Liberalai nežada paramos S. Skverneliui
Šian­dien Sei­me pri­sis­ta­tęs kan­di­da­tas į prem­je­rus Sau­lius Skver­ne­lis pra­dė­jo „vi­zi­tus“ po par­la­men­to frak­ci­jas. Iš li­be­ral­są­jū­die­čių jis ne­iš­gir­do ge­rų nau­jie­nų – jei nau­jo­ji Vy­riau­sy­bė di­dins mo­kes­čius, po­li­ti­nės par­amos ga­li ne­lauk­ti.

Jei­gu for­muo­ja­mas mi­nis­trų ka­bi­ne­tas ne­at­si­sa­kys ke­ti­ni­mų di­din­ti mo­kes­čius da­liai dir­ban­čių­jų, Sei­mo Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­ja ža­da bal­suo­ti prieš S. Skver­ne­lio sky­ri­mą prem­je­ru. „S. Skver­ne­lio kan­di­da­tū­ros ne­ga­li­me ver­tin­ti at­ski­rai nuo nau­jos Vy­riau­sy­bės nuo­sta­tų ir prog­ra­mos. Kaip ži­nia, „vals­tie­čių“ ly­de­riai ža­da nau­ją mo­kes­čių pert­var­ką, po ku­rios už­dir­ban­tys 1 tūkst. eu­rų, ar­ba maž­daug 760 eu­rų „į ran­kas“, tu­rės mo­kė­ti dar di­des­nius mo­kes­čius. Tai bū­tų es­mi­nė nau­jo­sios Vy­riau­sy­bės klai­da. Li­be­ra­lai ka­te­go­riš­kai ne­pri­ta­ria ir ne­pri­tars to­kiems siū­ly­mams, nes tai su­žlug­dys bet ko­kią žmo­nių mo­ty­va­ci­ją, no­rą steng­tis ir dirb­ti. Be to, tai reikš­tų, kad dar dau­giau žmo­nių nu­si­pirks bi­lie­tą į vie­ną pu­sę skry­džiui iš Lie­tu­vos“, – aiš­ki­no Sei­mo Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos va­do­vas Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las.

Be to, li­be­ra­lai kri­ti­kuo­ja „vals­tie­čių“ ke­ti­ni­mus kur­ti vals­ty­bi­nį al­ko­ho­lio mo­no­po­lį. Esą Lie­tu­vai rei­kia po­ky­čių, bet ne to­kių. „Ne­ma­nau, kad per­mai­nos tu­rė­tų bū­ti grin­džia­mos nau­jais drau­di­mais, nuo­žmes­niu vals­ty­bės re­gu­lia­vi­mu ar mo­no­po­lių stei­gi­mu. Ar Lie­tu­vo­je jau nie­ko ne­be­rei­kia kur­ti, tik­tai – ap­ri­bo­ti, su­var­žy­ti, užd­raus­ti?“, – ste­bė­jo­si E. Gent­vi­las.

Šian­dien S. Skver­ne­lis taip pat pa­kvies­tas į di­džiau­sios opo­zi­ci­nės par­ti­jos – Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­ją Sei­me.