Liberalai pirmiausia derėsis su konservatoriais
Li­be­ra­lai dėl ga­li­mos val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos Sei­me pir­miau­sia de­rė­sis su kon­ser­va­to­riais, sa­ko į Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) šta­bą pir­ma­die­nio nak­tį at­vy­kęs li­be­ra­lų va­do­vas Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius.

„Šian­dien dar anks­to­ka, bet pa­svei­kin­ti su ge­rais re­zul­ta­tais vie­ni ki­tus ga­li­me. Be abe­jo, mes no­ri­me bū­ti koa­li­ci­jo­je ir kon­ser­va­to­riai yra vie­ni iš tų, su ku­riais pir­miau­sia šne­ka­mės“, – BNS sa­kė Li­be­ra­lų są­jū­džio va­do­vas.

„Aš jau esu iš­sa­kęs sa­vo ma­ty­mą: Tė­vy­nės są­jun­ga, li­be­ra­lai ir vals­tie­čiai – ža­lie­ji. Na, o kaip ga­lu­ti­nai su­si­dė­lios re­zul­ta­tai, pa­ma­ty­si­me ne­tru­kus“, – žur­na­lis­tams prieš ke­lias va­lan­das tei­gė TS-LKD va­do­vas Gab­rie­lius Lands­ber­gis.

Kal­bė­da­mas apie ga­li­mą tri­jų par­ti­jų koa­li­ci­ją LRT te­le­vi­zi­jai R.Ši­ma­šius ne­at­me­tė, kad li­be­ra­lai ir kon­ser­va­to­riai ga­li siek­ti, jog bū­tų lai­ko­mi kaip vie­nas de­ry­bi­nis blo­kas.

„A­ki­vaiz­du, kad yra tam ti­krų niuan­sų, kur mes su­ta­ria­me la­biau, nei su ki­tais. Jei no­ri­te tai va­din­ti, ga­li­te va­din­ti blo­ku. Šią nak­tį per anks­ti rim­tai kal­bė­ti, bet aki­vaiz­du, kad yra niuan­sų, kur mes žen­gia­me ko­ja ko­jon“, – LRT te­le­vi­zi­jai kal­bė­jo R.Ši­ma­šius.

Anot jo, de­ri­nant de­ry­bi­nes po­zi­ci­jas li­be­ra­lai sieks iš­siaiš­kin­ti, ar ga­li­mi par­tne­riai pa­lai­ko li­be­ra­lų idė­jas mo­kes­čių, žmo­gaus tei­sių klau­si­mais.