Liberalai užsimena apie mažumos Vyriausybę
Sei­mo Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­ja iš at­os­to­gų grį­žu­sį prem­je­rą Al­gir­dą But­ke­vi­čių ra­gi­na ryž­tin­gai spręs­ti į skan­da­lus pa­te­ku­sių že­mės ūkio ap­lin­kos mi­nis­trų li­ki­mą.

Pa­sak Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos se­niū­no Eli­gi­jaus Ma­siu­lio, so­cial­de­mo­kra­tams nu­ta­rus ne­del­siant at­si­sa­ky­ti į ko­rup­ci­jos skan­da­lą pa­te­ku­sios svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trės Ri­man­tės Ša­la­še­vi­čiū­tės pa­slau­gų, to­kio pa­ties pri­nci­pin­gu­mo ti­ki­ma­si, kai su pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te ry­toj prem­je­ras ver­tins ki­tus du į skan­da­lin­gas is­to­ri­jas įsi­vė­lu­sius mi­nis­trus. E. Ma­siu­lio nuo­mo­ne, iki Sei­mo rin­ki­mų li­kus kiek dau­giau nei pus­me­čiui, vals­ty­bę ga­lė­tų val­dy­ti ir ma­žu­mos Vy­riau­sy­bė, jei ku­ris nors iš so­cial­de­mo­kra­tų par­tne­rių, at­nau­ji­nus mi­nis­trų ka­bi­ne­tą, pa­si­trauk­tų iš val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos. Že­mės ūkio mi­nis­trę Vir­gi­ni­ją Bal­trai­tie­nę į Vy­riau­sy­bę de­le­ga­vo Dar­bo par­ti­ja, o ap­lin­kos mi­nis­trą Kęs­tu­tį Tre­čio­ką – par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“.

„Prieš aš­tuo­ne­rius me­tus ša­lį val­dė so­cial­de­mo­kra­tų ma­žu­mos Vy­riau­sy­bė, o kons­truk­ty­vi de­ši­nių­jų par­ti­jų opo­zi­ci­ja Sei­me pa­dė­jo pri­im­ti ša­liai svar­bius įsta­ty­mus. To­kiu bū­du po­pu­lis­ti­nės jė­gos bu­vo nu­ša­lin­tos nuo vals­ty­bės val­dy­mo. Prem­je­ro vie­to­je ti­krai ne­su­tik­čiau, kad prie vie­no Vy­riau­sy­bės sta­lo to­liau dirb­tų ir tie mi­nis­trai, ku­rių re­pu­ta­ci­ja yra su­tep­ta. Ti­kiuo­si, kad A. But­ke­vi­čius šį­kart par­odys tvir­tą va­lią“, – tei­gė E. Ma­siu­lis.