Liberalas kreipėsi į EK dėl naujos dujotiekio „Nord Stream“ trasos
Eu­ro­par­la­men­ta­ro Pe­tro Auš­tre­vi­čiaus ini­cia­ty­va šian­dien iš­siųs­tas krei­pi­ma­sis į Eu­ro­pos Ko­mi­si­ją (EK), ku­riuo pra­šo­ma įver­tin­ti ke­ti­ni­mus ties­ti nau­ją du­jo­tie­kio „Nord Stream“ tra­są iš Ru­si­jos iki Vo­kie­ti­jos Bal­ti­jos jū­ros dug­nu, o taip pat – šio „Gazp­rom“ pro­jek­to po­vei­kį ES ša­lims. Krei­pi­mą­si par­ašais par­ėmė gru­pė Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rių.

P. Auš­tre­vi­čiaus tei­gi­mu, bir­že­lio 18 d. Ru­si­jos kon­cer­no „Gazp­rom“ su kom­pa­ni­jo­mis „Shell“, E.ON ir OMV pa­si­ra­šy­tas ke­ti­ni­mų pro­to­ko­las dėl nau­jų du­jo­tie­kio tra­sų tie­si­mo iš es­mės pa­žei­džia ES stra­te­gi­nius tiks­lus, sie­kiant už­kirs­ti ke­lią du­jų rin­kos mo­no­po­li­joms Eu­ro­po­je. Be to, tai prieš­ta­rau­ja Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos par­eng­tai Eu­ro­pos ener­ge­ti­nio sau­gu­mo stra­te­gi­jai, Eu­ro­pos ener­ge­ti­nės są­jun­gos nuo­sta­toms.

„Nau­ji ru­siš­kų du­jų vamz­dy­nai Bal­ti­jos jū­ro­je yra skir­ti griau­ti Eu­ro­pos so­li­da­ru­mą. Šio­mis die­no­mis tai ir vyks­ta. Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja ne­tu­rė­tų lik­ti pa­sy­via įvy­kių ste­bė­to­ja – šian­dien „Gazp­rom“ ir Ru­si­jos vy­riau­sy­bė kaip tik ti­ki­si nuo­lan­ku­mo ir pri­nci­pin­gu­mo sty­giaus. Juo­lab kad jau gir­di­me Krem­liaus aiš­ki­ni­mus, esą Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos ver­dik­tas „Nord Stream“ plė­tros klau­si­mu ne­rei­ka­lin­gas“, – tei­gia EP na­rys, Li­be­ra­lų ir de­mo­kra­tų al­jan­so už Eu­ro­pą (AL­DE) frak­ci­jos EP vi­ce­pir­mi­nin­kas P. Auš­tre­vi­čius.

Eu­ro­par­la­men­ta­ras pra­stu ženk­lu lai­ko tai, kad Eu­ro­pos Par­la­men­tas bir­že­lio 10 d. at­me­tė svar­bų pra­ne­ši­mą dėl Eu­ro­pos ener­ge­ti­nio sau­gu­mo stra­te­gi­jos. „Ar tai ne­bu­vo iš­anks­ti­nis blo­gas „Nord Stream“ du­jų kva­pas? Pa­si­ro­do, Eu­ro­pa dar ne­at­si­kra­tė po­li­ti­nės pri­klau­so­my­bės nuo ru­siš­kų du­jų, rei­ka­lai vėl ju­da blo­ga link­me“, – sa­ko P. Auš­tre­vi­čius.

Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rys me­mo­ran­du­mą dėl du­jo­tie­kio „Nord Stream“ plė­tros ir jo ga­li­mo po­vei­kio taip pat ra­gi­na įver­tin­ti Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bę. „Pa­si­ge­dau mū­sų Vy­riau­sy­bės po­zi­ci­jos. Ra­gin­čiau ne­nu­ra­šy­ti šio stra­te­gi­nės reikš­mės klau­si­mo va­sa­ros at­os­to­goms, nes po to ga­li bū­ti per vė­lu“, – pa­brė­žia P. Auš­tre­vi­čius.

Šian­dien pa­si­ra­šy­ta­me krei­pi­me­si į Eu­ro­pos Ko­mi­si­ją pra­šo­ma at­sa­ky­ti, kaip pro­jek­to „Nord Stream“ plė­tra pa­veik­tų ES vals­ty­bių na­rių bei Ukrai­nos sau­gu­mo, po­li­ti­nę ir eko­no­mi­nę ap­lin­ką.