Liberalai: tūkstantis eurų – ne pono pajamos
Opo­zi­ci­nis Li­be­ra­lų są­jū­dis tei­gia ne­pri­tar­sian­tis nau­jos val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos pla­nams di­din­ti dau­giau kaip tūks­tan­tį eu­rų „ant po­pie­riaus“ sie­kian­čių at­ly­gi­ni­mų ap­mo­kes­ti­ni­mą, nes, jų tei­gi­mu, to­kie spren­di­mai bū­tų ne­adek­va­tūs.

„Už­dir­ba­te 760 eu­rų – va­di­na­si, esa­te tur­tuo­liai, ku­riuos rei­kia ap­krau­ti di­des­niais mo­kes­čiais. Taip gal­vo­ja Ra­mū­nas Kar­baus­kis“, – iro­ni­za­vo opo­zi­ci­jo­je Sei­me esan­čio Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­ris Vil­niaus me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius.

Taip jis su­rea­ga­vo į val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos, su­for­muo­tos Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) bei Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP), svars­ty­mus dėl pla­nuo­ja­mos mo­kes­čių sis­te­mos pert­var­kos, kei­čiant dar­bo san­ty­kių ap­mo­kes­ti­ni­mą.

Šiuo me­tu for­muo­ja­mos Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos pro­jek­te yra nu­ma­to­ma su­pap­ras­tin­ti mo­kes­čių skai­čia­vi­mo tvar­ką ir nu­sta­ty­ti du mo­kes­čius – gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­tį (GPM), ku­ris ap­jung­tų da­bar­ti­nį GPM, pri­va­lo­mą­jį svei­ka­tos drau­di­mo (PSD) ir da­lį so­cia­li­nio drau­di­mo mo­kes­čių, bei pen­si­jų drau­di­mo mo­kes­tį (PDM). Kon­kre­tūs nau­jų mo­kes­čių ta­ri­fai prog­ra­mo­je ne­nu­ro­do­mi, ta­čiau „vals­tie­čių“ ly­de­ris R. Kar­baus­kis yra už­si­mi­nęs, kad gau­nan­tiems di­des­nį kaip tūks­tan­čio eu­rų at­ly­gi­ni­mą iki mo­kes­čių, GPM ta­ri­fas ga­lė­tų bū­ti 4 proc. di­des­nis nei da­bar.

„Vals­tie­čių“ pa­siū­ly­mą dėl tūks­tan­čio eu­rų prieš mo­kes­čius (di­des­nį ap­mo­kes­ti­ni­mą – red.) aš lai­kau ne­su­sip­ra­ti­mu. Tūks­tan­tis eu­rų nė­ra tas at­ly­gi­ni­mas, ku­ris leis­tų Lie­tu­vo­je gy­ven­ti kaip di­de­liam po­nui ir ne­skai­čiuo­ti pi­ni­gų. Vai­kų tu­rin­čiai šei­mai su to­kia su­ma rei­kia ge­ro­kai pa­sis­paus­ti, no­rint už­ti­krin­ti vi­sus po­rei­kius. Ban­dy­mas už­dir­ban­čius tūks­tan­tį eu­rų prieš mo­kes­čius pa­va­din­ti tur­tin­gai­siais, iš ku­rių ga­li­ma kaž­ką nu­gręž­ti, yra ne­adek­va­tus“, – par­eiš­kė R. Ši­ma­šius.

Jo ma­ny­mu, Vy­riau­sy­bė tu­ri ne di­din­ti mo­kes­čius dir­ban­tie­siems, bet steng­tis, kad Lie­tu­vo­je bū­tų dau­giau žmo­nių, už­dir­ban­čių dau­giau nei tūks­tan­tį eu­rų.

Apie ga­li­mus prog­re­si­nius mo­kes­čius kal­ba­ma ir bū­si­mo­sios Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos pro­jek­te, ta­čiau ja­me nu­ro­do­ma, kad to­kie pla­nai bū­tų svars­to­mi tik il­ga­lai­kė­je pers­pek­ty­vo­je, kai tam bus pa­lan­ki vi­suo­me­nės nuo­mo­nė.

Kaip ži­nia, kai ku­rie so­cial­de­mo­kra­tų at­sto­vai, pir­miau­sia – par­la­men­ta­ras Al­gir­das Sy­sas, pra­ėju­siais me­tais siū­lė nu­sta­ty­ti prog­re­si­nius gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio ta­ri­fus. 2015-ųjų spa­lį Sei­mas po pa­tei­ki­mo bu­vo pri­ta­ręs A. Sy­so ini­cia­ty­vai keis­ti gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įsta­ty­mą nuo sau­sio 1 die­nos. Tą­kart siū­ly­ta, kad gy­ven­to­jams, ku­rių pa­ja­mos ne­vir­ši­ja 14 tūkst. eu­rų per me­tus, ir to­liau bū­tų tai­ko­mas 15 proc. gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio ta­ri­fas, už­dir­ban­tiems 14–36 tūkst. eu­rų per me­tus, siū­ly­ta tai­ky­ti 25 proc. ta­ri­fą, gau­nan­tiems dau­giau kaip 36 tūkst. – 40 proc.

To­kiam pro­jek­tui per­nai ne­pri­ta­rė Vy­riau­sy­bė. „Dar­bo pa­ja­mos Lie­tu­vo­je jau da­bar yra per stip­riai ap­mo­kes­tin­tos, tad di­din­ti mo­kes­ti­nės naš­tos dar­bo pa­ja­moms ne­ga­li­ma“, – tuo me­tu tei­gė prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius.