Liberalų sąjūdžio pirmininku išrinktas Remigijus Šimašius
Šeš­ta­die­nį Vil­niu­je vy­ku­sia­me Li­be­ra­lų są­jū­džio su­va­žia­vi­me nau­juo­ju sa­vo ly­de­riu li­be­ra­lai iš­rin­ko sos­ti­nės me­rą Re­mi­gi­jų Ši­ma­šių.

Va­do­vau­ti Li­be­ra­lų są­jū­džiui pre­ten­da­vo Vi­ta­li­jus Gai­lius, Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las, Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius ir Ser­ge­jus Zve­re­vas. Nu­ga­lė­to­jas pa­aiš­kė­jo tik po an­tro­jo tu­ro, ku­ria­me da­ly­va­vo E.Gent­vi­las ir R.Ši­ma­šius. Už R.Ši­ma­šių bal­sa­vo 378 , o už E.Gent­vi­lą 326 su­va­žia­vi­mo de­le­ga­tai, ra­šo­ma iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me spau­dai.

Pa­grin­di­niais sa­vo va­do­va­vi­mo par­ti­jai tiks­lais nau­ja­sis Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kas įvar­di­jo par­ti­jos at­si­nau­ji­ni­mą, su­tel­ki­mą ir jos veik­los skaid­ri­ni­mą, ko­vą už li­be­ra­lias ver­ty­bes bei sėk­min­gą pa­si­ro­dy­mą ru­de­nį vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se.

„Tu­ri­me vėl tvir­tai at­sis­to­ti ant že­mės, at­si­nau­jin­ti ir dirb­ti tam, kad su­sig­rą­žin­tu­me žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mą li­be­ra­lais, – su­va­žia­vi­me sa­kė R.Ši­ma­šius. – La­bai svar­bu, kad mes ži­no­me už ką ko­vo­ja­me. Mes esa­me stip­rūs. Mes esa­me vie­nin­gi. Mū­sų yra 8000 są­ži­nin­gų žmo­nių. Žmo­nių, ku­rie lai­ko­si pa­grin­di­nio pri­nci­po – dirb­ti var­dan žmo­nių ge­ro­vės, dirb­ti, kad įvyk­tų vi­siems rei­ka­lin­gi po­ky­čiai, dirb­ti re­mian­tis są­ži­ne ir svei­ku pro­tu“.

Li­be­ra­lų są­jū­džio va­do­vas ak­cen­tuo­ja bū­ti­ny­bę at­nau­jin­ti par­ti­ją, o Lie­tu­vos po­li­ti­ko­je siek­ti di­des­nio skaid­ru­mo.

„Aš ži­nau, ir Jūs, ma­nau, pui­kiai ži­no­te, kuo mū­sų par­ti­ja ski­ria­si nuo ki­tų par­ti­jų Lie­tu­vo­je. Ne­dangs­to­me, ne­sis­laps­to­me, ne­me­luo­ja­me. Da­ro­me rim­tas iš­va­das, kei­čia­mės, ir ke­lia­me sau dvi­gu­bai aukš­tes­nius rei­ka­la­vi­mus ne­gu iki tol, – kal­bė­jo R.Ši­ma­šius. – Mū­sų par­ti­jo­je ne­bus jo­kios to­le­ran­ci­jos še­šė­liui ir ko­rup­ci­jai. Jo­kios! Nau­jas mū­sų par­ti­jos gy­ve­ni­mo eta­pas pa­žy­mė­tas at­vi­ru­mo ženk­lu. At­vi­ru­mas rei­ka­lin­gas tam, kad mu­mis vėl pa­si­ti­kė­tų rin­kė­jas, kad ga­lė­tu­me pa­si­ti­kė­ti vie­nas ki­tu“.

Jis pa­brė­žė, kad Lie­tu­vos žmo­nėms šiuo me­tu kaip nie­kad rei­kia li­be­ra­lių idė­jų ir li­be­ra­lių spren­di­mų, ku­rie iš­ju­din­tų ša­lies eko­no­mi­ką ir pa­ska­tin­tų at­ly­gi­ni­mų au­gi­mą.

Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­ko ini­cia­ty­va šeš­ta­die­nį su­va­žia­vi­mas pa­tvir­tins kar­tu su li­be­ra­lų par­tne­riais iš už­sie­nio ir ne­prik­lau­so­mais eks­per­tais iš Lie­tu­vos par­eng­tą Skaid­ru­mo stan­dar­tą. Jis taps nau­ja prie­mo­ne Lie­tu­vos par­ti­nė­je sis­te­mo­je. Šia­me stan­dar­te bus kon­kre­tūs žings­niai, ku­rių par­ti­ja im­asi siek­da­ma di­din­ti Li­be­ra­lų są­jū­džio veik­los skaid­ru­mą, no­rė­da­ma už­ti­krin­ti di­des­nę ak­ty­vių vi­suo­me­nės na­rių įta­ką ir kon­tro­lę vie­šai po­li­ti­nei veik­lai.

Tarp stan­dar­te nu­ma­ty­tų spren­di­mų yra li­be­ra­lų skaid­ru­mo li­ni­jos at­si­ra­di­mas, par­ti­jos fi­nan­si­nių duo­me­nų ir par­ti­jos ly­de­rių dar­bot­var­kių vie­ši­ni­mas, par­ti­jos na­rių eti­kos ko­dek­sas bei ki­ti veiks­mai.

Sie­kiant par­ti­jos at­si­nau­ji­ni­mo šeš­ta­die­nį bus per­rink­ti vi­si pa­grin­di­niai va­do­vau­ja­mie­ji Li­be­ra­lų są­jū­džio or­ga­nai – Val­dy­ba, Eti­kos ir Kon­tro­lės ko­mi­si­jos. Pla­nuo­ja­ma iš­plės­ti Eti­kos ko­mi­si­jos ga­lias, kad ši ga­lė­tų kon­tro­liuo­ti kaip vyk­do­mas par­ti­jos Skaid­ru­mo stan­dar­tas.

R.Ši­ma­šius pa­si­rin­ko sa­vo pavaduotojus

Šeš­ta­die­nį Vil­niu­je vy­ku­sia­me Li­be­ra­lų są­jū­džio su­va­žia­vi­me pa­tvir­tin­ti nau­jo­jo par­ti­jos pir­mi­nin­ko Re­mi­gi­jaus Ši­ma­šiaus pa­va­duo­to­jai, iš­rink­ta nau­ja Li­be­ra­lų są­jū­džio val­dy­ba.

Pir­muo­ju par­ti­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ju pa­tvir­tin­tas Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las, ki­tais pa­va­duo­to­jais ta­po Vi­ta­li­jus Gai­lius, Auš­ri­nė Ar­mo­nai­tė, Si­mo­nas Gent­vi­las, Si­mo­nas Kai­rys, Edi­ta Ru­de­lie­nė, Mar­ci­jo­nas Ur­mo­nas ir Pe­tras Auš­tre­vi­čius.

Li­be­ra­lų są­jū­džio val­dy­bą su­da­ro 26 as­me­nys – pir­mi­nin­kas, pen­kio­li­ka ren­ka­mų tie­sio­giai su­va­žia­vi­me, o dar de­šimt – re­gio­nuo­se.

Tie­sio­giai iš­rink­ti par­ti­jos val­dy­bos na­riai:

1. Eu­ge­ni­jus Gentvilas

2. Pe­tras Auštrevičius

3. Ju­li­ja Mackevič

4. Vi­ta­li­jus Gai­lius

5. Edi­ta Rudelienė

6. And­rius Bagdonas

7. Al­gis Kašėta

8. Si­mo­nas Gentvilas

9. Mar­ci­jo­nas Urmonas

10. Ma­ri­jus Kaukėnas

11. Apo­li­na­ras Nicius

12. Vik­to­ri­ja Čmi­ly­tė-Nielsen

13. Auš­ri­nė Armonaitė

14. Si­mo­nas Kairys

15. Lu­kas Pakeltis