Liberalai rinksis iš 7 kandidatų į prezidentus
Tre­čia­die­nį po­sė­džia­vu­si Li­be­ra­lų są­jū­džio val­dy­ba įvar­di­jo par­ti­jos sky­rių ir na­rių iki va­sa­rio pra­džios siū­ly­tus pre­ten­den­tus bū­ti kan­di­da­tais į pre­zi­den­tus. Kan­di­da­tais iš­kel­ti sep­ty­ni par­ti­jos na­riai: eu­ro­par­la­men­ta­ras Pe­tras Auš­tre­vi­čius, Sei­mo na­riai Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las, Vi­ta­li­jus Gai­lius ir Arū­nas Ge­lū­nas, Vil­niaus me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius, Klai­pė­dos me­ras Vy­tau­tas Grub­liaus­kas ir Elek­trė­nų me­ras Kęs­tu­tis Vai­tu­kai­tis.

„Vieną pretendentą, tapsiantį liberalų kandidatu prezidento rinkimuose, partijos nariai patvirtins iki balandžio mėnesio“, – sako partijos pirmininkas Eugenijus Gentvilas.

Valdyba taip pat svarstė partijos įstatų keitimus ir parengė atnaujintą įstatų koncepciją, pagal kurią bus rengiami įstatai, kuriuos planuojama priimti balandžio viduryje vyksiančiame partijos suvažiavime.

„Naujai ruošiamuose partijos įstatuose numatome, kad kitas pirmininkas bus renkamas tik tiesioginiuose rinkimuose visuotiniu partijos narių balsavimu. Taip pat sukame partijos decentralizavimo keliu, suteikdami didesnes sprendimo galimybes partijos skyriams dėl partijos veiklos ir finansų“, – sako E. Gentvilas.

Liberalai pradeda planuoti ir vasaros sąskrydį, kuris turėtų vykti liepos mėnesį Plateliuose.