Liberalų lyderis Eligijus Masiulis įtariamas paėmęs kyšį
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ky­ši­nin­ka­vi­mo, pa­pir­ki­mo ir pre­ky­bos po­vei­kiu stam­biu mas­tu.

Pa­sak STT pra­ne­ši­mo, šiuo me­tu iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me tu­ri­mi duo­me­nys lei­džia įtar­ti, kad ga­li­mai vers­lo kon­cer­no „MG Bal­tic“ at­sto­vai už po­li­ti­nės par­ti­jos vei­ki­mą jų nau­dai per­da­vė itin stam­baus mas­to ky­šį (apie 100 000 eu­rų) Sei­mo na­riui Eli­gi­jui Ma­siu­liui. STT at­sto­vas spau­dai Rus­la­nas Go­lu­bo­vas por­ta­lui lzi­nios.lt pa­tvir­ti­no, kad pra­ne­ši­me mi­ni­ma vers­lo įmo­nė yra „MG Bal­tic“. „Dau­giau nie­ko pri­dur­ti ne­ga­liu“, – lzi­nios.lt sa­kė R. Go­lu­be­vas.

At­lie­kant šį ty­ri­mą šian­dien bu­vo at­lik­tos kra­tos šio vers­lo kon­cer­no pre­zi­den­to ir vi­cep­re­zi­den­to dar­bo vie­to­se, Sei­mo na­rio Eli­gi­jaus Ma­siu­lio na­muo­se, au­to­mo­bi­ly­je, dar­bo vie­to­je ir jo va­do­vau­ja­mo Li­be­ra­lų są­jū­džio būs­ti­nė­je. Sie­kiant iš­siaiš­kin­ti vi­sas ga­li­mai įvyk­dy­tų nu­si­kals­ta­mų vei­kų ap­lin­ky­bes at­lie­ka­mi ir ki­ti pro­ce­so veiks­mai.

Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė nau­jie­nų agen­tū­rai BNS sa­kė, kad kra­ta at­lik­ta ir E.Ma­siu­lio dar­bo vie­to­je par­la­men­te. Apie pro­ce­si­nius veiks­mus Sei­mo va­do­vy­bė bu­vo in­for­muo­ta, sa­kė ji. L.Grau­žie­nie­nė sa­kė kol kas ne­tu­rin­ti in­for­ma­ci­jos, ar pro­ku­ro­rai ke­ti­na pra­šy­ti pa­nai­kin­ti E.Ma­siu­lio ne­lie­čia­my­bę. Ji sa­kė pa­si­ti­kin­ti at­lie­ka­mu tei­sė­sau­gos ty­ri­mu, sa­kė ne­sie­jan­ti jo su rin­ki­mais. „Ne­tu­riu pa­grin­do ne­pa­si­ti­kė­ti tei­sė­sau­ga, nes ati­tin­ka­mų ins­ti­tu­ci­jų vi­si lei­di­mai at­lik­ti veiks­mus bu­vo. Ir šian­die­ną ne­tu­riu dau­giau in­for­ma­ci­jos, to­dėl ne­ga­liu pla­čiau ko­men­tuo­ti“, – BNS sa­kė L.Grau­ži­nie­nė.

Li­be­ra­lų są­jū­dis pra­ne­šė, kad yra pa­si­ren­gęs bend­ra­dar­biau­ti su tei­sė­sau­ga ir at­sa­kys par­ei­gū­nams į vi­sus klau­si­mus. „Li­be­ra­lų są­jū­dis vi­suo­met pa­si­sa­kė už skaid­rią po­li­ti­ką. To­dėl teik­si­me vi­są bū­ti­ną pa­gal­bą tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­joms, kad jų vyk­do­mas ty­ri­mas bū­tų už­baig­tas kuo ga­li­ma grei­čiau“, – pra­ne­ši­me spau­dai tei­gė Li­be­ra­lų są­jū­džio vi­ce­pir­mi­nin­kas Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius.

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kons­ti­tu­ci­jos 62 straips­nio 2 da­ly­je nu­sta­ty­ta, kad Sei­mo na­rys be Sei­mo su­ti­ki­mo ne­ga­li bū­ti trau­kia­mas bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn, taip pat ne­ga­li ki­taip bū­ti su­var­žy­ta jo lais­vė. To­dėl pri­im­tas nu­ta­ri­mas Sei­mo na­rį Eli­gi­jų Ma­siu­lį apk­laus­ti spe­cia­liuo­ju liu­dy­to­ju.

Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą kon­tro­liuo­ja ir jam va­do­vau­ja Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo de­par­ta­men­to pro­ku­ro­rų gru­pė.

Gabrielius Landsbergis/Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka

G. Lands­ber­gis: „Pa­si­ti­kiu teisėsauga“

„Ne tik ma­ne vie­ną su­krė­tė nau­jie­nos apie įta­ri­mus li­be­ra­lų va­do­vui Eli­gi­jui Ma­siu­liui. Pa­si­ti­kiu tei­sė­sau­ga ir lau­kiu dau­giau in­for­ma­ci­jos apie pa­tį ty­ri­mą. O iš li­be­ra­lų, kaip ir de­ra va­ka­rie­tiš­koms par­ti­joms, ti­ki­mės iš­sa­mių at­sa­ky­mų“, – sa­vo pa­sky­ro­je so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ ra­šo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų ly­de­ris Gab­rie­lius Lands­ber­gis.

L. Bie­li­nis: nu­ken­tės vi­sa po­li­ti­nė sistema

Lauras Bielinis/Alinos Ožič (LŽ) nuotrauka

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Lau­ras Bie­li­nis įsi­ti­ki­nęs, kad Li­be­ra­lų są­jū­dy­je ki­lęs skan­da­las tu­rės ne­igia­mos įta­kos vi­sai ša­lies po­li­ti­nei sis­te­mai.

Po­li­to­lo­go tei­gi­mu, ši skan­da­lin­ga is­to­ri­ja ne­bus trum­pa­lai­kė, ko ge­ro, už­si­tęs iki rin­ki­mų pa­bai­gos. „Tai nė­ra pa­pras­tas reiš­ki­nys. Aki­vaiz­du, kad ty­ri­mas vyks il­gai ir bus la­bai skan­da­lin­gas“, – por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė L. Bie­li­nis. Pa­sak jo, iš to ga­li­ma da­ry­ti iš­va­dą, kad di­džio­ji da­lis rin­kė­jų ga­li nu­si­suk­ti nuo Li­be­ra­lų są­jū­džio ir per­si­mes­ti prie ki­tų. Pa­vyz­džiui, da­lis rin­kė­jų ga­li su­grįž­ti pas kon­ser­va­to­rius, da­lis pas so­cial­de­mo­kra­tus, ki­ri pa­trauks į Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gą. Po­li­to­lo­go tei­gi­mu, su­nku pa­sa­ky­ti, kas pa­ska­ti­no to­kią po­pu­lia­rią po­li­ti­nę jė­gą kaip li­be­ra­lai, elg­tis taip ne­at­sa­kin­gai. „Ži­no­te, gy­ve­ni­me vis­ko nu­tin­ka“, – pa­ste­bė­jo eks­per­tas. Anot jo, iš to, kas nu­ti­ko su Li­be­ra­lų są­jū­džiu, „rin­ki­mų pra­sme lai­mės ša­lia esan­čios par­ti­jos“. „Ta­čiau vi­sa po­li­ti­nė sis­te­ma tik nu­ken­tės. Tai­gi džiaug­tis čia nė­ra kuo ir kam“, – pa­ste­bė­jo L. Bie­li­nis.

„Bom­ba“ liberalams

Mažvydas Jastramskis/LŽ archyvo nuotrauka

Ži­nia apie tai, kad STT ti­ria įta­ri­mus apie E. Ma­siu­liui duo­tą ky­šį yra ti­kra „bom­ba“ li­be­ra­lams prieš­rin­ki­mi­niu lai­ko­tar­piu, BNS sa­kė po­li­to­lo­gas Maž­vy­das Jas­trams­kis.

„Ma­nau, kad ži­nia vie­na­reikš­miš­kai jiems yra pra­sto­ka – ir ne tik dėl tos ži­nios krū­vio, kad yra iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pra­dė­tas, bet ir dėl to, ka­da ji pa­skelb­ta: iki va­sa­ros žmo­nės dar do­mi­si po­li­ti­ka ir po to tas su­si­do­mė­ji­mas prieš rug­sė­jį pa­di­dės. Tai ti­krai yra to­kia „bom­ba“ jiems rin­ki­mų kam­pa­ni­jos at­žvil­giu“, – BNS sa­kė Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to po­li­to­lo­gas M.Jas­trams­kis.

Jis at­krei­pė dė­me­sį, kad par­ti­jai ne­igia­mos įta­kos tu­rės ir tai, jog šiuo at­ve­ju, skir­tin­gai nei anks­tes­niuo­se ko­rup­ci­jos skan­da­luo­se, fi­gū­ruo­ja par­ti­jos ly­de­ris.

„Ka­dan­gi čia lie­čia par­ti­jos ly­de­rį, pa­čią cen­tri­nę fi­gū­rą, vei­dą rin­ki­mų kam­pa­ni­jos ir tie par­eiš­ki­mai yra su­si­ję su to­kia ne­ma­ža su­ma – tai ga­li ne­igia­mai jiems at­si­liep­ti“, – kal­bė­jo po­li­to­lo­gas.

„Ne­rei­kia skubėti“

Antanas Guoga/Alinos Ožič (LŽ) nuotrauka

Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­ma­sis vi­ce­pir­mi­nin­kas An­ta­nas Guo­ga šo­ki­ruo­jan­čia va­di­na ži­nią apie įta­ri­mus par­ti­jos pir­mi­nin­kui Eli­gi­jui Ma­siu­liui, ta­čiau kol kas ne­ver­ti­na, kaip tai pa­veiks par­ti­ją.

„Rei­kia tur­būt pa­lauk­ti dau­giau in­for­ma­ci­jos. Aiš­ku, šo­ki­ruo­jan­čios nau­jie­nos, ką ga­liu dau­giau pa­sa­ky­ti“, – BNS te­le­fo­nu iš Stras­bū­ro sa­kė A.Guo­ga.

Jis tei­gė bend­ra­vęs su E.Ma­siu­liu tre­čia­die­nio va­ka­rą, ta­čiau sa­ko ne­ga­vęs iš jo in­for­ma­ci­jos apie STT įta­ri­mus ar apie bet ko­kią ga­li­mą ko­rup­ci­nę veik­lą.

„Ne­rei­kia sku­bė­ti – iš­siaiš­kin­si­me vi­sas de­ta­les, pri­im­si­me ati­tin­ka­mus spren­di­mus“, – sa­kė jis, pa­klaus­tas, ar E.Ma­siu­lis po įta­ri­mų ga­li va­do­vau­ti par­ti­jai. – Jei pats bū­čiau to­kio­je si­tua­ci­jo­je, aš ti­krai ži­no­čiau (...), ką pa­da­riau ir ko­kia yra at­sa­ko­my­bė. Ne­su tas žmo­gus, ku­ris kaž­ką ga­lė­čiau nu­imi­nė­ti, pa­sa­ky­ti, kaip Eli­gi­jui reik­tų elg­tis –jis pats tu­ri pri­im­ti spren­di­mą, ku­ris ati­tik­tų vi­suo­me­nės lū­kes­čius. Tik Eli­gi­jus ži­no – ne­ži­nau, kas yra pa­da­ry­ta, kas yra su­tar­ta“.

R. Ši­ma­šius: „Ži­nia šokiravo“

„Šio ry­to ži­nia apie par­eikš­tus įta­ri­mus ma­ne as­me­niš­kai ir par­ti­jos bend­ra­žy­gius šo­ki­ra­vo. Skaid­ru­mas tiek val­dant Vil­nių, tiek Li­be­ra­lų są­jū­džio par­ti­jo­je yra be­komp­ro­mi­sis. Pa­dė­siu ty­ri­mui kiek įma­no­ma ir ti­kiuo­si, kad jis pa­si­baigs kuo grei­čiau“, – sa­vo as­me­ni­nė­je pa­sky­ro­je so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ ra­šo Vil­niaus me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius.

Įta­ri­mai nenustebino

Petras Gražulis/Alinos Ožič (LŽ) nuotrauka

„Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ frak­ci­jos Sei­me se­niū­nas Pe­tras Gra­žu­lis sa­ko, kad jo ne­nus­te­bi­no tei­sė­sau­gos ty­ri­mas dėl ga­li­mo „MG Bal­tic“ kon­cer­no ky­šio Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­riui Eli­gi­jui Ma­siu­liui.

„Ste­bi­no, kad bu­vo ty­li­ma, nei STT, nie­kas jų ne­pa­čiu­pi­nė­ja. Tai, kad da­bar pa­čiu­pi­nė­jo svei­kin­ti­nas da­ly­kas. Ma­nęs vi­siš­kai ne­nus­te­bi­no, dar la­bai ma­žos su­mos“, – žur­na­lis­tams sa­kė P.Gra­žu­lis.

