Liberalai savivaldos rinkimuose tikisi iki 180 tūkst. balsų
Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­ris ti­ki­si, kad ki­tų me­tų pa­va­sa­rį į sa­vi­val­dos rin­ki­mus už par­ti­ją ir jos na­rius bal­suo­ti at­eis maž­daug 180 tūkst. ša­lies gy­ven­to­jų, o be­veik 30-yje sa­vi­val­dy­bių par­ti­jos de­le­guo­ti kan­di­da­tai į me­rus pa­teks į an­trą rin­ki­mų tu­rą.

Eli­gi­jus Ma­siu­lis pra­ne­šė, kad par­ti­ja tu­ri kan­di­da­tus į me­rus be­veik vi­sos ša­lies sa­vi­val­dy­bė­se, o Vil­niu­je li­be­ral­są­jū­die­čiai sieks 40 tūks. rin­kė­jų bal­sų ir mies­to ta­ry­bo­je gau­ti 14 vie­tų.

„Šiuo­se rin­ki­muo­se sau for­mu­luo­ja­me pa­čius am­bi­cin­giau­sius tiks­lus - lai­mė­ti man­da­tus 274 man­da­tus ir kad 26 sa­vi­val­dy­bė­se iš 60-ies mū­sų kan­di­da­tai į me­rus pa­tek­tų į an­trą rin­ki­mų tu­rą, taip pat siek­si­me 177 tūkst. rin­kė­jų bal­sų. Taip skai­čiai įspū­din­gi. Bet tai mū­sų ne­gąs­di­na, nes mes ži­no­me, ką pa­sa­ky­ti žmo­nėms“, - Li­be­ra­lų są­jū­džio ta­ry­bos po­sė­dy­je, kur bus tvir­ti­na­mi par­ti­jos kan­di­da­tai į me­rus, šeš­ta­die­nį par­eiš­kė E.Ma­siu­lis.

Li­be­ra­lų są­jū­dis, pa­sak E.Ma­siu­lio, į sa­vi­val­dos rin­ki­mus ei­na su­stip­rė­jęs: „Ge­ro­kai bran­des­nis ne­gu prieš ket­ve­rius me­tus, kai sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se iš­ko­vo­jo 100 man­da­tų“.

Pa­sak jo, bū­si­mi par­ti­jos re­zul­ta­tai pla­nuo­ja­mi at­siž­vel­giant ir į tai, kad į par­ti­jos veik­lą „į­si­lie­ja nau­ji žmo­nės“, ku­rie su­stip­ri­na par­ti­ją, to­dėl li­be­ral­są­jū­die­čiai sa­vo kan­di­da­tus į ta­ry­bas tu­ri vi­so­se, o 51 ša­lies sa­vi­val­dy­bė­je - ir pre­ten­den­tus tap­ti me­rais.

„Ti­kiuo­si, kad šie rin­ki­mai, ki­to­kie rin­ki­mai, ne­gu bu­vo iki šiol, nes me­rai bus ren­ka­mi tie­sio­giai, mums bus pa­lan­kūs“, - tei­gė E.Ma­siu­lis.

„Vil­niaus mies­te prieš ket­ve­rius me­tus per sa­vi­val­dos rin­ki­mus mes ga­vo­me 6 878 bal­sus - 3,57 proc. nuo vi­sų da­ly­va­vu­sių, bet to ne­už­te­ko, kad bent vie­nas par­ti­jos na­rys pa­tek­tų į sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą. Šiuo­se rin­ki­muo­se ti­ki­mės ir pla­nuo­ja­me, kad Vil­niaus mies­te siek­si­me 40 tūks. rin­kė­jų bal­sų ir ta­ry­bo­je pla­nuo­ja­me gau­ti 14 vie­tų ar­ba 19,45 proc.“ - tei­gė E.Ma­siu­lis, pri­pa­ži­nęs, kad toks „au­gi­mas tu­ri ir sa­vo ri­zi­kų“.

Į Vil­niaus me­rus pre­ten­duo­ja Sei­mo na­rys Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius.

E.Ma­siu­lis par­agi­no par­ti­jos na­rius per rin­ki­mų kam­pa­ni­ją su rin­kė­jais bend­rau­ti „a­kis į akį“, nes, pa­sak jo, sėk­mės rak­tas yra tie­sio­gi­nis bend­ra­vi­mas, o ne rek­la­mi­nis straips­nis lai­kraš­ty­je ar vaiz­do fil­mas.

„No­rė­čiau kad ne­iš­bars­ty­tu­me li­be­ra­lų įvaiz­džio ir kar­tais ne­pa­tai­kau­tu­me žmo­nėms, ku­rie no­ri gir­dė­ti, kad sa­vi­val­dy­bės pra­dės di­din­ti so­cia­li­nes pa­šal­pas... “ - tei­gė par­ti­jos ly­de­ris ir siū­lė par­tie­čiams per rin­ki­mų kam­pa­ni­ją ne­ža­dė­ti rin­kė­jams dau­giau ne­gu sa­vi­val­da ga­li.

Anykš­čiuo­se me­ro pos­to sieks bu­vęs Lie­tu­vos po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro pa­va­duo­to­jas, vy­riau­sia­sis ko­mi­sa­ras Kęs­tu­tis Tu­bis. Kau­ne - lai­ki­no­sios sos­ti­nės vi­ce­me­ru ir me­ru 2007-2011 me­tais bu­vęs Ri­man­tas Mi­kai­tis. Va­do­vau­ti Kė­dai­niams pre­ten­duo­ja bu­vęs „dar­bie­čių“ vie­nas ly­de­rių ir Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Mun­tia­nas. Va­rė­nos me­ru de­le­guo­ja­mas tap­ti Sei­mo na­rys Al­gis Ka­šė­ta. Vy­tau­tas Grub­liaus­kas sieks dar vie­nai ka­den­ci­jai iš­sau­go­ti Klai­pė­dos mies­to va­do­vo re­ga­li­jas. Į Pa­lan­gos me­rus tai­ko­si 2003-2011 me­tų Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys, bu­vęs vi­ce­me­ras ir su­si­sie­ki­mo vi­ce­mi­nis­tras Arū­nas Šta­ras, į Plun­gės – bu­vęs par­la­men­ta­ras Aud­rius Kli­šo­nis. Kan­di­da­tu siek­ti Šiau­lių me­ro pos­to pa­tvir­tin­tas Vai­das Ba­cys, Šiau­lių ra­jo­no - Al­gis Ma­čiu­lis, Pa­ne­vė­žio mies­tui ir ra­jo­nui va­do­vau­ti siū­lo­mos Zi­ta Ku­ku­rai­tie­nė ir Dai­va Juo­de­lie­nė.