nu­trauk­ti veik­los ne­rei­kės - esą li­cen­ci­jas iki me­tų pa­bai­gos dar spės gau­ti.

Tu­ri vil­ties

Ša­kių ra­jo­ne 20 me­tų vei­kian­tiems Ku­kars­kės glo­bos na­mams 2014-ie­ji ga­lė­jo bū­ti pa­sku­ti­niai. Mat bu­vu­sio­je li­go­ni­nė­je įsi­kū­ru­si įstai­ga nie­kaip ne­ati­ti­ko ke­lia­mų rei­ka­la­vi­mų - pa­tal­poms bu­vo bū­ti­nas ka­pi­ta­li­nis re­mon­tas, trū­ko gy­ve­na­mų­jų kam­ba­rių, sa­ni­ta­ri­nių maz­gų. Glo­bos na­mams rei­kė­jo gau­ti ir as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros li­cen­ci­ją, nes juo­se ne tik tu­rė­jo dirb­ti slau­gy­to­ja, bet ir rei­kė­jo įreng­to pro­ce­dū­rų ka­bi­ne­to. Įstai­ga ne­tu­rė­jo ir hi­gie­nos pa­so.

Prieš kiek dau­giau nei me­tus bu­vo par­eng­tas šių se­ne­lių glo­bos na­mų re­kons­truk­ci­jos pro­jek­tas, ti­kin­tis par­amos iš Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų, ta­čiau jos ne­gau­ta. To­dėl, pa­sak Ku­kars­kės glo­bos na­mų di­rek­to­rės As­tos Pra­nai­tie­nės, te­ko vers­tis stei­gė­jos, Ša­kių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės, ir rė­mė­jų lė­šo­mis. „Mums pa­vy­ko su­sit­var­ky­ti taip, kad jau ga­lė­tu­me pre­ten­duo­ti į li­cen­ci­ją“, - tei­gė A. Pra­nai­tie­nė.

Anot jos, per pus­me­tį glo­bos na­mų pa­tal­pas pa­vy­ko pert­var­ky­ti taip, kad se­ne­liai kam­ba­riuo­se gy­ve­na dau­giau­sia po tris, o kai ku­riuo­se - po vie­ną ar du. „Pa­siim­siu hi­gie­nos pa­są ir va­žiuo­ja­me gau­ti as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros li­cen­ci­jos. Tuo­met teik­si­me do­ku­men­tus so­cia­li­nių pa­slau­gų li­cen­ci­jai gau­ti. Ti­ki­mės, kad iki sau­sio 1 die­nos ją jau tu­rė­si­me“, - vy­lė­si pa­šne­ko­vė.

Su­spės gauti

Anks­čiau gau­ti li­cen­ci­jos ne­ga­lė­jo ir Ša­kių vai­kų glo­bos na­mai. Juo­se ne tik rei­kė­jo įsteig­ti ke­le­tą pa­pil­do­mų eta­tų, bet ir bu­vo per­ne­lyg ma­žos pa­tal­pos. To­dėl iki ru­dens vy­ko in­ten­sy­vūs dar­bai - ša­lia vei­kian­čių glo­bos na­mų bu­vo sta­to­mi nau­ji, juo­se vai­kai įsi­kū­rė ru­de­nį.

Ne kar­tą abe­jo­jęs kai ku­rių rei­ka­la­vi­mų glo­bos įstai­goms pa­grįs­tu­mu Ša­kių vai­kų glo­bos na­mų di­rek­to­rius Evan­ge­li­kų liu­te­ro­nų baž­ny­čios ku­ni­gas Vir­gi­ni­jus Ke­ler­tas LŽ da­bar tei­gė, kad šiuo me­tu įstai­ga pa­si­ren­gu­si li­cen­ci­ja­vi­mui. „Pa­tei­kė­me vi­sus do­ku­men­tus ir lau­kia­me, kol ga­lu­ti­nį žo­dį tars So­cia­li­nių pa­slau­gų prie­žiū­ros de­par­ta­men­to (SPPD) spe­cia­lis­tai“, - sa­kė jis.

Iš vi­so Ša­kių ra­jo­ne yra 14 glo­bos įstai­gų. Li­cen­ci­jas iki šio mė­ne­sio pra­džios tu­rė­jo tik pen­kios iš jų. Ta­čiau Ša­kių ra­jo­no me­ri­jos So­cia­li­nės par­amos sky­riaus ve­dė­ja Leo­no­ra Po­ce­vi­čiū­tė ti­ki­no, kad pa­dė­tis nė­ra to­kia blo­ga, kaip at­ro­do. Esą nė vie­nos įstai­gos nuo ki­tų me­tų pra­džios už­da­ry­ti ne­rei­kės ir vi­si li­kę glo­bos na­mai li­cen­ci­jas gaus.

