Liberalai išsišaipė iš „valstiečių“ planų blaivinti Lietuvą
Val­dan­čia­jai Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gai pla­nuo­jant im­tis griež­tų prie­mo­nių ma­žin­ti al­ko­ho­lio su­var­to­ji­mą, opo­zi­ci­nis Li­be­ra­lų są­jū­dis iro­niš­kai siū­lo ženg­ti dar to­liau.

Skel­bia­ma, kad „vals­tie­čiai“ su per di­de­liu al­ko­ho­lio var­to­ji­mu ša­ly­je ke­ti­na ko­vo­ti griež­tai: pa­pras­to­se par­duo­tu­vė­se lei­džiant pre­kiau­ti ne stip­res­niais nei 7,5 laips­nių gė­ri­mais, fil­muo­jant al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų pir­kė­jus, rei­ka­la­vi­mu al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų bu­te­lius ne­šti taip, kad jų ne­si­ma­ty­tų ir pan.

Šai­py­da­mie­si iš to­kių ini­cia­ty­vų, li­be­ra­lai pa­tei­kė sa­vo TOP 5 siū­ly­mus, ką dar ga­li­ma bū­tų užd­raus­ti. „1. Užd­raus­ti Lie­tu­vo­je au­gin­ti grū­dus, nes iš jų ga­mi­na­ma deg­ti­nė ir alus. 2. Užd­raus­ti į Lie­tu­vą at­vež­ti vy­nuo­ges, kad iš jų na­mie ne­pa­si­da­ry­tu­me vy­no. 3. Užd­raus­ti ga­zuo­tą mi­ne­ra­li­nį van­de­nį, nes bur­bu­liu­kai pri­me­na šam­pa­ną. 4. Iš­kirs­ti so­dus (vie­nai šei­mai – ne dau­giau nei vie­nas vais­me­dis), nes iš obuo­lių ir kriau­šių ga­mi­na­mas sid­ras. 5. Užd­raus­ti ger­ti vy­ną per mi­šias baž­ny­čio­je, nes taip ro­do­mas blo­gas pa­vyz­dys“, – skel­bia­ma Li­be­ra­lų są­jū­džio feis­bu­ko pro­fi­ly­je.