Liberalų taktika: atsiriboti nuo tyrimo
Kaip spe­cia­lu­sis liu­dy­to­jas ga­li­mos po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos by­lo­je dar va­sa­rą apk­laus­tas li­be­ra­las Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius lai­ki­nai stab­do na­rys­tę par­ti­jo­je. Eks­per­tai pa­žy­mi, kad taip no­ri­ma ap­sau­go­ti Li­be­ra­lų są­jū­dį (LS) nuo bet ko­kių są­sa­jų su tei­sė­sau­gi­nin­kų ty­ri­mu, ta­čiau ne­si­ryž­ta spė­lio­ti, kuo tai ga­li baig­tis.

Kad lai­ki­nai stab­do na­rys­tę par­ti­jo­je, G. Ste­po­na­vi­čius va­kar ry­tą vie­šai pra­ne­šė per so­cia­li­nį tink­lą „Fa­ce­book“. At­si­sa­ky­ti Sei­mo na­rio man­da­to bent jau kol kas jis ne­ke­ti­na.

„Kaip ir vi­si Lie­tu­vos žmo­nės, la­bai no­riu, kad tei­sė­sau­ga Eli­gi­jaus Ma­siu­lio by­lą iš­tir­tų kaip ga­li­ma grei­čiau. Tuo­met bus su­dė­ti vi­si taš­kai ant „i“, baig­sis spė­lio­ji­mai, gan­dai ir in­terp­re­ta­ci­jos. Pra­ėju­sią sa­vai­tę kal­bė­jau su pro­ku­ro­ru. Su­ta­rė­me su­si­tik­ti šį penk­ta­die­nį. No­riu ap­tar­ti at­lie­ka­mą ty­ri­mą ir at­sa­ky­ti į pa­pil­do­mus klau­si­mus, jei jų kils. Šia­me su­si­ti­ki­me taip pat ap­tar­si­me pa­sta­rų­jų die­nų ak­tua­li­ją – ma­no sta­tu­są by­lo­je“, – sa­vo pa­sky­ro­je pa­skel­bė li­be­ra­las.

G. Ste­po­na­vi­čius reiš­kė ap­mau­dą, kad vi­sa ši is­to­ri­ja ga­li pa­kenk­ti par­ti­jai, ku­ri „su tuo ne­tu­ri nie­ko bend­ra“. Jis vy­lė­si, kad mi­nė­tas ty­ri­mas il­gai ne­truks, o li­be­ra­lai taps dar stip­res­ni ir vie­nin­ges­ni.

Dar šeš­ta­die­nį to­je pa­čio­je pa­sky­ro­je G. Ste­po­na­vi­čius aiš­ki­no, jog rugp­jū­tį į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą bu­vo iš­kvies­tas kaip liu­dy­to­jas at­sa­ky­ti į klau­si­mus apie jo var­du pa­va­din­to par­amos fon­do veik­lą „ir ki­tas su šia by­la ži­no­mas ap­lin­ky­bes“. „Kaip liu­dy­to­jas iš pro­ku­ra­tū­ros ir iš­ėjau. Šian­dien (gruo­džio 3-ią­ją – aut.) ži­niask­lai­da pra­ne­šė, kad, pro­ku­ra­tū­ros tei­gi­mu, esu spe­cia­lu­sis liu­dy­to­jas. Man tai es­mės ne­kei­čia – bend­ra­dar­bia­vau ir bend­ra­dar­biau­siu su tei­sė­sau­ga, kad ši by­la bū­tų kaip ga­li­ma grei­čiau iš­tir­ta ir vi­suo­me­nei bū­tų at­sa­ky­ta į vi­sus klau­si­mus. Ma­no var­du pa­va­din­to par­amos fon­do veik­la bu­vo ir yra vi­siš­kai skaid­ri ir vie­ša“, – skel­bė po­li­ti­kas.

