Liberalų sąjūdžio reitingas smuko daugiau nei du kartus
Po ko­rup­ci­jos skan­da­lo Li­be­ra­lų są­jū­džio rei­tin­gas smu­ko dau­giau nei dvi­gu­bai, ro­do šeš­ta­die­nį „Lie­tu­vos ry­te“ skel­bia­mi vi­suo­me­nės nuo­mo­nės apk­lau­sos re­zul­ta­tai.

Šios par­ti­jos rei­tin­gas smu­ko 5,3 pro­cen­ti­nio punk­to – nuo 8,9 proc. ge­gu­žę iki 3,6 proc. bir­že­lį.

„3,6 proc. – Li­be­ra­lų są­jū­dis ba­lan­suo­ja tie­sa iš­kri­ti­mo ri­ba. 5,3 pro­cen­ti­nio punk­to kri­ti­mas – la­bai la­bai ryš­kus“, – BNS sa­kė bend­ro­vės „Vil­mo­rus“ di­rek­to­rius so­cio­lo­gas Vla­das Gai­dys, tu­rė­da­mas ome­ny­je 5 proc. bar­je­rą par­ti­joms, ku­ris rei­ka­lin­gas pa­tek­ti į Sei­mą.

So­cio­lo­gas pri­si­pa­ži­no pats ne­si­ti­kė­jęs to­kio smar­kaus šios par­ti­jos rei­tin­go kri­ti­mo.

Jo tei­gi­mu, to­kie re­zul­ta­tai ro­do, kad Li­be­ra­lų są­jū­džio rin­kė­jas, ma­tyt, yra jau­trus ko­rup­ci­jos ap­raiš­koms. Bu­vęs Li­be­ra­lų są­jū­džio va­do­vas Eli­gi­jus Ma­siu­lis ne­se­niai su­lau­kė įta­ri­mų dėl 106 tūkst. eu­rų ky­šio ėmi­mo iš kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­to Rai­mon­do Kur­lians­kio.

Anot so­cio­lo­go, Li­be­ra­lų są­jū­džio rin­kė­jai – jau­ni, kva­li­fi­kuo­ti dau­giau už­dir­ban­tys mies­tų gy­ven­to­jai, tai ener­gin­gas vi­suo­me­nės ele­men­tas, jau­čian­tis at­sa­ko­my­bę už vi­suo­me­nę ir vals­ty­bę.

La­biau­siai pa­ki­lo Tė­vy­nės są­jun­gos-krikš­čio­nių de­mo­kra­tų rei­tin­gas – iki 10,9 proc. Tai aukš­čiau­sias šios par­ti­jos re­zul­ta­tas pa­sta­rai­siais me­tais, nuo pra­ei­tų rin­ki­mų.

„Jo­kios abe­jo­nės nė­ra, kad jie ga­vo Li­be­ra­lų są­jū­džio in­jek­ci­ją, da­lį jų bal­sų“, – BNS sa­kė so­cio­lo­gas V.Gai­dys.

Apk­lau­sa vy­ko bir­že­lio 3–10 die­no­mis.