Liberalų nuopuolis: kam jis naudingas
Aukš­čiau­sius rei­tin­gus per vi­są sa­vo gy­va­vi­mo is­to­ri­ją per­nai va­sa­rą tu­rė­ję li­be­ra­lai lau­kė ir di­džiau­sio bal­sų skai­čiaus per Sei­mo rin­ki­mus. Ta­čiau dvie­jų rei­tin­gų pa­nteo­no žvaigž­džių – il­ga­me­čio par­ti­jos ved­lio Eli­gi­jaus Ma­siu­lio ir li­be­ra­lus ap­lei­du­sio An­ta­no Guo­gos – ne­te­ku­siai par­ti­jai at­ėjo su­nkūs lai­kai.

Po­pu­lia­riau­sių vi­suo­me­nės vei­kė­jų apk­lau­so­se iki šiol ryš­kiai bu­vo ma­to­mi trys Li­be­ra­lų są­jū­džio vei­kė­jai: E. Ma­siu­lis, A. Guo­ga ir Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius. Ta­čiau per pa­sta­ruo­sius me­tus vi­suo­me­nės nuo­mo­nių apk­lau­so­se į vir­šų ki­lu­sios par­ti­jos ger­bė­jai jau ga­li pra­dė­ti skirs­ty­tis. Par­ti­jos at­sto­vai drą­si­na­si, kad Li­be­ra­lų są­jū­dis – ne vie­no žmo­gaus, o dau­ge­lio as­me­ny­bių par­ti­ja. Ta­čiau apk­lau­sos to ne­pat­vir­ti­na. Vien ne­igia­mų ži­nių su­lau­kian­tys par­ti­jos rin­kė­jai, re­gis, dai­ry­sis al­ter­na­ty­vų.

Už ką ga­li­ma atleisti

Ge­gu­žės 5–13 die­no­mis at­lik­ta „Vil­mo­rus“ gy­ven­to­jų apk­lau­sa ro­do, kad Li­be­ra­lų są­jū­džio ir Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) rė­mė­jų gre­tos bu­vo pa­na­šios: už abi par­ti­jas rin­ki­muo­se bū­tų bal­sa­vę po 8,9 proc. rin­kė­jų. Ta­čiau ge­gu­žės 12-ąją pa­si­ro­dė pir­mo­sios ži­nios apie STT įta­ri­mus par­ti­jos ved­liui.

Tomas Janeliūnas: „Liberalai savo populiarumą grindė ir gana nuoseklia ideologija, ne vien asmenybėmis.“/Romo Jurgaičio nuotrauka

Po­li­ti­kos apž­val­gi­nin­kai ir po­li­to­lo­gai jau ku­rį lai­ką svars­to, kaip ga­li­mos ko­rup­ci­jos skan­da­las pa­veiks Li­be­ra­lų są­jū­džio rei­tin­gus. Vie­ni lai­ko­si nuo­mo­nės, kad tai tė­ra E. Ma­siu­lio prob­le­ma, o pa­čių par­ti­jos rei­tin­gų tai ka­tas­tro­fiš­kai ne­pa­veiks. Ta­čiau kai kam to­kia prog­no­zė at­ro­do per­ne­lyg op­ti­mis­tiš­ka.

Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­te dės­tan­tis po­li­to­lo­gas To­mas Ja­ne­liū­nas sa­ko, kad li­be­ra­lų rė­mė­jai, ku­rie se­kė in­for­ma­ci­ją apie ki­lu­sį skan­da­lą, ži­nias apie tai ga­lė­jo įver­tin­ti tik ne­igia­mai. „Tai­gi klau­si­mas, į ku­rį tu­rės at­sa­ky­ti li­be­ra­lų rė­mė­jai, pa­pras­tas: ar už vi­sa tai, kas įvy­ko, „rei­kia at­leis­ti“ ar tai – „tie­siog ne­at­lei­džia­ma“. Tai reiš­kia, kad teks ieš­ko­ti ki­tų al­ter­na­ty­vų ar­ba at­si­sa­ky­ti ei­ti į rin­ki­mus“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė po­li­to­lo­gas.

An­tras pa­si­rin­ki­mas – TS-LKD

Iki šiol Li­be­ra­lų są­jū­dį pa­lai­kan­tys rin­kė­jai, pa­klaus­ti, koks bū­tų an­tra­sis pa­si­rin­ki­mas, daž­niau­siai nu­ro­dy­da­vo kon­ser­va­to­rius. Ta­čiau, pa­sak so­cio­lo­go Vla­do Gai­džio, li­be­ra­lais ne­pa­ten­kin­ti rin­kė­jai per rin­ki­mus ga­li rink­tis Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gą ar­ba Dar­bo par­ti­ją. „Kiek jau­nes­ni žmo­nės mig­ruo­tų TS-LKD jau­nes­nio­jo spar­no link, vy­res­ni, iš ra­jo­nų, Ra­mū­no Kar­baus­kio par­ti­jos link. Šios par­ti­jos pa­žiū­ros nė­ra stip­riai apib­rėž­tos“, – svars­tė „Vil­mo­rus“ va­do­vas.