Ka­te­go­riš­kų iš­va­dų nedaro

LS pir­mi­nin­ko pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas ir Sei­mo Li­be­ra­lų są­jū­žio frak­ci­jos se­niū­nas Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las „Lie­tu­vos ži­nias“ ti­ki­no, kad G. Ste­po­na­vi­čius pats pri­ėmė spren­di­mą stab­dy­ti na­rys­tę par­ti­jo­je ir trauk­tis iš frak­ci­jos se­niū­no pa­va­duo­to­jo par­ei­gų.

Pa­klaus­tas, ar ži­no­jo apie par­ti­jos ko­le­gos sta­tu­są tei­sė­sau­gos ty­ri­me, E. Gent­vi­las tei­gė, kad jam tai bu­vo nau­jie­na, bet ja ne­ti­kė­ti jis ne­tu­rin­tis pa­grin­do.

„Aš tu­riu ti­kė­ti, kai pro­ku­ra­tū­ra ži­niask­lai­dai pa­tvir­ti­no, kad G. Ste­po­na­vi­čiaus sta­tu­sas by­lo­je – spe­cia­lu­sis liu­dy­to­jas. Ki­tas da­ly­kas – vi­si su­pran­ta­me, kad toks sta­tu­sas dar ne­reiš­kia, jog bus par­eikš­ti įta­ri­mai. Ko­kių nors to­les­nių iš­va­dų ne­ga­liu da­ry­ti. Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą at­lie­ka pro­ku­ra­tū­ra, ne­sa­me in­for­muo­ja­mi apie jo ei­gą ir esa­me su­in­te­re­suo­ti, kad vis­kas kuo grei­čiau baig­tų­si“, – kal­bė­jo E. Gent­vi­las.

Mė­gi­na ap­sau­go­ti partiją

Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tei­sės fa­kul­te­to pro­fe­so­rius Vy­tau­tas Ne­kro­šius tai, kad G. Ste­po­na­vi­čius stab­do na­rys­tę par­ti­jo­je, bu­vo lin­kęs aiš­kin­ti pa­pras­tai. Jis pa­žy­mė­jo, jog li­be­ra­lo sta­tu­sas by­lo­je li­ko tas pats – spe­cia­lu­sis liu­dy­to­jas. Esą jo na­rys­tės par­ti­jo­je klau­si­mas ty­ri­mo ei­gos ne­pa­keis, ty­rė­jams tai ne­pa­dės.

„Na­rys­tės par­ti­jo­je su­stab­dy­mas yra orien­tuo­tas į at­ei­tį, o ty­rė­jai aiš­ki­na­si, kas bu­vo pra­ei­ty­je. Ką tai duos par­ti­jai? Ma­tyt, jis ban­do ap­sau­go­ti par­ti­ją, kad by­la ne­bū­tų sie­ja­ma su jo ei­na­mo­mis par­ei­go­mis. Tai lo­giš­ka. Ma­no nuo­šir­džiu įsi­ti­ki­ni­mu, spren­di­mas pri­im­tas tam, kad at­ei­ty­je tę­siant ty­ri­mą jis ne­bū­tų nuo­lat sie­ja­mas su par­ti­ja. Ki­taip ta­riant no­rė­ta „at­ka­bin­ti“ par­ti­ją nuo ty­ri­mo dėl G. Ste­po­na­vi­čiaus. Tik dėl to“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė V. Ne­kro­šius.

Po­li­to­lo­gės Jū­ra­tės No­vag­roc­kie­nės tei­gi­mu, G. Ste­po­na­vi­čiaus par­eiš­ki­mas dėl na­rys­tės LS stab­dy­mo at­spin­di „pa­trio­tiš­ką“ jo po­zi­ci­ją par­ti­jos at­žvil­giu. „Ki­ta ver­tus, ka­dan­gi nė­ra jo­kių kal­ti­ni­mų, sa­ky­ti, kad jis pri­sii­ma ko­kią nors at­sa­ko­my­bę, ne­ga­li­ma. Iš ti­krų­jų el­gia­ma­si la­bai gra­žiai – pa­si­trau­kia­ma iš par­ti­jos na­rių iki tol, kol bus at­lik­tas ty­ri­mas“, – sa­kė pro­fe­so­rė.

