Liberalų vedlio rinkimuose A. Guoga iššūkio E. Masiuliui nemes
Aš­tuo­ne­rius me­tus Li­be­ra­lų są­jū­džiui va­do­vau­jan­tis Eli­gi­jus Ma­siu­lis šiai par­ti­jai grei­čiau­siai va­do­vaus dar dve­jus me­tus. Ki­tą mė­ne­sį vyk­sian­čiuo­se par­ti­jos pir­mi­nin­ko rin­ki­muo­se di­de­lės in­tri­gos, pa­na­šu, ne­bus, mat po­li­ti­nių am­bi­ci­jų ne­sle­pian­tis eu­ro­par­la­men­ta­ras An­ta­nas Guo­ga su lig­šio­li­niu ly­de­riu dėl par­ti­jos ved­lio pos­to kol kas var­žy­tis ne­lin­kęs.

Jei E. Ma­siu­lis bū­tų per­rink­tas dar vie­nai – jau penk­tai – dve­jų me­tų ka­den­ci­jai, jis tap­tų vie­nu iš il­giau­siai par­la­men­ti­nei par­ti­jai va­do­vau­jan­čių po­li­ti­kų.

A. Guo­ga dar nepasiruošęs

Apie ga­li­mą vers­li­nin­ko ir eu­ro­par­la­men­ta­ro A. Guo­gos da­ly­va­vi­mą par­ti­jos pir­mi­nin­ko rin­ki­muo­se jau ku­ris lai­kas dis­ku­tuo­ja­ma par­tie­čių gre­to­se. Ta­čiau, kaip A. Guo­ga ti­ki­no LŽ, jis su E. Ma­siu­liu ne­kon­ku­ruos.

„Jau­čiuo­si, kad šiam žings­niui (kan­di­da­ta­vi­mui – red. past.) šiai die­nai ne­su pa­si­ruo­šęs. At­ei­ty, ma­nau, pa­ban­dy­siu. Bet da­bar E. Ma­siu­lis – ge­riau­sias kan­di­da­tas. Jei jaus­čiau, kad ga­lė­čiau pa­da­ry­ti ge­riau nei jis, kan­di­da­tuo­čiau, ta­čiau šiuo me­tu 100 proc. ti­kiu, kad jis yra mū­sų ge­riau­sias ly­de­ris iš to, ką tu­ri­me par­ti­jo­je“, – kal­bė­jo A. Guo­ga.

Jo tei­gi­mu, par­ti­ja tu­ri iš ko rink­tis, ta­čiau jis par­ti­jos ved­lio rin­ki­muo­se pa­lai­ky­siąs lig­šio­li­nį ly­de­rį, li­be­ral­są­jū­die­čiams va­do­vau­jan­tį nuo 2008 me­tų. „Gal ir bus kon­ku­ren­tų rin­ki­muo­se, vis­ko ga­li bū­ti, bet ge­res­nio kan­di­da­to ne­ma­tau“, - sa­kė jis.

Kri­te­ri­jus – populiarumas

Pats E. Ma­siu­lis ti­ki­no pa­si­ren­gęs par­ti­jai va­do­vau­ti dar dve­jus me­tus, o kon­ku­ren­ci­jos už­ti­kri­no ne­bi­jąs. „No­rė­čiau, kad ir per šiuos rin­ki­mus bū­tų pa­si­rin­ki­mas iš ke­lių. Įpras­tai bū­na, kad kaž­kas iš­ke­lia­mas. Ma­nau, kad al­ter­na­ty­vų at­si­ras. Bet aš pa­si­ruo­šęs par­ti­ją ves­ti į Sei­mo rin­ki­mus“, - kal­bė­jo E. Ma­siu­lis.

Ket­vir­tą ka­den­ci­ją par­ti­jos ved­lio pos­te skai­čiuo­jan­tis li­be­ra­las aiš­ki­no, kad apie ved­lio po­ky­čius reik­tų gal­vo­ti ta­da, kuo­met ne­si­se­ka. „Pag­rin­di­nis kri­te­ri­jus – dar­bo re­zul­ta­tų ver­ti­ni­mas. Kuo­met pra­dė­jau va­do­vau­ti, par­ti­ja bu­vo su 3 proc. rei­tin­gu, nie­kas jos ne­ver­ti­no rim­tai. Bet pa­laips­niui iš­au­go­me ir da­bar li­pa­me į kal­ną. Pir­mi­nin­kas tu­ri at­sis­ta­ty­din­ti, kai pra­stai pa­si­ro­do­ma per vie­nus ar ki­tus rin­ki­mus, tai na­tū­ra­lu. Ta­da iš tie­sų rei­kia pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę ir už­leis­ti vie­tą ki­tiems, vien­reikš­miš­kai“, - dės­tė jis.

Li­be­ra­lų tė­vu va­di­na­mas Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las, Li­be­ra­lų są­jun­gai va­do­va­vęs 1996-1999 ir 2001-2003 me­tais, lai­ko­si nuo­mo­nės, kad keis­ti E. Ma­siu­lį, kuo­met par­ti­jai se­ka­si, bū­tų ne­nau­din­ga.

„Klaus­ti, ar nau­din­ga per­rink­ti E. Ma­siu­lį ga­lė­tų tie, ku­rie no­rė­tų, kad li­be­ra­lų po­pu­lia­ru­mo krei­vė stai­ga nu­slink­tų. E. Ma­siu­lis sėk­min­gai va­do­vau­ja par­ti­jai, mo­bi­li­za­vo jos na­rius ir rin­kė­jus, lo­giš­ka, kad jis dar­bą tu­rė­tų tęs­ti“, - sa­kė jis.

E. Gent­vi­lo tei­gi­mu, pa­grin­di­nis il­go va­do­va­vi­mo par­ti­jai kri­te­ri­jus – sėk­mė. „Jei­gu ne­si­se­ka, ga­li už­tek­ti ir me­tus pa­va­do­vau­ti, ta­čiau da­bar au­gi­mo krei­vė yra la­bai aiš­ki“, - tei­gė li­be­ra­las.

***

Il­gaam­žiš­kiau­siu par­la­men­ti­nės par­ti­jos ly­de­riu ga­li­ma lai­ky­ti „Tvar­kai ir tei­sin­gu­mui“ nuo 2004 me­tų lig­šiol va­do­vau­jan­tį Ro­lan­dą Pa­ksą.

Al­gir­das But­ke­vi­čius Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jai va­do­vau­ja nuo 2009 me­tų.

And­rius Ku­bi­lius, Tė­vy­nės są­jun­gai-Lie­tu­vos krikš­čio­nims de­mo­kra­tams va­do­va­vo veik 12 me­tų.

Vik­to­ras Us­pas­ki­chas Dar­bo par­ti­jai su per­trau­ko­mis va­do­va­vo apie 10 me­tų.