Po­pu­lia­riau­sių po­li­ti­kų ri­kiuo­tė­je TS-LKD va­do­vas Gab­rie­lius Lands­ber­gis ge­gu­žės mė­ne­sį bu­vo blo­giau ver­ti­na­mas nei E. Ma­siu­lis ar R. Kar­baus­kis. Tuo­me­tis li­be­ra­lų va­do­vas E. Ma­siu­lis (4,8 proc. res­pon­den­tų) bu­vo ket­vir­tas po­pu­lia­riau­sias vi­suo­me­nės vei­kė­jas. R. Kar­baus­kį pa­lai­kė 6,7 proc., G. Lands­ber­gį – 2,1 proc. apk­laus­tų­jų. Lai­ki­na­sis li­be­ra­lų pir­mi­nin­kas R. Ši­ma­šius at­si­dū­rė ri­kiuo­tės apa­čio­je – jam te­ko vos 1,2 proc. bal­sų.

Lauras Bielinis: „Partijos problema yra ne vien Eligijus Masiulis. Ko gero, tai sisteminė problema.“Alinos Ožič nuotraukos

Po­li­to­lo­go T. Ja­ne­liū­no nuo­mo­ne, li­be­ra­lų rei­tin­go kri­ti­mas grei­čiau­siai ir at­ei­ty­je bus ryš­kus, ta­čiau ši par­ti­ja ne­kris že­miau Sei­mo rin­ki­mams bū­ti­nos 5 proc. ri­bos. „Li­be­ra­lai bus ta par­ti­ja, ku­ri pre­ten­duos gau­ti tiek bal­sų, kad už­tek­tų nor­ma­liai frak­ci­jai su­for­muo­ti. Ta­čiau si­tua­ci­ja kei­čia bend­rą po­li­ti­nių jė­gų iš­si­dės­ty­mą. Li­be­ra­lams pa­si­trau­kus iš po­pu­lia­riau­sių par­ti­jų tri­ju­lės kas nors ki­tas užims jų vie­tą. Tai­gi at­si­ran­da erd­vės ir R. Kar­baus­kio „vals­tie­čiams“, ir kon­ser­va­to­riams. Įma­no­ma, kad ir Dar­bo par­ti­ja iš to gaus nau­dos“, – svars­tė po­li­to­lo­gas.

Liks tie, ku­rie ren­ka­si li­be­ra­lią pasaulėžiūrą

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Lau­ro Bie­li­nio ma­ny­mu, TS-LKD, su­si­rin­ku­si da­lį li­be­ra­lų bal­sų, vis tiek džiaug­tų­si tik „san­ty­ki­ne per­ga­le“. „G. Lands­ber­giui, tech­niš­kai žiū­rint, tai nau­din­ga. Vis dėl­to kon­ser­va­to­riams ar­ti­miau­si bū­si­mi są­jun­gi­nin­kai lie­ka li­be­ra­lai. Tad žvel­giant į at­ei­tį tai jiems ga­li bū­ti ne nau­da, o nuo­sto­lis. Skan­da­las dar ne­si­bai­gė, par­ti­jo­je vyks­ta bruz­dė­ji­mas, iki par­ti­jos su­va­žia­vi­mo dar vi­saip ga­li at­si­tik­ti. Pa­ga­liau daug ką lems pats su­va­žia­vi­mas ir ja­me kil­sian­ti dis­ku­si­ja. Nuo to ir pri­klau­sys bū­si­mie­ji rei­tin­gai“, – kal­bė­jo L. Bie­li­nis. Pa­sak jo, dvie­jų po­pu­lia­rių po­li­ti­kų – E. Ma­siu­lio ir A. Guo­gos – ne­te­kę li­be­ra­lai, lai­ki­nuo­ju ved­liu pa­si­rin­kę R. Ši­ma­šių, prob­le­mų ne­išsp­ren­dė. „Var­gu ar jam pa­vyks su­val­dy­ti si­tua­ci­ją. Val­dy­bos na­rys Pe­tras Auš­tre­vi­čius jau par­eiš­kė, kad rei­kia for­muo­ti nau­ją par­ti­jos va­do­vy­bę. Tai reiš­kia, kad par­ti­jos prob­le­ma yra ne vien E. Ma­siu­lis. Ko ge­ro, tai sis­te­mi­nė prob­le­ma“, – spė­jo po­li­to­lo­gas.

