Liberalus aptaškė skandalo purslai
An­tra pa­gal po­pu­lia­ru­mą ša­lies par­ti­ja – Li­be­ra­lų są­jū­dis (LS) – ir jos ly­de­ris par­la­men­ta­ras Eli­gi­jus Ma­siu­lis li­kus pen­kiems mė­ne­siams iki Sei­mo rin­ki­mų pa­te­ko į di­de­lę bė­dą. Li­be­ra­lams nuo sa­vo mun­du­ro teks va­ly­ti ga­li­mos ko­rup­ci­jos dė­mes.

Ži­nia, kad vie­no di­džiau­sių ša­lies kon­cer­nų „MG Bal­tic“ at­sto­vai už pa­lan­ku­mą jų in­te­re­sams šim­ta­tūks­tan­ti­niu ky­šiu ga­lė­jo pa­ma­lo­nin­ti LS, va­kar pri­bloš­kė ko­ne vi­są po­li­ti­nį eli­tą. Par­ti­jų ly­de­riai tei­gė ne­ti­kin­tys, kad to­kie įta­ri­mai ati­tin­ka rea­ly­bę, ir dip­lo­ma­tiš­kai ra­gi­no pa­lauk­ti ga­lu­ti­nio tei­sė­sau­gi­nin­kų žo­džio.

Po­li­to­lo­gai su­sku­bo ma­žin­ti LS šan­sus ar­tė­jan­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se ir už­si­mi­nė apie ga­li­mą šios par­ti­jos ski­li­mą. Pa­tys li­be­ra­lai lai­kė­si san­tū­riai, dek­la­ra­vo ge­ra­no­riš­kai bend­ra­dar­biau­sian­tys su tei­sė­sau­ga.

Vie­šu­mo­je vi­są die­ną ne­si­ro­dęs ir tik va­ka­rop pra­bi­lęs E. Ma­siu­lis pri­si­pa­ži­no „žmo­giš­ką­ja pra­sme“ esąs la­bai su­krės­tas. „Šiuo me­tu vyks­ta pro­ce­si­niai veiks­mai, to­dėl ne­ga­liu nie­ko ko­men­tuo­ti“, – sa­kė po­li­ti­kas. Jis vy­lė­si ar­ti­miau­siu me­tu ga­lė­sian­tis pra­neš­ti sa­vo po­zi­ci­ją dėl mes­tų įta­ri­mų. E. Ma­siu­lis su žur­na­lis­tais bend­ra­vo sos­ti­nės dau­gia­bu­čio na­mo, ku­ria­me gy­ve­na, kie­me. Apie 16 val. iš jo bu­to iš­ėjo tei­sė­sau­gos par­ei­gū­nai, da­rę kra­tą po­li­ti­ko na­muo­se. Tei­gia­ma, kad jie iš­si­ne­šė po­rą mai­šų ir ke­lis la­ga­mi­nus.

Lems rin­kė­jai

Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės reak­ci­ja į skan­da­lą bu­vo la­ko­niš­ka. „Spė­lio­ti ti­krai ne­no­rė­čiau. Ko­men­tuo­ti iki­teis­mi­nio ty­ri­mo ne­ga­liu. O ko­kia bus įta­ka rin­ki­mams... šį spren­di­mą tu­ri pa­da­ry­ti pa­tys žmo­nės“, – sa­kė ji.

Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) va­kar pra­ne­šė, jog tu­ri­mi duo­me­nys lei­džia įtar­ti, kad „MG Bal­tic“ at­sto­vai „už po­li­ti­nės par­ti­jos vei­ki­mą jų nau­dai“ per­da­vė apie 100 tūkst. eu­rų ky­šį Sei­mo na­riui E. Ma­siu­liui. Pa­tvir­tin­ta, kad „ak­ci­ja“ vy­ko šiais me­tais. At­lie­kant ty­ri­mą va­kar bu­vo da­ro­mos kra­tos mi­nė­to kon­cer­no pre­zi­den­to ir vi­cep­re­zi­den­to dar­bo vie­to­se, E. Ma­siu­lio na­muo­se, au­to­mo­bi­ly­je, taip pat par­la­men­ta­ro dar­bo vie­to­je bei jo va­do­vau­ja­mo LS būs­ti­nė­je. Pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją par­la­men­ta­ras be Sei­mo su­ti­ki­mo ne­ga­li bū­ti trau­kia­mas bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn, taip pat ne­ga­li ki­taip bū­ti su­var­žy­ta jo lais­vė. To­dėl E. Ma­siu­lis bus apk­laus­tas kaip spe­cia­lu­sis liu­dy­to­jas. Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą kon­tro­liuo­ja ir jam va­do­vau­ja Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo de­par­ta­men­to pro­ku­ro­rų gru­pė.

Chao­so nėra

LS val­dy­bos na­rys eu­ro­par­la­men­ta­ras Pe­tras Auš­tre­vi­čius pri­pa­ži­no, kad mes­ti kal­ti­ni­mai – rim­tas iš­ban­dy­mas par­ti­jai. „Ta­čiau, ma­nau, tu­rė­si­me pa­kan­ka­mai ar­gu­men­tų tiek at­sa­ky­da­mi tei­sė­sau­gai, tiek aiš­kin­da­mi si­tua­ci­ją rin­kė­jams. Ypač jiems tu­ri­me bū­ti at­vi­ri, nie­ko ne­slėp­ti. Ti­kiuo­si, kad mū­sų par­ti­jos sta­bi­lu­mui ir rin­kė­jų pa­si­ti­kė­ji­mui ši is­to­ri­ja tu­rės mi­ni­ma­lią įta­ką“, – LŽ sa­kė jis.

Po­li­ti­kas ti­ki­no, kad par­ti­jo­je nė­ra chao­so ir su­tri­ki­mo, vyks­ta nor­ma­li dis­ku­si­ja. Kar­tu P. Auš­tre­vi­čius pa­brė­žė, kad ir pa­čiai STT yra kur to­bu­lė­ti. „Ne­re­tai iš­anks­ti­niai vie­šu­mo­je mes­ti kal­ti­ni­mai su­bliūkš­ta, pa­žei­džiant tiek as­me­nų, tiek ins­ti­tu­ci­jų tei­ses, ken­kiant įvaiz­džiui. Ir šiuo at­ve­ju vis­ko dar ga­li bū­ti“, – kal­bė­jo eu­ro­par­la­men­ta­ras. Anot jo, šį­ryt LS val­dy­ba pri­ims rei­kia­mus spren­di­mus ir, svar­biau­sia, vis­ką pa­aiš­kins rin­kė­jams bei vi­suo­me­nei. Grei­čiau­siai bus ap­sisp­ręs­ta ir dėl par­ti­jos pir­mi­nin­ko. „E­li­gi­jus nė­ra iš tų žmo­nių, ku­rie lai­ko­si įsi­ki­bę sa­vo kė­dės. Tai at­sa­kin­gas žmo­gus, ne pir­mus me­tus po­li­ti­ko­je. To­dėl ne­no­riu mes­ti jo­kių iš­anks­ti­nių kal­ti­ni­mų. Aš juo pa­si­ti­kiu pir­miau­sia kaip at­sa­kin­gu Lie­tu­vos pi­lie­čiu, ku­ris ne­si­va­do­vau­ja siau­rais par­ti­niais in­te­re­sais, kaip ko­le­ga. Jis ma­to pers­pek­ty­vą“, – gra­žių žo­džių E. Ma­siu­liui ne­gai­lė­jo P. Auš­tre­vi­čius.

