Liberalų sąraše - esami ir buvę miestų bei rajonų vadovai
Par­la­men­ti­nės par­ti­jos Li­be­ra­lų są­jū­dis at­sto­vai per sa­vi­val­dos rin­ki­mus kan­di­da­tus vi­so­se sa­vi­val­dy­bė­se, o me­rus pre­ten­duos 51 li­be­ra­las.

Ta­ry­bos po­sė­dy­je šeš­ta­die­nį li­be­ral­są­jū­die­čiai pa­tvir­ti­no kan­di­da­tus į me­rus ir kan­di­da­tų sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­muo­se są­ra­šus.

Kan­di­da­tų į me­rus są­ra­še de­vy­ni da­bar­ti­niai me­rai: Klai­pė­dos mies­to me­ras Vy­tau­tas Grub­liaus­kas, Jo­niš­kio ra­jo­no - Ge­di­mi­nas Če­pu­lis, Rie­ta­vo - An­ta­nas Čer­nec­kis, Jur­bar­ko ra­jo­no - Ri­čar­das Juš­ka, Plun­gės ra­jo­no - Aud­rius Kli­šo­nis, Tra­kų ra­jo­no - Edi­ta Ru­de­lie­nė, Kai­šia­do­rių ra­jo­no - Ro­mual­das Ur­mi­le­vi­čius, Skuo­do ra­jo­no - Sta­sys Vai­no­ras ir Elek­trė­nų ra­jo­no me­ras Kęs­tu­tis Vai­tu­kai­tis.

Į me­rų kė­des per­sės­ti nu­si­tai­kė Kel­mės, Laz­di­jų ir Jo­na­vos vi­ce­me­rai Kęs­tu­tis Bi­lius, Val­das Pe­tras Mi­ke­lio­nis ir Re­mi­gi­jus Osaus­kas.

Kan­di­da­tų są­ra­še du Sei­mo na­riai – į Vil­niaus me­rus kan­di­da­tuo­ja Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius, Va­rė­nos ra­jo­no vai­rą pe­rim­ti pa­si­ry­žęs Al­gis Ka­šė­ta.

Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bė­je į me­rus kan­di­da­tuo­ja vers­li­nin­kas, SPA Vil­nius cen­trų Drus­ki­nin­kuo­se bei Anykš­čiuo­se įkū­rė­jas Val­das Trin­kū­nas.

Kau­ne į me­ro pos­tą ke­lia­mas bu­vęs Kau­no me­ras Ri­man­tas Mi­kai­tis. Šiau­liuo­se dėl me­ro pos­to var­žy­sis bu­vęs švie­ti­mo vi­ce­mi­nis­tras Vai­das Ba­cys. Aly­tu­je me­rų rin­ki­muo­se da­ly­vaus vers­li­nin­kas Ge­di­mi­nas Je­ge­le­vi­čius. Pa­lan­go­je sa­vo jė­gas iš­ban­dys bu­vęs su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Arū­nas Šta­ras.

Anykš­čių ra­jo­ne li­be­ra­lai ke­lia ne­par­ti­nį kan­di­da­tą, bu­vu­sį Lie­tu­vos po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro pa­va­duo­to­ją Kęs­tu­tį Tu­bį.