Anot L. Po­ce­vi­čiū­tės, trys iš ke­tu­rių ra­jo­ne vei­kian­čių šei­my­nų li­cen­ci­jas jau tu­ri, o ket­vir­ta ti­ki­si gau­ti iki Nau­jų­jų me­tų.

Pa­sku­ti­nę minutę

SPPD Įstai­gų prie­žiū­ros sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Kris­ti­na Su­sla­vi­čiū­tė ne­slė­pė, kad dau­ge­lis glo­bos įstai­gų su­sig­rie­bė tik pa­sku­ti­niais me­tais, ar­tė­jant nu­sta­ty­to ter­mi­no pa­bai­gai. Rei­ka­la­vi­mai joms bu­vo ži­no­mi jau nuo 2006-ųjų, o nuo 2010 me­tų pra­dė­tas li­cen­ci­ja­vi­mo pro­ce­sas. Per tą lai­ką įstai­gų inf­ras­truk­tū­ros pert­var­kai bu­vo skir­ta per 100 mln. li­tų tiek iš ES fon­dų, tiek iš ša­lies biu­dže­to. Ta­čiau ne vi­sos įstai­gos tuo pa­si­nau­do­jo - ne­ma­ža da­lis lau­kė an­tro­sios šių me­tų pu­sės.

„Da­bar vos ne kas­dien iš­duo­da­me li­cen­ci­jas, ir dau­gu­ma jų ne­ga­vu­sių, bet rei­ka­la­vi­mus ati­tin­kan­čių įstai­gų li­cen­ci­jas gaus. Šiuo me­tu jos iš­duo­tos 331 įstai­gai, dar 88 įstai­gos yra už­si­re­gis­tra­vu­sios mū­sų sis­te­mo­je li­cen­ci­jai gau­ti“, - sa­kė K. Su­sla­vi­čiū­tė.

Pa­ly­gin­ti su vi­dur­va­sa­riu, so­cia­li­nę glo­bą tei­kian­čių įstai­gų Lie­tu­vo­je su­ma­žė­jo be­veik dviem de­šim­ti­mis. Ta­čiau, anot pa­šne­ko­vės, tai dar ne­reiš­kia, kad jos veik­lą nu­trau­kė bū­tent šie­met. Iki ru­dens so­cia­li­nes pa­slau­gas tei­kian­čių įstai­gų nie­kas ne­bu­vo „in­ven­to­ri­za­vęs“. Tik šie­met ban­dy­ta jas su­skai­čiuo­ti.

„Tiks­lūs duo­me­nys pa­aiš­kės tik pir­mo­sio­mis sau­sio die­no­mis, kai bus iš­duo­tos vi­sos li­cen­ci­jos“, - pri­pa­ži­no K. Su­sla­vi­čiū­tė. Anot jos, dau­giau­sia ga­lė­jo bū­ti ne­įtrauk­tų į aps­kai­tą pri­va­čių so­cia­li­nę glo­bą tei­kian­čių įstai­gų, iš ku­rių me­ri­jos ne­per­ka pa­slau­gų.

Ke­lio at­gal nėra

Lie­tu­vo­je vei­kia 140 sta­cio­na­rių so­cia­li­nės glo­bos įstai­gų se­ny­vo am­žiaus ir su­au­gu­siems ne­įga­liems as­me­nims, apie 100 sta­cio­na­rių so­cia­li­nės glo­bos įstai­gų li­ku­siems be tė­vų glo­bos vai­kams, apie 20 psi­cho­so­cia­li­nės rea­bi­li­ta­ci­jos įstai­gų as­me­nims, pri­klau­so­miems nuo psi­choak­ty­vių me­džia­gų, apie 40 so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­trų, tei­kian­čių so­cia­li­nę glo­bą į na­mus, apie 100 die­nos so­cia­li­nės glo­bos cen­trų ne­įga­lie­siems ir se­ny­vo am­žiaus as­me­nims, apie 50 šei­my­nų.

K. Su­sla­vi­čiū­tės tei­gi­mu, li­cen­ci­ja­vi­mas te­bu­vo vie­nin­te­lė prie­mo­nė pri­vers­ti šias įstai­gas lai­ky­tis bent mi­ni­ma­lių rei­ka­la­vi­mų, už­ti­kri­nant glo­bo­ja­mų as­me­nų orų gy­ve­ni­mą. „Li­cen­ci­ja­vi­mo rei­ka­la­vi­mai bu­vo la­bai su­pap­ras­tin­ti, to­dėl ter­mi­nas ne­bus ati­dė­tas“, - pa­žy­mė­jo ji. Net li­cen­ci­ją ga­vu­sios įstai­gos ne­tu­rė­tų "aps­nūs­ti", jų veik­la nuo­lat bus ste­bi­ma ir ver­ti­na­ma.