Ne­ti­kė­ta ži­nia

Prem­je­ras so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das But­ke­vi­čius va­kar sa­kė ne­ga­lin­tis ver­tin­ti iki­teis­mi­nio ty­ri­mo. „Ti­krai ne­no­rė­čiau da­ry­ti jo­kių iš­anks­ti­nių iš­va­dų. Ma­nau, kol ty­ri­mas ne­baig­tas, var­gu ar rei­kė­tų po­li­ti­kams ko­men­tuo­ti“, – dės­tė jis. A. But­ke­vi­čius pri­si­pa­ži­no, kad ži­nia apie E. Ma­siu­lio gal­būt pa­im­tą ky­šį bu­vu­si ne­ti­kė­ta. Prem­je­ras sa­kė esąs ge­ros nuo­mo­nės apie opo­zi­ci­jos at­sto­vą. „Kaip jau­ną po­li­ti­ką ver­ti­nau tei­gia­mai, po ma­no dar­bo Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jo­je jis bu­vo mi­nis­tras ir, kiek ži­nau, ga­na sėk­min­gai su­si­do­ro­da­vo su jam ke­lia­mais už­da­vi­niais bei eko­no­mi­niu su­nkme­čiu“, – tei­gė A.But­ke­vi­čius.

Sei­mo opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos se­niū­nas And­rius Ku­bi­lius vy­lė­si, kad įta­ri­mai E. Ma­siu­liui ne­pa­sit­vir­tins. „Ži­nia nė­ra ge­ra, bet aš pa­si­ti­kiu tei­sė­sau­ga ir jos są­ži­nin­gu­mu. Ti­kiuo­si, kad vis­kas pa­aiš­kės, ir ko­le­gos li­be­ra­lai šią si­tua­ci­ją taip pat tin­ka­mai įver­tins“, – kal­bė­jo jis. Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė taip pat tei­gė ne­tu­rin­ti pa­grin­do ne­pa­si­ti­kė­ti tei­sė­sau­ga.

Smū­gis re­pu­ta­ci­jai

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Lau­ras Bie­li­nis įsi­ti­ki­nęs, kad ki­lęs skan­da­las tu­rės ne­igia­mos įta­kos vi­sai ša­lies po­li­ti­nei sis­te­mai. Jo tei­gi­mu, ši is­to­ri­ja ne­bus trum­pa­lai­kė, ko ge­ro, už­si­tęs iki rin­ki­mų pa­bai­gos. „Tai nė­ra pa­pras­tas reiš­ki­nys. Aki­vaiz­du, kad ty­ri­mas vyks il­gai ir bus la­bai skan­da­lin­gas“, – LŽ sa­kė L. Bie­li­nis. Anot jo, iš to ga­li­ma da­ry­ti iš­va­dą, kad di­džio­ji da­lis rin­kė­jų ga­li nu­si­suk­ti nuo LS ir per­si­mes­ti prie ki­tų par­ti­jų. Pa­vyz­džiui, da­lis rin­kė­jų ga­li su­grįž­ti pas kon­ser­va­to­rius, da­lis – pas so­cial­de­mo­kra­tus, ki­ti pa­trauks Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos link.

„Ta­čiau vi­sa po­li­ti­nė sis­te­ma tik nu­ken­tės. Tai­gi džiaug­tis čia nė­ra kuo ir kam“, – pa­žy­mė­jo L. Bie­li­nis.

Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to va­do­vo Ra­mū­no Vil­pi­šaus­ko nuo­mo­ne, E. Ma­siu­liui me­ta­mi įta­ri­mai su­duos ne­men­ką smū­gį LS re­pu­ta­ci­jai ir „ga­li­my­bėms kal­bė­ti apie šva­rią po­li­ti­ką“. Anot jo, par­ti­jos ga­li­my­bės ar­tė­jan­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se pri­klau­sys nuo li­ku­sios li­be­ra­lų va­do­vy­bės reak­ci­jos į si­tua­ci­ją. R. Vil­pi­šaus­kas ne­at­me­tė ti­ki­my­bės, kad li­be­ra­lai ga­li su­sis­kal­dy­ti, jei ly­de­rio pa­ieš­kos virs į vie­šą tar­pu­sa­vio san­ty­kių aiš­ki­ni­mą­si. Kaip rea­liau­sią pre­ten­den­tą pe­rim­ti LS pir­mi­nin­ko vai­rą po­li­to­lo­gas įvar­di­jo pir­mą­jį par­ti­jos vi­ce­pir­mi­nin­ką An­ta­ną Guo­gą.