Liberalai nenori būti nekviestais svečiais
Li­be­ra­lų są­jū­džio (LS) vie­nas ly­de­rių Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las tei­gia su­nkiai įsi­vaiz­duo­jąs „vals­tie­čių“ siū­lo­mą na­cio­na­li­nės vie­ny­bės koa­li­ci­ją ir Vy­riau­sy­bę. Jis ti­ki­na, kad li­be­ra­lai į to­kią koa­li­ci­ją bet ko­kia kai­na ne­si­verš.

Per šian­die­ni­nį Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) ir Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) at­sto­vų su­si­ti­ki­mą, ku­ria­me bu­vo ap­tar­tos nau­jos val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos for­ma­vi­mo ga­li­my­bės, kon­ser­va­to­riai par­eiš­kė no­rin­tys, kad kar­tu su jais bend­ram dar­bui bū­tų pa­kvies­tas ir Li­be­ra­lų są­jū­dis. „Skai­čiau apie to­kią kon­ser­va­to­rių są­ly­gą. Ta­čiau po su­si­ti­ki­mo man kon­ser­va­to­riai dar ne­skam­bi­no, jo­kio sig­na­lo iš jų ne­ga­vau“, – „Lie­tu­vos ži­nių“ por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė E. Gent­vi­las.

Pa­sak jo, li­be­ra­lai kon­ser­va­to­rių ti­krai ne­pra­šė ad­vo­ka­tau­ti. „Mes ne­sa­me jų fi­lia­las, jie – mū­sų. Mes – sa­va­ran­kiš­kos po­li­ti­nės jė­gos“, – pri­mi­nė par­la­men­ta­ras. Kar­tu pri­si­mi­nė, kad anks­tė­liau TS-LKD ly­de­ris Gab­rie­lius Lands­ber­gis bu­vo už­si­mi­nęs apie ga­li­my­bę dirb­ti drau­ge. „Ta­čiau šiuo at­ve­ju rei­kia at­siž­velg­ti ir į „vals­tie­čių“ no­rus. Mes ga­li­me su kon­ser­va­to­riais su­si­tar­ti, o „vals­tie­čiai“ pa­sa­kys – mes li­be­ra­lų ne­kvie­tė­me. Ti­krai ne­no­rė­čiau at­si­dur­ti ne­kvies­to sve­čio vaid­me­ny­je“, – sa­kė E. Gent­vi­las.

Jo nuo­mo­ne, LVŽS siū­lo­mos na­cio­na­li­nės vie­ny­bės Vy­riau­sy­bės idė­ja įma­no­ma dau­giau teo­riš­kai. „So­cial­de­mo­kra­tų ir kon­ser­va­to­rių re­to­ri­ką gir­dė­jo­me vi­sus šiuos ket­ve­rius me­tus, ji ti­krai ne­ve­dė į jo­kį bend­ra­dar­bia­vi­mą“, – ma­no li­be­ra­las.

LVŽS at­si­sa­ko į nau­ją­ją koa­li­ci­ją pri­im­ti LS dėl šią par­ti­ją ly­din­čio ko­rup­ci­jos še­šė­lio.