Liberalai skundžia VRK sprendimą
Li­be­ra­lų są­jū­dis Lie­tu­vos vy­riau­sia­jam ad­mi­nis­tra­ci­niam teis­mui aps­kun­dė Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) spren­di­mą, kad par­ti­ja šiurkš­čiai pa­žei­dė įsta­ty­mą dėl pra­ėju­sių me­tų Sei­mo rin­ki­mų kam­pa­ni­jos fi­nan­sa­vi­mo.

Partija teismo prašo panaikinti VRK sprendimą kaip neteisėtą ir nepagrįstą, įpareigoti VRK atidėti dotacijos klausimo svarstymą ir išreikalauti iš VRK medžiagą, kuri buvo pateikta darbo grupei bei kuria grįstas sprendimas dėl neteisėto partijos finansavimo.

„Liberalai VRK veiksmus vertina kaip teisingumo vykdymą be teismo. Liberalų sąjūdis buvo pripažintas kaltu ne teismo nuosprendžiu, o VRK sprendimu. Nesant įsiteisėjusio teismo nuosprendžio, prokuratūra ir VRK elgėsi neteisėtai, pažeisdami nekaltumo prezumpciją su pareikštais įtarimais susijusius klausimus spręsdami neteisminėje institucijoje“, – rašoma partijos pranešime.

Anot jo, VRK procesas vertinant argumentus buvo šališkas: partijos argumentai, patvirtinantys pilną partijos atsiribojimą nuo rengtų mokymų buvo ignoruojami ar net išvadoje nepagrįstai traktuojami neigiama prasme partijai.

„VRK nevertina to, kad partija negali būti atsakinga už atskirų partijos narių asmenines teisėtas ar neteisėtas iniciatyvas ir veiklą. Kaip ir minėjome, tiek mokymų organizavimas, tiek kitų asmenų dalyvavimas juose vertintini kaip jų asmeninė, o ne partijos iniciatyva“, – teigė laikinasis Liberalų sąjūdžio Eugenijus Gentvilas.

Liberalų teigimu, tikėtina, kad VRK šiurkštų pažeidimą partijai konstatavo tik dėl galimai pradėto ikiteisminio tyrimo ir prokuroro dalyvavimo VRK posėdyje „tuo siekiant sutirštinti susidariusios situacijos spalvas“.

„Liberalų atžvilgiu vyksta neteisėtas procesas, pažeidžiantis partijos teisę į nekaltumo prezumpciją ir teisingą baudžiamąjį procesą. VRK ir jos darbo grupė netinkamai aiškina ir taiko įstatymus, jų sąvokas ir turinį, iškreipia faktus, daro nepagrįstas prielaidas dėl jų egzistavimo ir tuo pagrindu pripažįsta partiją šiurkščiai pažeidus politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymą. VRK vykdo „teisingumą“ nelaukdama teismo sprendimo“, – pareiškė E. Gentvilas.

Praėjusią savaitę VRK pripažino, kad Liberalų sąjūdis šiurkščiai pažeidė įstatymą dėl praėjusių metų Seimo rinkimų kampanijos finansavimo.

Rinkimų komisija nustatė, kad pernai per Seimo rinkimų kampaniją Liberalų sąjūdis pažeisdamas įstatymus gavo nepiniginę auką iš buvusio partijos nario Šarūno Gustainio įsteigto Taikomosios politikos instituto. Šis institutas surengė per 45 tūkst. eurų kainavusius mokymus partijos nariams. Įstatymai draudžia partijoms imti aukas iš juridinių asmenų.

Rugsėjį partijai buvo pateikti įtarimai politinės korupcijos byloje.

Anot Specialiųjų tyrimų tarnybos, Liberalų sąjūdis gavo naudos per partijos pirmininko, 2012–2016 metų kadencijos Seimo nario Eligijaus Masiulio ir partijos valdybos nario, Seimo nario Šarūno Gustainio galbūt neteisėtą veiklą.

Įtariama, kad E. Masiulis, veikęs partijos naudai ir interesais, iš koncerno „MG Baltic“ viceprezidento Raimondo Kurlianskio už šiam koncernui palankių ir finansiškai naudingų politinių sprendimų priėmimą, savo ir partijos naudai priėmė 106 tūkst. eurų kyšį grynaisiais, taip pat kyšius nematerialia forma.

Taip pat įtariama, kad Š. Gustainis, veikęs partijos naudai ir interesais, iš R. Kurlianskio už koncernui naudingų politinių sprendimų priėmimą, savo ir partijos naudai priėmė 8700 eurų kyšį, užmaskuotą kaip paramą viešajai įstaigai, organizuojant politinės partijos narių mokymus.