Liberalų sąjūdį konsultuos R. Valatka
Ar­tė­jant 2016 me­tų spa­lį vyk­sian­tiems Sei­mo rin­ki­mams, opo­zi­ci­nė Li­be­ra­lų są­jū­džio par­ti­ja pra­ne­šė, kad ją kon­sul­tuos Ne­prik­lau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­ras ir po­li­ti­kos apž­val­gi­nin­kas Rim­vy­das Va­lat­ka. 

„Rim­vy­das nė­ra tie­siog po­li­ti­kos apž­val­gi­nin­kas – jis yra šios sri­ties vir­tuo­zas, pui­kiau­siai iš­ma­nan­tis Lie­tu­vos po­li­ti­nio gy­ve­ni­mo niuan­sus. Džiau­gia­mės, kad to­kios as­me­ny­bės jun­gia­si prie Li­be­ra­lų są­jū­džio ko­man­dos. Su R. Va­lat­kos pri­si­jun­gi­mu ir to­liau lai­ky­si­mės aukš­čiau­sių po­li­ti­nio dar­bo ko­ky­bės stan­dar­tų bei siek­si­me tin­ka­mai pa­si­ruoš­ti ar­tė­jan­tiems Sei­mo rin­ki­mams“, – sa­ko Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kas Eli­gi­jus Ma­siu­lis.

Ne­prik­lau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­ras, Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo na­rys R. Va­lat­ka pa­sta­ruo­sius 3 me­tus ėjo lai­kraš­čio ir nau­jie­nų por­ta­lo „15min“ vy­riau­sio­jo re­dak­to­riaus par­ei­gas, anks­čiau dir­bo re­dak­to­riu­mi nau­jie­nų por­ta­le „Lry­tas.lt“, dien­raš­ty­je „Lie­tu­vos ry­tas“, sa­vai­traš­čiuo­se „At­gi­mi­mas“, „Gim­ta­sis kraš­tas“.

„Pas­ta­ruo­ju me­tu ieš­ko­jau­si to­kio dar­bo, už ku­rį ne tik al­gą gau­čiau, bet ku­ris man pa­čiam bū­tų pri­im­ti­nas ir ar­ti­mas. Iš vi­sų pa­siū­ly­mų, ku­riuos ga­vau, Li­be­ra­lų są­jū­džio man bu­vo ar­ti­miau­sias. Pats nie­ka­da ne­slė­piau, kad lai­kau­si li­be­ra­liz­mo dok­tri­nos, to­dėl džiau­giuo­si, kad tę­siu sa­vo kar­je­rą dirb­da­mas kar­tu su Li­be­ra­lų są­jū­džiu. Ti­kiuo­si pa­dė­ti šiai au­gan­čiai po­li­ti­nei jė­gai siek­ti aukš­čiau­sių tiks­lų“, – pa­si­rin­ki­mą aiš­ki­na R. Va­lat­ka.

Li­be­ra­lų są­jū­džio kon­sul­tan­tu R. Va­lat­ka pra­de­da dirb­ti nuo ge­gu­žės 19 die­nos.