Liberalai merų rinkimuose žada remti konservatorius
An­tra­ja­me me­rų rin­ki­mų tu­re Li­be­ra­lų są­jū­dis rems Tė­vy­nės są­jun­gos–­krikš­čio­nių de­mo­kra­tų kan­di­da­tus, jei sa­vi­val­dy­bės va­do­vo pos­to ne­sie­kia li­be­ra­lų kan­di­da­tas ir jei tam pri­ta­ria vie­tos Li­be­ra­lų są­jū­džio sky­rius. 

Taip nu­ta­rė Li­be­ra­lų są­jū­džio val­dy­ba.

„Kon­ser­va­to­rius rem­si­me ten, kur ne­kon­ku­ruo­ja­me, taip pat bus at­siž­vel­gia­ma į kon­kre­čių sky­rių ap­sisp­ren­di­mą“, - ket­vir­ta­die­nį iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me tei­gia Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kas Eli­gi­jus Ma­siu­lis.

Sa­vo ruo­žtu Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai an­tra­die­nį pa­skel­bė per an­trą­jį me­rų rin­ki­mų tu­rą rem­sian­tys Li­be­ra­lų są­jū­džio kan­di­da­tus to­se sa­vi­val­dy­bė­se, kur dėl me­ro pos­to ne­be­ko­vo­ja pa­tys kon­ser­va­to­riai.

Li­be­ra­lų są­jū­džio kan­di­da­tai į me­rus an­tra­ja­me rin­ki­mu tu­re da­ly­vau­ja Vil­niu­je, Klai­pė­do­je, Va­rė­nos, Anykš­čių, Elek­trė­nų, Jur­bar­ko, Kai­šia­do­rių, Plun­gės, Tra­kų, Ak­me­nės, Jo­niš­kio, Klai­pė­dos ir Tau­ra­gės ra­jo­nuo­se. Li­be­ra­las An­ta­nas Čer­nec­kis Rie­ta­vo me­ru iš­rink­tas jau pir­ma­ja­me rin­ki­mų tu­re.

An­tra­sis me­ro rin­ki­mų tu­ras vyks ko­vo 15 die­ną.