Jis sa­kė ne­at­me­tan­tis ga­li­my­bės, kad ty­ri­mas ga­li bū­ti su­si­jęs su ar­tė­jan­čiais Sei­mo rin­ki­mais.

„Ga­li bū­ti ir su rin­ki­mais (su­si­ję), taip pat mąs­tau, kad ir kon­ser­va­to­riai tuo šiek tiek su­in­te­re­suo­ti, ka­dan­gi li­be­ra­lų la­bai rei­tin­gas au­go, elek­to­ra­tas la­bai pa­na­šus, ne­at­me­si, kad yra šiek tiek po­li­ti­ka­vi­mo“, – kal­bė­jo po­li­ti­kas.

Ti­ki­si, kad įta­ri­mai nepagrįsti

Andrius Kubilius/Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka

Sei­mo opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos se­niū­nas And­rius Ku­bi­lius sa­ko be­si­ti­kin­tis, jog įta­ri­mai, kad opo­zi­ci­nio Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­riui Eli­gi­jui Ma­siu­liui vers­lo kon­cer­no „MG Bal­tic“ at­sto­vai per­da­vė 100 tūkst. eu­rų ky­šį, ne­pa­sit­vir­tins.

„Aš ne­tu­riu ką ko­men­tuo­ti, pra­dė­tas ty­ri­mas, kol kas tiek ir te­ži­nom, ar­ti­miau­siu me­tu pa­aiš­kės. Ži­nia nė­ra ge­ra, bet aš pa­si­ti­kiu tei­sė­sau­ga ir jos są­ži­nin­gu­mu, ir ti­kiuo­si, kad vis­kas pa­aiš­kės, ir ko­le­gos li­be­ra­lai ši­tą si­tua­ci­ją taip pat tin­ka­mai įver­tins. Aš ti­kė­čiau­si, vis dar esu op­ti­mis­tas, kad pa­aiš­kės, jog gal­būt įta­ri­mai yra ne­pag­rįs­ti“, – Sei­me žur­na­lis­tams ko­men­tuo­da­mas si­tua­ci­ją sa­kė TS-LKD frak­ci­jos se­niū­nas A.Ku­bi­lius.

Klau­sia­mas, kaip ver­ti­na si­tua­ci­ją, kad E.Ma­siu­lis kol kas ži­niask­lai­dai ne­ko­men­tuo­ja ži­nios, A.Ku­bi­lius sa­kė: „Aš su­pran­tu ne­pa­to­gią si­tua­ci­ją, ku­ri ti­krai yra pa­kan­ka­mai su­dė­tin­ga, gal ir su­pran­tu tą lai­ky­se­ną, bet ma­nau, kad ko­men­ta­rus ti­krai iš­gir­si­me“.

A. Anu­šaus­kas: „Rin­ki­mų pei­za­žas keisis“

Kon­ser­va­to­rius Ar­vy­das Anu­šaus­kas po pir­mo­jo šo­ko, iš­ti­ku­sio su­ži­no­jus apie pra­dė­tą ty­ri­mą dėl ko­le­gos E. Ma­siu­lio, sa­vo pa­sky­ro­je so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ da­ro ke­lias iš­va­das:

„1) Li­be­ra­lams teks per 24 va­lan­das da­ry­ti spren­di­mus dėl va­do­vo ar­ba jo­kie vie­šie­ji ry­šiai ne­pa­dės;

2) Bū­si­mų rin­ki­mų pei­za­žas kei­sis;

3) Opo­zi­ci­nių par­ti­jų va­do­vams rei­kės ko­mu­ni­kuo­ti aiš­kią po­zi­ci­ją. Par­eiš­ki­mų apie pa­si­ti­kė­ji­mą tei­sė­sau­ga jau ne­pa­kaks.

Ka­dan­gi te­ko bū­ti prie ini­cia­to­rių, ku­rie pa­siū­lė draus­ti vers­lo įmo­nėms fi­nan­suo­ti po­li­ti­kus, ma­tau, kad 2012 me­tais pri­im­tas drau­di­mas bu­vo veiks­min­gas. Vers­las tu­ri ga­li­my­bes da­ly­vau­ti svars­tant įsta­ty­mų pro­jek­tus, bet ne­nau­do­jant sa­vo pi­ni­gų, kaip spau­di­mo prie­mo­nės (ne­tie­sio­giai nau­do­ja už­sa­ky­da­mi ži­niask­lai­do­je straips­nius)“.