Liberalų taryba patvirtino: partija dirbs opozicijoje
Vil­niu­je šeš­ta­die­nį po­sė­džia­vu­si Li­be­ra­lų są­jū­džio ta­ry­ba pa­tvir­ti­no, jog par­ti­ja dirbs opo­zi­ci­jo­je ir prieš­in­sis ko­lek­ty­viz­mo bei val­džios ki­ši­mo­si į as­me­ni­nį žmo­nių gy­ve­ni­mą ini­cia­ty­voms.

„Li­be­ra­lų są­jū­dis dirbs opo­zi­ci­jo­je ir per sa­vo at­sto­vus Sei­me vi­so­mis iš­ga­lė­mis sieks įgy­ven­din­ti sa­vo svar­biau­sias rin­ki­mų prog­ra­mos nuo­sta­tas. Pa­lai­ky­si­me tuos spren­di­mus, ku­rie pa­dės Lie­tu­vai tap­ti at­vi­res­ne, mo­der­nes­ne ir tur­tin­ges­ne vals­ty­be. Kri­ti­kuo­si­me ko­lek­ty­viz­mo ir val­džios ki­ši­mo­si į as­me­ni­nį žmo­nių gy­ve­ni­mą ap­raiš­kas“, – tei­gia­ma par­ti­jos ta­ry­bos pa­tvir­tin­to­je re­zo­liu­ci­jo­je.

Sa­vo ruo­žtu li­be­ra­lai ža­da siek­ti, kad bū­tų ma­ži­na­mi mo­kes­čiai dir­ban­tie­siems, ma­ži­na­mas pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­tis, ne­ap­mo­kes­ti­na­mas pel­nas ku­rian­tiems nau­jas dar­bo vie­tas ir ple­čian­tiems vers­lą.

Žmo­gaus lais­vių sri­ty­je li­be­ra­lai ža­da bal­suo­ti už par­tne­rys­tės ins­ti­tu­to įtei­si­ni­mą vi­siems žmo­nėms, as­mens var­do ra­šy­mą vi­so­mis lo­ty­nų abė­cė­lės rai­dė­mis. Par­ti­ja taip pat rems bal­sa­vi­mo in­ter­ne­tu bei dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės įtvir­ti­ni­mą kuo pla­tes­niam žmo­nių ra­tui.

Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kas Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius par­ti­jos ta­ry­bo­se po­sė­dy­je šeš­ta­die­nį džiau­gė­si rin­ki­mų re­zul­ta­tais bei­gi par­tie­čius ra­gi­no ne­tap­ti aro­gan­tiš­kais: kri­ti­kuo­ti ne rin­ki­mus lai­mė­ju­sius opo­nen­tus, o li­be­ra­liz­mui prieš­ta­rau­jan­čias jų idė­jas.

„Frak­ci­ja tu­rės bū­ti la­bai ak­ty­vi, bet mes ne­tu­ri­me kri­ti­kuo­ti ki­tų žmo­nių, mes tu­ri­me kri­ti­kuo­ti ki­tų žmo­nių veiks­mus, ir tai yra la­bai svar­bu. Mes ne­tu­ri­me aro­gan­tiš­kai žiū­rė­ti, kal­bė­ti apie rin­kė­jus, ku­rie rin­ko ne mus šį kar­tą, jie tu­rė­jo tam prie­žas­čių“, – sa­kė par­ti­jos ly­de­ris.

„Mes ne­tu­ri­me nie­ko nie­kin­ti, jo­kio rin­kė­jo, jo­kio po­li­ti­ko, ku­ris at­ėjo į Sei­mą, bet la­bai ar­šiai ir taik­liai sa­ky­ti, ką jie da­ro ne taip ir kaip tai pa­da­ry­ti ge­riau. Man at­ro­do, ši­tas mo­men­tas ypa­tin­gai svar­bus. Jei mes tik pra­dė­si­me sa­ky­ti, kad jie yra blo­gi, mes au­to­ma­tiš­kai tap­sim, ko­kiais kar­tais kal­ti­na esant po­li­ti­kus – aro­gan­tiš­ki, pa­si­pū­tę, o gru­biai ta­riant „se­ni va­zo­nai“, ku­rie nie­ko ne­kei­čia, tik kri­ti­kuo­ja tuos, ku­rie kaž­ką da­ro“, – kal­bė­jo R.Ši­ma­šius.