Vis dėl­to, kaip pri­me­na T. Ja­ne­liū­nas, li­be­ra­lai, skir­tin­gai nei ki­ti po­li­ti­niai da­ri­niai, ku­riems svar­biau­sia – as­me­ny­bės, sa­vo po­pu­lia­ru­mą grin­dė ne vien ly­de­riais, bet ir ga­na nuo­sek­lia ideo­lo­gi­ja. „Ši par­ti­ja nuo jų nė­ra la­bai pri­klau­so­ma. Po­pu­lia­riau­si po­li­ti­kai svar­būs, ta­čiau ne­ma­ža da­lis li­be­ra­lų rė­mė­jų šią par­ti­ją pa­lai­kė dėl ati­tin­ka­mos pa­sau­lė­žiū­ros, ne vien dėl ly­de­rių. Jie ga­li keis­tis ir dar ga­li įgy­ti au­to­ri­te­tą, ko­kį tu­rė­jo E. Ma­siu­lis. Ta­čiau tam rei­kės lai­ko. O R. Ši­ma­šius – ne­be nau­jo­kas, tai­gi ne­bus su­dė­tin­ga prie jo pri­pras­ti“, – sa­kė jis.

Vladas Gaidys: „Kiek jaunesni žmonės migruotų TS-LKDjaunesniojo sparno link, vyresni – Ramūno Karbauskio partijos link.“

Tad, po­li­to­lo­gų tei­gi­mu, į ly­de­rius orien­tuo­ti rin­kė­jai po ki­lu­sio skan­da­lo ieš­kos ki­tų jiems pri­im­ti­nų po­li­ti­nių as­me­ny­bių. Bū­tent to­kie rin­kė­jai pir­miau­sia ir nu­by­rės. V. Gai­dys mi­nė­jo, kad vien per po­rą die­nų, kuo­met „Vil­mo­rus“ apk­lau­sa ėjo į pa­bai­gą, o skan­da­las tik ru­se­no, E. Ma­siu­lio rei­tin­gas kri­to 11 pro­cen­tų. Ta­čiau kai gy­ven­to­jų bu­vo klau­sia­ma apie par­ti­nius pri­ori­te­tus, „už“ li­be­ra­lus bal­suo­sian­čių skai­čius su­ma­žė­jo ne­žy­miai ir skai­čiai su­si­ly­gi­no su TS-LKD.

„E. Ma­siu­lis – tik vie­nas iš dau­ge­lio li­be­ra­lų ly­de­rių, nes re­gio­nuo­se ir ra­jo­nuo­se yra sa­vi ly­de­riai. Be to, jis nė­ra par­ti­jos įkū­rė­jas. Tai, kad jam „ne­pa­si­se­kė“, kai kas gal­būt trak­tuo­ja ne kaip jo as­me­ni­nę ne­sėk­mę, o pri­ima kaip is­to­ri­ją apie va­di­na­muo­sius par­ti­nius pi­ni­gus. Pa­na­šiai nu­ti­ko Vy­te­niui And­riu­kai­čiui, Ar­vy­dui Vi­džiū­nui. Ga­liau­siai, Vik­to­rui Us­pas­ki­chui by­li­nė­jan­tis teis­muo­se jo par­ti­ja pa­sta­ruo­siuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se pa­si­ro­dė kaip įma­no­ma ge­rai“, – pri­mi­nė so­cio­lo­gas V. Gai­dys.

Skaičiai

Nuo 2014 me­tų „Vil­mo­rus“ apk­lau­sos ro­dė Li­be­ra­lų są­jū­džio rei­tin­gų ki­li­mą.

Už­per­nai sau­sį už šią par­ti­ją bū­tų bal­sa­vę maž­daug 4,5 proc. rin­kė­jų, ta­čiau po me­tų – jau 8,7 proc.

Par­ti­jos rei­tin­gai pi­ką pa­sie­kė per­nai me­tų ba­lan­džio-bir­že­lio mė­ne­siais – už li­be­ra­lus bū­tų bal­sa­vę 12–14,8 proc. rin­kė­jų, Nuo 2015 me­tų lie­pos par­ti­jos rei­tin­gas svy­ra­vo apie 9 proc.

Eli­gi­jus Ma­siu­lis nuo 2008 me­tų bu­vo ver­ti­na­mas la­biau pa­lan­kiai nei ne­pa­lan­kiai. Per pa­sta­ruo­sius ke­le­tą me­tų jo po­pu­lia­ru­mas svy­ra­vo ne­stip­riai. Ma­ža to, ga­li­ma pa­ste­bė­ti ten­den­ci­ją, kad ne­pa­lan­kiai ver­ti­nan­čių šį po­li­ti­ką ma­žė­jo. Pa­vyz­džiui, 2014 me­tų pra­džio­je to­kių bu­vo apie 26 proc., 2015 m. vi­du­ry­je to­kie ver­ti­ni­mai, ne­ly­gu mė­ne­sis, bu­vo su­men­kę iki 17 proc.

Šal­ti­nis: „Lie­tu­vos ry­to“ / „Vil­mo­rus“ apklausos