Liberalų akiratyje – Vytautas Grigaravičius
Šią sa­vai­tę po Dzū­ki­ją ke­lia­vu­si Sei­mo rin­ki­mams be­si­ruo­šian­ti Li­be­ra­lų są­jū­džio ko­man­da, Aly­tu­je su­si­ti­ku­si su šio mies­to me­ru Vy­tau­tu Gri­ga­ra­vi­čiu­mi, re­mia­mu vi­suo­me­ni­nio ju­dė­ji­mo „A­ly­taus pi­lie­čiai“, už­si­me­na apie ga­li­mą abie­jų jė­gų bend­ra­dar­bia­vi­mą per Sei­mo rin­ki­mus. V. Gri­ga­ra­vi­čius bu­vus to­kius po­kal­bius ne­igia.

Pas Aly­taus me­rą, bu­vu­sį po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nį ko­mi­sa­rą Vy­tau­tą Gri­ga­ra­vi­čių, ku­riam per­ga­lę ko­vo­je dėl mies­to va­do­vo pos­to prieš me­tus pa­dė­jo pa­siek­ti vi­suo­me­ni­nis ju­dė­ji­mas „A­ly­taus pi­lie­čiai“, šios sa­vai­tės pra­džio­je ap­si­lan­kė ne­ma­žas Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vų bū­rys – šios par­ti­jos ly­de­ris Eli­gi­jus Ma­siu­lis, jo pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas An­ta­nas Guo­ga, Aly­tu­je gi­męs ir ry­šius su šiuo mies­tu iš­sau­go­jęs par­la­men­ta­ras Ar­mi­nas Ly­de­ka, li­be­ral­są­jū­die­čių kan­di­da­te ru­de­nį vyk­sian­čiuo­se rin­ki­muo­se į Sei­mą Aly­tu­je ke­lia­ma Ni­jo­lė Makš­tu­tie­nė. Net ke­lių li­be­ral­są­jū­die­čių so­cia­li­nio tink­lo „Fa­ce­book“ pro­fi­liuo­se po šio ap­si­lan­ky­mo pa­si­ro­dė įra­šas apie su­si­ti­ki­mą su „a­ly­tiš­kių my­li­mu me­ru“.

Su­si­ti­ki­me da­ly­va­vęs A. Ly­de­ka LŽ tei­gė, kad su V. Gri­ga­ra­vi­čiu­mi li­be­ral­są­jū­die­čiai ap­ta­rė si­tua­ci­ją Aly­tu­je, svars­tė, ką mies­te rei­kė­tų keis­ti, kas jau nu­veik­ta. Pa­si­tei­ra­vus, ar šiuo me­tu opo­zi­ci­jo­je Sei­me esan­ti par­ti­ja su­si­ti­ki­mo me­tu ban­dė tar­tis dėl Aly­tu­je po­pu­lia­raus me­ro par­amos per Sei­mo rin­ki­mus, Sei­mo na­rys to ne­nei­gė.

„Sa­ky­da­mas, kad kal­bos apie tai (apie ga­li­my­bę, kad me­ro ko­man­da par­em­tų Li­be­ra­lų są­jū­dį per rin­ki­mus – red.) nė­ra, įžū­liai me­luo­čiau – prieš rin­ki­mus kal­ba­si vi­si su vi­sais. Ta­čiau ob­jek­ty­viai ver­tin­ki­me si­tua­ci­ją. Spren­di­mų jo­kių nė­ra“, – aiš­ki­no A. Ly­de­ka.

Pa­sak jo, Aly­taus Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vai pa­lai­ko drau­giš­kus san­ty­kius su me­ru ir jo ko­man­da. Vis dėl­to V. Gri­ga­ra­vi­čius, ku­ris jau anks­čiau už­ti­kri­no, kad pats Sei­mo rin­ki­muo­se ne­da­ly­vaus, par­la­men­ta­ro tei­gi­mu, šian­dien dar ne­sa­ko, ką jis ir ko­mi­te­tas „A­ly­taus pi­lie­čiai“ ke­ti­na pa­lai­ky­ti var­žy­tu­vė­se dėl vie­tų Sei­me.

„Ta­čiau ne­at­me­ta­me to­kio va­rian­to, kad jis ga­lė­tų par­em­ti ir Li­be­ra­lų są­jū­džio kan­di­da­tą į Sei­mą“, – LŽ sa­kė A. Ly­de­ka.

Aly­taus me­ras V. Gri­ga­ra­vi­čius LŽ tei­gė, kad jis bei vi­suo­me­ni­nis ju­dė­ji­mas „A­ly­taus pi­lie­čiai“ nė­ra nag­ri­nė­ję ga­li­my­bės par­em­ti ki­tų par­ti­jų kan­di­da­tus Sei­mo rin­ki­muo­se. „O gal mes sa­vo kan­di­da­tą kel­si­me? Ži­no­ma, vi­suo­me­ni­nis ko­mi­te­tas pa­gal Lie­tu­vos įsta­ty­mus ne­ga­li bū­ti re­gis­truo­ja­mas kan­di­da­tu į Sei­mą, bet jei­gu tarp Aly­taus pi­lie­ti­nio ju­dė­ji­mo na­rių at­si­ras tin­ka­mas as­muo, ku­ris nu­spręs iš­si­kel­ti pats, ko­dėl ne­ga­lė­tu­mė­me jo par­em­ti?“, – aiš­ki­no V. Gri­ga­ra­vi­čius.

Jis ti­ki­no nuo­lat bend­rau­jan­tis su įvai­rių par­ti­jų at­sto­vais, taip pat ir su li­be­ral­są­jū­die­čiais. „Bet su ma­ni­mi li­be­ra­lai apie par­amą per rin­ki­mus ne­kal­bė­jo. Ne­sa­me nie­kam įsi­pa­rei­go­ję“, – ti­ki­no Aly­taus me­ras.

Prieš ku­rį lai­ką Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­ris E. Ma­siu­lis, kal­bė­da­mas su LŽ, ža­dė­jo, kad gar­sių var­dų šios par­ti­jos kan­di­da­tų į Sei­mą są­ra­še ti­krai at­si­ras. „Bus žmo­nių, ži­no­mų vi­suo­me­nė­je, tie­sio­giai ne­su­si­ju­sių su par­ti­ja. Esa­me at­vi­ra ir mėgs­tan­ti eks­pe­ri­men­tuo­ti par­ti­ja“, – ža­dė­jo li­be­ra­lų ly­de­ris.

Prieš ke­lias sa­vai­tes E. Ma­siu­lis vie­šai pa­skel­bė, kad li­be­ra­lai sa­vo gre­to­se ir kan­di­da­tų į Sei­mą są­ra­še no­rė­tų ma­ty­ti ži­no­mą te­le­vi­zi­jos žur­na­lis­tę Edi­tą Mil­da­žy­tę. Ji pa­ti pla­nus su­kti į po­li­ti­ką pa­nei­gė. Kiek anks­čiau li­be­ral­są­jū­die­čiai lei­do su­pras­ti, kad vie­tą sa­vo rin­ki­mų į Sei­mą są­ra­še su­ras­tų ir bu­vu­siam kul­tū­ros mi­nis­trui, Lie­tu­vos am­ba­sa­do­riui prie UNES­CO Arū­nui Ge­lū­nui jei­gu jis ap­sisp­ręs­tų kan­di­da­tuo­ti.