Anot jos, taip tu­rė­tų elg­tis ir ki­tų par­ti­jų na­riai, jei­gu ant jų krin­ta bent men­kiau­sias įta­ri­mo še­šė­lis.

Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos par­ei­gū­nai bir­že­lį krė­tė bu­vu­sio Kau­no me­ro Ri­man­to Mi­kai­čio ir G. Ste­po­na­vi­čiaus par­amos fon­do va­do­vo Vy­tau­to To­lei­kio na­mus. Tuo­met G. Ste­po­na­vi­čius sa­kė ir vė­liau ne kar­tą kar­to­jo vi­siš­kai ne­abe­jo­jan­tis fon­do veik­los skaid­ru­mu. Kra­tas jis sie­jo su tuo, kad vie­nu iš fon­do rė­mė­jų bu­vo kon­cer­nas „MG Bal­tic“. Tei­sė­sau­ga ti­ria, ar bu­vęs LS pir­mi­nin­kas E. Ma­siu­lis iš kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­to Rai­mun­do Kur­lians­kio už tam ti­krus šiam kon­cer­nui pa­lan­kius ir fi­nan­siš­kai nau­din­gus spren­di­mus sa­vo bei ki­tų nau­dai pa­ėmė 106 tūkst. eu­rų ky­šį.

Apk­lau­sė kaip liudytojus

Va­kar agen­tū­ra BNS pra­ne­šė, kad tei­sė­sau­gos ty­ri­me dėl ga­li­mos po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos apk­laus­ta ne­ma­žai li­be­ra­lų. „Taip, vi­sus mus apk­lau­sė kaip liu­dy­to­jus, vi­są frak­ci­ją“, – sa­kė par­la­men­ta­ras Vi­ta­li­jus Gai­lius. Jis tei­gė bend­ra­vęs su pro­ku­ro­rais prieš ke­lias sa­vai­tes ir bu­vęs klau­sia­mas apie vie­šai ži­no­mą in­for­ma­ci­ją, ta­čiau de­ta­lių ne­atsk­lei­dė. Kiek vė­liau V. Gai­lius pa­tiks­li­no ne­tu­rin­tis duo­me­nų, ar vi­si pra­ėju­sios Sei­mo ka­den­ci­jos li­be­ra­lai da­ly­va­vo apk­lau­so­se.

Kad bu­vo apk­laus­tas kaip liu­dy­to­jas, sek­ma­die­nį už­si­mi­nė ir LS frak­ci­jos va­do­vas E. Gent­vi­las. Apk­lau­so­je dar rug­sė­jį da­ly­va­vo ir pats da­bar­ti­nis par­ti­jos va­do­vas Vil­niaus me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius. Prieš ke­lias sa­vai­tes bu­vo apk­laus­ta Vik­to­ri­ja Čmi­ly­tė-Niel­sen. „Bu­vo vi­sos te­mos, ku­rios links­niuo­ja­mos vie­šo­jo­je erd­vė­je. Nie­ko nau­jo ne­pa­sa­ky­siu, trys epi­zo­dai: J. Ba­sa­na­vi­čiaus pa­mink­las, Grei­tų­jų kre­di­tų įsta­ty­mas ir ke­lias Vil­nius-Ute­na“, – sa­kė ji.

Vie­šo­jo­je erd­vė­je svars­to­ma, kad LS pa­dė­tis itin komp­li­kuo­tų­si, jei par­ti­jai, kaip ju­ri­di­niam as­me­niui, bū­tų par­eikš­ti įta­ri­mai.