Liberalai paskelbė kandidatus į partijos vadovus ir rinkimų sąrašo lyderį
Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­riai su­ta­rė, kad par­ti­jos vi­ce­pir­mi­nin­kas Vil­niaus me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius bir­že­lį da­ly­vaus par­ti­jos pir­mi­nin­ko rin­ki­muo­se, o vi­ce­pir­mi­nin­kas Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las sieks tap­ti Li­be­ra­lų są­jū­džio Sei­mo rin­ki­mų są­ra­šo ly­de­riu.

„Li­be­ra­lai yra pa­si­ry­žę dirb­ti ir iš nau­jo už­si­tar­nau­ti Lie­tu­vos žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mą. Pri­ėmiau la­bai svar­bų spren­di­mą – kan­di­da­tuo­siu į Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kus, nes jau­čiu at­sa­ko­my­bę prieš par­ti­jos ko­le­gas ir vi­sus mus pa­lai­kan­čius žmo­nes. Džiau­giuo­si, kad ma­no ko­le­ga Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las nu­ta­rė im­tis at­sa­ko­my­bės ves­ti par­ti­jos rin­ki­mų są­ra­šą ar­tė­jan­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se“, – an­tra­die­nį sa­kė R.Ši­ma­šius.

„Iš tie­sų džiau­giuo­si mū­sų ap­sisp­ren­di­mu dirb­ti vie­nin­go­je ir stip­rio­je ko­man­do­je, ku­rios lau­kia di­džiu­liai už­da­vi­niai – at­kur­ti li­be­ra­lų rė­mė­jų pa­si­ti­kė­ji­mą, pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę už Lie­tu­vos ir žmo­nių at­ei­tį, vie­ny­ti ir plės­ti par­ti­jos na­rių gre­tas“, – sa­kė E.Gent­vi­las. Jis sieks par­ti­jos na­rių par­amos rei­tin­guo­jant rin­ki­mų są­ra­šą ir rems R.Ši­ma­šiaus kan­di­da­tū­rą par­ti­jos pir­mi­nin­ko rin­ki­muo­se.

Eugenijus Gentvilas /Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka

Kaip tei­gia­ma Li­be­ra­lų są­jū­džio iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai, R.Ši­ma­šius li­be­ra­lų var­du an­tra­die­nį at­sip­ra­šė nu­si­vy­lu­sių žmo­nių, ku­rie ti­ki li­be­ra­lais ir są­ži­nin­ga bei at­vi­ra po­li­ti­ka. Jis tei­gė, kad ta­pęs par­ti­jos pir­mi­nin­ku sau ir sa­vo ko­le­goms kels dvi­gu­bai aukš­tes­nius skaid­ru­mo, są­ži­nin­gu­mo ir at­sa­ko­my­bės rei­ka­la­vi­mus ir kvie­tė žmo­nes bū­ti dar reik­les­niais Li­be­ra­lų są­jū­džiui.

„Li­be­ra­lų są­jū­dis – tai aš­tuo­nių tūks­tan­čių li­be­ra­lių ver­ty­bių gy­nė­jų ir dau­gy­bės bend­ra­min­čių sam­bū­ris. Tai jė­ga, ku­ri pa­ska­tins po­ky­čius var­dan lais­vos ir at­sa­kin­gos Lie­tu­vos. Var­dan Lie­tu­vos, ku­rio­je no­ri­si gy­ven­ti. Tai jė­ga, ku­ri ga­li kur­ti Lie­tu­vą, į ku­rią žmo­nės no­rės grįž­ti. Bū­ti Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­riu yra di­de­lė at­sa­ko­my­bė. Aš jos im­uo­si. Kar­tu at­kur­si­me pa­si­ti­kė­ji­mą li­be­ra­lais, drą­siai ir nuo­sek­liai gin­si­me lais­vės idė­jas“, – kal­bė­jo R.Ši­ma­šius.

Anot E.Gent­vi­lo, pa­sta­rų­jų die­nų įvy­kių kon­teks­te li­be­ra­lai ne­nus­tos kal­bė­ti apie bū­ti­ny­bę vyk­dy­ti skaid­rią ir šva­rią po­li­ti­ką. „Aš as­me­niš­kai esu toks, koks bu­vau po­li­ti­ko­je vi­sa­da nuo pat 1990 m., kai pri­ėmė­me Lie­tu­vos vals­ty­bės ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo ak­tą. Kaip sig­na­ta­ras pui­kiai su­pran­tu – Lie­tu­vos at­ei­tis yra tik skaid­ri po­li­ti­ka, žmo­nių ini­cia­ty­va, at­sa­kin­gas vals­ty­bės val­dy­mas ir lais­vė veik­ti“, – kal­bė­jo E.Gent­vi­las.

Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­ko rin­ki­mai pla­nuo­ja­mi bir­že­lio 11 d.