Liberalų sąjūdis klibina žemės ūkio ministrę
Šian­dien į po­sė­dį že­mės ūkio mi­nis­trę Vir­gi­ni­ją Bal­trai­tie­nę pa­sik­vie­tu­si Sei­mo Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­ja po su­si­ti­ki­mo par­eiš­kė, kad Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos tu­ri pri­siim­ti as­me­ni­nę at­sa­ko­my­bę, nes esą ne­už­ti­kri­no, kad jos at­sto­vau­ja­ma ins­ti­tu­ci­ja ne­be­bus vie­nos par­ti­jos kad­rų įdar­bi­ni­mo agen­tū­ra ir at­ei­ty­je iš­vengs ga­li­mai ko­rup­ci­nių san­do­rių.

„Že­mės ūkio mi­nis­trei lai­kas pri­siim­ti as­me­ni­nę po­li­ti­nę at­sa­ko­my­bę, te­be­si­tę­siant skan­da­lams mi­nis­te­ri­jo­je ir jai pa­val­džio­se įstai­go­se, to­liau gal­būt ne­skaid­riai ski­riant jų va­do­vus bei per­kant mais­tą skurs­tan­tiems bran­giau nei rin­kos kai­na“, – po frak­ci­jos po­sė­džio sa­kė Sei­mo Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos se­niū­nas Eli­gi­jus Ma­siu­lis.

Li­be­ral­są­jū­die­čių ma­ny­mu, dėl „auk­si­nių“ mil­tų – tai yra, ge­ro­kai di­des­nė­mis nei rin­kos kai­na per­ka­mų pro­duk­tų skurs­tan­tie­siems ar pa­gal par­ti­jos li­ni­ją aukš­to­se par­ei­go­se įdar­bi­na­mų vei­kė­jų vals­ty­bė pa­ti­ria la­bai kon­kre­čią fi­nan­si­nę ža­lą. 332 tūkst. eu­rų – to­kią su­mą ne­se­niai įvar­di­jo Eu­ro­pos so­cia­li­nio fon­do agen­tū­ra, nu­sta­čiu­si vie­šų­jų pir­ki­mų pa­žei­di­mus per­kant mais­to pro­duk­tus.

„Neaiš­ku, iš ko­kių šal­ti­nių šie pi­ni­gai bus grą­žin­ti į vals­ty­bės ki­še­nę, ir tai – tik vie­nas vie­šu­mon iš­ki­lęs at­ve­jis. Ga­li­mai ko­rup­ci­niai san­do­riai vyks­ta mo­kes­čių mo­kė­to­jų sąs­kai­ta. To­dėl že­mės ūkio mi­nis­trė, ne­ga­lin­ti už­ti­krin­ti skaid­ru­mo jai pa­val­džio­se įstai­go­se, tu­rė­tų pri­siim­ti as­me­ni­nę po­li­ti­nę at­sa­ko­my­bę ir trauk­tis iš par­ei­gų. Jei mi­nis­trei tai per su­nku, kri­tiš­kai įver­tin­ti sa­vo mi­nis­trų ka­bi­ne­to na­rių dar­bą ga­li są­ži­nin­gu­mą dek­la­ruo­jan­tis prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius“, – kal­bė­jo E. Ma­siu­lis.

Jo tei­gi­mu, su­si­komp­ro­mi­ta­vu­si ir iš skan­da­lin­gų is­to­ri­jų ne­iš­si­va­duo­jan­ti Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba tu­rė­tų bū­ti pa­nai­kin­ta, jos funk­ci­jas per­duo­dant at­sa­kin­giems ša­lies sa­vi­val­dy­bių de­par­ta­men­tams. „A­ki­vaiz­du, kad žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mas Na­cio­na­li­ne že­mės tar­ny­ba yra žlu­gęs, to­dėl ki­tos iš­ei­ties nė­ra – rei­kia brauk­ti brūkš­nį ir su­teik­ti pa­slau­gas sa­vi­val­dy­bė­se, ku­rios yra ar­čiau­siai žmo­nių“, – tei­gė li­be­ral­są­jū­die­čių ly­de­ris.

Li­be­ra­lų įsi­ti­ki­ni­mu, rei­kia nai­kin­ti ir abe­jo­ti­no­mis są­ly­go­mis vie­šuo­sius pir­ki­mus ren­gian­čią Lie­tu­vos že­mės ūkio ir mais­to pro­duk­tų rin­kos re­gu­lia­vi­mo agen­tū­rą.

Že­mės ūkio mi­nis­trės V. Bal­trai­tie­nės tei­gi­mu, dar ko­vo mė­ne­sį Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja ėmė­si ini­cia­ty­vos per­žiū­rė­ti vals­ty­bės įmo­nių vyk­do­mas funk­ci­jas, siek­da­ma op­ti­mi­zuo­ti jų veik­lą ir val­dy­mo iš­lai­das. Prieš ke­lias die­nas vy­ku­sia­me mi­nis­te­ri­jos Vie­šo­jo val­dy­mo to­bu­li­ni­mo gru­pės po­sė­dy­je bu­vo nu­tar­ta at­lik­ti Na­cio­na­li­nės mo­kė­ji­mo agen­tū­ros prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos, Lie­tu­vos že­mės ūkio ir mais­to pro­duk­tų rin­kos re­gu­lia­vi­mo agen­tū­ros bei Že­mės ūkio in­for­ma­ci­jos ir kai­mo vers­lo cen­tro funk­ci­jų per­žiū­rą, įver­ti­nant šių įstai­gų pro­ce­sų ir ad­mi­nis­tra­ci­nių struk­tū­rų tin­ka­mu­mą jas at­lik­ti bei ra­cio­na­lų pa­skirs­ty­mą tar­pu­sa­vy­je. Ar­ti­miau­siu me­tu tu­rė­tų bū­ti pri­im­ti spren­di­mai dėl Lie­tu­vos že­mės ūkio ir mais­to pro­duk­tų rin­kos re­gu­lia­vi­mo agen­tū­ros li­ki­mo – V. Bal­trai­tie­nė ža­dė­jo, kad spren­di­mas dėl jos lik­vi­da­vi­mo bus tei­kia­mas dar šio­je Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jo­je.