Kal­bė­da­mas apie si­tua­ci­ją pa­sau­ly­je, JAV rin­ki­mus, „Bre­xit“, jis sa­kė, kad ten­den­ci­jos ke­lia ne­ri­mą, nes at­ei­na kse­no­fo­bi­jos, cha­miz­mo, po­pu­liz­mo ban­ga, o šios ten­den­ci­jos ma­ty­ti ir Lie­tu­vo­je.

„Da­bar mes tu­ri­me koa­li­ci­ją, ku­ri ža­liai rau­do­na. Kaip taik­liai yra pa­sa­kę, ža­lią ir rau­do­ną su­mai­šius spal­vas ži­no­te, kas gau­na­si – ru­da gau­na­si spal­va, ir tai ne­ra­mi­na, ir tai yra čia ša­lia“, – kal­bė­jo R.Ši­ma­šius.

Sei­mo rin­ki­mus jis įver­ti­no kaip sėk­min­gus – frak­ci­ja Sei­me tu­rės dau­giau at­sto­vų nei ka­den­ci­ją bai­gian­čia­me Sei­me, o iš vi­so už li­be­ra­lus sa­vo bal­są ati­da­vė apie 140 tūkst. rin­kė­jų, ne­pai­sant ge­gu­žę ki­lu­sio ko­rup­ci­jos skan­da­lo.

Ki­tą sa­vai­tę dar­bą pra­de­dan­čia­me Sei­me Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­ją su­da­rys 14 par­la­men­ta­rų. Tai bus iki šiol di­džiau­sia frak­ci­ja par­ti­jos is­to­ri­jo­je. Ka­den­ci­ją bai­gian­čia­me Sei­me li­be­ra­lai tu­ri 12 at­sto­vų frak­ci­ją.

Ta­čiau kar­tu R.Ši­ma­šius sa­kė, kad per­ga­lė – ne be kar­tė­lio. „Aš žiū­riu, kas dau­giau­siai Sei­me man­da­tų tu­ri – aki­vaiz­džiai ne li­be­ra­lai. Kas an­troj vie­toj – ir­gi aki­vaiz­džiai ne li­be­ra­lai, ir ne­tgi tre­čioj vie­toj – ne li­be­ra­lai, to­dėl tas pa­sa­ky­mas, kad mums pa­vy­ko, yra ne be rūgš­te­lės ar be kar­tė­lio. Taip, tai mū­sų per­ga­lė, mes iš star­to po­zi­ci­jos, ku­rio­je bu­vo­me bir­že­lio mė­ne­sį, pa­sie­kė­me ne­įtik­ti­nai daug, mes lai­mė­jo­me dau­giau, ne­gu bet kas prog­no­za­vo“, – kal­bė­jo par­ti­jos ly­de­ris.

Opo­zi­ci­nis Li­be­ra­lų są­jū­dis per Sei­mo rin­ki­mus su­rin­ko 9 proc. rin­kė­jų bal­sų, vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se į Sei­mą iš­rink­ti še­ši li­be­ra­lų at­sto­vai.

Li­kus pus­me­čiui iki rin­ki­mų li­be­ra­lai pa­gal vi­suo­me­nės nuo­mo­nės apk­lau­sas bu­vo an­tro­je vie­to­je pa­sie­kę re­kor­di­nį jiems 15 proc. po­pu­lia­ru­mą, ta­čiau rei­tin­gai smar­kiai smu­ko tuo­me­ti­niam ly­de­riui Eli­gi­jui Ma­siu­liui ge­gu­žę pa­te­kus į ko­rup­ci­jos skan­da­lą. Par­ti­jai bu­vo ki­lu­si grės­mė ne­per­ženg­ti 5 proc. bar­je­ro į Sei­mą.

Sei­mo rin­ki­mus lai­mė­ju­si Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga lai­mė­jo 56 vie­tas par­la­men­te, val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją ji su­da­rė su So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja.