Liberalai nusižiūrėjo R. Valatką ir A. Gelūną
Sei­mo rin­ki­muo­se su Eli­gi­jaus Ma­siu­lio va­do­vau­ja­mu Li­be­ra­lų są­jū­džiu ga­li da­ly­vau­ti žur­na­lis­tas Rim­vy­das Va­lat­ka ir bu­vęs kul­tū­ros mi­nis­tras, Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius prie UNES­CO Arū­nas Ge­lū­nas.

To­kią in­for­ma­ci­ją bend­ra­žy­giams, LŽ šal­ti­nių duo­me­ni­mis, pa­tei­kė Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­ris prieš spa­lio pa­bai­go­je vy­ku­sį par­ti­jos su­va­žia­vi­mą. R. Va­lat­kai ga­lė­jo bū­ti pa­siū­ly­ta kan­di­da­tuo­ti Pa­jū­rio vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je, ta­čiau kor­tas su­mai­šė nu­ma­to­mas apy­gar­dų ri­bų perb­rai­žy­mas.

Du­rys vi­są­laik atviros

Li­be­ra­lų są­jū­dis kan­di­da­to mi­nė­to­je apy­gar­do­je iki šiol nė­ra pa­tvir­ti­nęs. Skel­bia­ma, kad vis dar vyks­ta vi­di­nė jų at­ran­ka. Par­ti­jai va­do­vau­jan­tis E. Ma­siu­lis va­kar LŽ tei­gė, jog kol kas tarp ga­li­mų kan­di­da­tų šio­je vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je R. Va­lat­kos nė­ra, o ren­ka­ma­si esą iš tri­jų as­me­nų.

Ta­čiau Li­be­ra­lų są­jū­džio Pa­lan­gos sky­riaus pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Stal­mo­kas LŽ tvir­ti­no prieš­in­gai – at­ran­ka ne­ren­gia­ma, ti­ki­ma­si par­ti­jos va­do­vy­bės spren­di­mo. „Lau­kia­me, ar bus kan­di­da­tas, ku­rio pa­var­dę mi­ni­te. Svars­ty­ta, kad toks va­rian­tas ga­li bū­ti. Bet rei­kia pa­lauk­ti spren­di­mų“, – aiš­ki­no jis.

E. Ma­siu­lis ne­igė, jog R. Va­lat­kai jau nu­ma­ty­ta vien­man­da­tė apy­gar­da. „Ne­ga­liu kon­kre­čiai pa­sa­ky­ti, kad dėl da­ly­va­vi­mo kal­bė­jo­me su juo. Šne­kė­jo­me apie jo bu­vi­mą rin­ki­mų šta­be, kon­sul­ta­ci­jas, po­li­ti­nį že­mė­la­pį, bet kad bū­tu­me kon­kre­čiai mi­nė­ję apy­gar­das ar vie­tą są­ra­še, to­kių po­kal­bių ne­bu­vo, – sa­kė Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­ris ir pri­dū­rė, jog par­ti­jos na­riai ap­si­džiaug­tų, jei R. Va­lat­ka par­eikš­tų pa­gei­da­vi­mą da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se: – Esa­me at­vi­ra par­ti­ja ir mums tai bū­tų di­džiu­lė pa­spir­tis. R. Va­lat­ka ti­krai su­stip­rin­tų mū­sų ko­man­dą. Du­rys jam vi­są lai­ką at­vi­ros.“

Ar­ba pos­tas, ar­ba rinkimai

Si­tua­ci­ją ap­sun­ki­na ir tai, kad dar nė­ra vi­siš­kai aiš­ku, kaip ki­tą­met at­ro­dys Sei­mo rin­ki­mų apy­gar­dų že­mė­la­pis. Jų ri­bas Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) tu­rė­tų pa­tvir­tin­ti iki šių me­tų pa­bai­gos. An­tai pa­gal nau­jau­sią – jau sep­tin­tą – VRK par­eng­tą pro­jek­tą, Kre­tin­gą, Pa­lan­gą ir Ne­rin­gą ke­ti­na­ma su­jung­ti į vie­ną apy­gar­dą, tad Pa­jū­rio rin­ki­mų apy­gar­dos ri­bos keis­tų­si. „Lau­kia­me ga­lu­ti­nių apy­gar­dų ri­bų že­mė­la­pio. Nuo jo pri­klau­sys ir spren­di­mai“, – dės­tė E. Ma­siu­lis.

Lig­šio­li­nė­je Kre­tin­gos rin­ki­mų apy­gar­do­je li­be­ra­lai jau yra pa­tvir­ti­nę kan­di­da­tę – Da­nu­tę Skrui­bie­nę, o so­cial­de­mo­kra­tai var­žy­tis jo­je de­le­ga­vo prem­je­ro pa­ta­rė­ją An­ta­ną Vin­kų.

Kal­bė­da­mas apie ki­tą – A. Ge­lū­no – kan­di­da­tū­rą, Li­be­ra­lų są­jū­džio va­do­vas pa­brė­žė, kad vis­kas pri­klau­so tik nuo pa­ties am­ba­sa­do­riaus prie UNES­CO ap­sisp­ren­di­mo. „La­bai ge­rai jį ver­ti­na­me kaip bu­vu­sį mi­nis­trą. Ta­čiau A. Ge­lū­nui rei­kės pa­čiam ap­sisp­ręs­ti. Am­ba­sa­do­riaus ka­den­ci­ja baig­sis 2017 me­tų rug­sė­jį, o Sei­mo rin­ki­mai vyks 2016-ųjų spa­lį. Tai­gi, jei­gu jis su­tiks kan­di­da­tuo­ti, ras vie­tą“, – ža­dė­jo li­be­ra­lų ved­lys.

Ne­ga­li ne­ig­ti to, ko nėra

Tuo me­tu R. Va­lat­ka ti­ki­no, kad kal­ba­si su dau­ge­liu po­li­ti­kų, tarp jų ir li­be­ra­lais, ta­čiau tik kaip po­li­ti­kos apž­val­gi­nin­kas. „Kas to­kią in­for­ma­ci­ją (dėl kan­di­da­ta­vi­mo – aut.), be ma­nęs, ga­li val­dy­ti, vie­nas Die­vas te­ži­no. Ne­ga­liu ne­ig­ti to, ko nė­ra. To­kios in­for­ma­ci­jos ne­tu­riu. Gal jie ko­kių pla­nų ir tu­ri, aš ne­ži­nau“, – apie kan­di­da­ta­vi­mą į Sei­mą su li­be­ra­lais sa­kė jis. Žur­na­lis­tas pri­mi­nė, jog kal­bų apie ga­li­mą dar­bą par­ti­jos rin­ki­mų šta­be bu­vo šių me­tų pa­va­sa­rį, bet tuo vis­kas ir bai­gė­si.

Ge­gu­žės pra­džio­je par­ti­ja iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, kad R. Va­lat­ka pra­de­da dirb­ti par­ti­jos kon­sul­tan­tu. Jis esą rengs Li­be­ra­lų są­jū­džio na­rius ki­tų me­tų Sei­mo rin­ki­mams. Ta­čiau po sa­vai­tės pa­si­ro­dė in­for­ma­ci­ja, jog Li­be­ra­lų są­jū­džio ir žur­na­lis­to ke­liai iš­sis­ky­rė. Tuo­met R. Va­lat­ka ko­men­ta­vo, kad nė ne­pra­dė­jo dirb­ti su par­ti­jos at­sto­vais – tie­siog, su­dė­lio­jęs vi­sus „už“ ir „prieš“, nu­spren­dė to­liau dar­buo­tis ži­niask­lai­do­je.

Nuo šių me­tų lie­pos R. Va­lat­ka – sa­vai­traš­čio „Vei­das“ di­rek­to­rius ir vy­riau­sia­sis re­dak­to­rius. Be to, jis ra­šo sa­vai­ti­nius ko­men­ta­rus nau­jie­nų por­ta­lui DEL­FI, skai­to ko­men­ta­rus Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ra­di­ju­je, ren­gia lai­dą Ži­nių ra­di­ju­je.

1990–1992 me­tais R. Va­lat­ka bu­vo Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo de­pu­ta­tas, pri­klau­sė Li­be­ra­lų frak­ci­jai, yra Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ras. Iš­rink­tas – Pa­lan­gos apy­gar­do­je.

Nau­jų vei­dų – ne vienas

Li­be­ra­lai ne­sle­pia, kad jau ku­rį lai­ką dai­ro­si ži­no­mų žmo­nių, ga­lin­čių pa­puoš­ti Sei­mo rin­ki­mų są­ra­šą. Pa­vyz­džiui, da­ly­vau­ti sa­vi­val­dy­bių rin­ki­muo­se ar kaip nors ki­taip pri­si­dė­ti prie są­ra­šo Vil­niu­je jie įkal­bi­nė­jo žur­na­lis­tę Edi­tą Mil­da­žy­tę. Bet ši tuo­met par­eiš­kė, jog po­li­ti­ka ne­si­do­mi.

Šie­met par­ti­jos gre­tas pa­pil­dė stip­riau­siu pa­sau­lio žmo­gu­mi va­di­na­mas Žyd­rū­nas Sa­vic­kas, pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Vil­niaus mies­to ta­ry­bo­je at­sto­va­vęs Ar­tū­ro Zuo­ko su­bur­tai po­li­ti­nei są­jun­gai „Taip!“.

Nau­jos pa­var­dės – ir spa­lį pri­sta­ty­ta­me par­ti­jos še­šė­li­nia­me mi­nis­trų ka­bi­ne­te. Skel­bia­ma, kad, pa­vyz­džiui, fi­nan­sų mi­nis­tro pos­tą ga­lė­tų užim­ti il­ga­me­tis „Han­sa­ban­ko“ (da­bar – „Swed­bank“) val­dy­bos pir­mi­nin­kas eko­no­mis­tas Gied­rius Du­se­vi­čius, svei­ka­tos ap­sau­gos – An­ta­kal­nio kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Eduar­das Pa­bar­čius, ener­ge­ti­kos – bu­vęs ISM Va­dy­bos ir eko­no­mi­kos uni­ver­si­te­to rek­to­rius Ne­ri­jus Pa­čė­sa.