Liberalų sąjūdis nerimauja dėl E. Masiulio „palikimo“
Li­be­ra­lų są­jū­džio (LS) at­sto­vai Sei­mo rin­ki­mų re­zul­ta­tų lau­kia sos­ti­nės Ge­di­mi­no pros­pek­te įsi­kū­ru­sia­me ba­re „Stu­di­ja 9“. Jų nuo­tai­ka kol kas pa­ki­li, ta­čiau ne­trūks­ta svars­ty­mų, kaip rin­ki­mų re­zul­ta­tams at­si­lieps LS pa­ken­kęs skan­da­las dėl bu­vu­sio par­ti­jos ly­de­rio Eli­gi­jaus Ma­siu­lio ga­li­mo ky­ši­nin­ka­vi­mo. 

Dien­raš­čio „Lie­tu­vos ži­nios“ por­ta­lo lzi­nios.lt kal­bin­ti li­be­ra­lai tei­gė be­si­ti­kin­tys ge­rų re­zul­ta­tų, ta­čiau kar­tu pri­pa­ži­no, kad rin­ki­mai jiems ga­li su­sik­los­ty­ti ir ne­la­bai pa­lan­kiai. Pir­miau­sia tai sie­ja­ma su va­di­na­mą­ja E. Ma­siu­lio iš­pa­žin­ti­mi, kai šis po ke­lių mė­ne­sių ty­los pa­tei­kė sa­vo ver­si­ją dėl tei­sė­sau­gos at­lie­ka­mo ty­ri­mo.

Ne­pai­sant pir­mų­jų re­zul­ta­tų, ro­dan­čių Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos iš­si­ver­ži­mą į prie­kį, LS at­sto­vai tei­gė ne­ma­nan­tys, jog ši ap­lin­ky­bė tu­rė­tų kel­ti jiems ne­ri­mą, mat kai­miš­kų­jų vie­to­vių rin­kė­jai nie­ka­da ne­bu­vo tra­di­ci­nis LS elek­to­ra­tas.

LS są­ra­šo ly­de­ris Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las vy­lė­si, kad di­džiau­sią kri­zę par­ti­ja jau įvei­kė. „Man at­ro­do, kad mū­sų rin­kė­jai at­si­ga­vo po šo­ko, ku­ris iš­ti­ko ir mus, ir juos. Ban­dė­me sa­vo veiks­mais par­ody­ti, kad mes su tuo ne­su­si­ję. An­tra, ir to­liau iš­lie­ka­me li­be­ra­lais. Net esa­me dar griež­tes­ni tam ti­krais klau­si­mais, pa­vyz­džiui, dėl vi­daus skaid­ru­mo ir pan.“ – sa­kė jis.