Liberalai ir konservatoriai siūlo atidėti Vilniaus oro uosto rekonstrukciją
Kai ku­rie Sei­mo li­be­ra­lų ir kon­ser­va­to­rių frak­ci­jų na­riai siū­lo ati­dė­ti Vil­niaus oro uos­to ki­li­mo ir tū­pi­mo ta­ko re­kons­truk­ci­ją, nes tam, anot jų, nė­ra tin­ka­mai pa­si­ruoš­ta.

Ša­lies oro uos­tus val­dan­čios įmo­nės vie­nas va­do­vų sa­ko, jog ke­lei­vių per­kė­li­mui į Kau­ną bus pa­si­ruoš­ta lai­ku, o jų sau­gu­mas bus už­ti­krin­tas.

Kon­ser­va­to­rius My­ko­las Ma­jaus­kas sa­ko, kad svar­biau­sia yra už­ti­krin­ti ke­lei­vių sau­gu­mą, tuo me­tu Kau­no oro uos­tas, kur iš Vil­niaus bus per­kel­ta di­džio­ji da­lis skry­džių, nė­ra su­tvar­ky­tas ir pri­tai­ky­tas ap­tar­nau­ti kur kas di­des­nį ke­lei­vių srau­tą, ja­me trūks­ta sau­gu­mo prie­mo­nių. Li­be­ra­las Si­no­mas Gent­vi­las ti­ki­no, kad Vil­niaus oro uos­te jau nuo pra­ėju­sio pir­ma­die­nio ne­be­vei­kia kai ku­rios sis­te­mos, to­dėl da­lis lėk­tu­vų nu­krei­pia­mi į Kau­ną.

„Pu­sės mi­li­jo­no ke­lei­vių srau­to su­val­dy­mas tiek įvaiz­džiui, tiek tu­riz­mui, tiek vers­lui Lie­tu­vo­je da­rys di­de­lę įta­ką. Jei­gu to ne­pa­vyks pa­da­ry­ti, kaip bu­vo su­pla­nuo­ta, tai ga­li bū­ti su­duo­tas di­de­lis smū­gis, ta­čiau pats svar­biau­sias ši­ta­me kon­teks­te rei­ka­las yra už­ti­krin­ti tų ke­lei­vių sau­gu­mą. Avia­ci­jo­je sau­gu­mas yra pats svar­biau­sias da­ly­kas ir jei­gu iki šios die­nos tam ne­bu­vo pa­si­ruoš­ta, ne­bu­vo tin­ka­mai su­si­dė­lio­tas sau­gu­mo pla­nas, dar ne vė­lu su­stab­dy­ti šį per­kė­li­mą, ati­dė­ti jį ge­riems me­tams, kai bū­tų pil­nai pa­si­ruoš­ta“, – spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je tre­čia­die­nį kal­bė­jo M.Ma­jaus­kas.

Anot jo, da­bar ne­aiš­ku, ar Kau­no oro uos­tas su­ge­bės už­ti­krin­ti vi­siš­ką ke­lei­vių sau­gu­mą.

„Tu­ri bū­ti at­sa­ky­ta, ar šis oro uos­tas yra sau­gus, ar bent vie­na ne­prik­lau­so­ma tarp­tau­ti­nė or­ga­ni­za­ci­ja yra at­li­ku­si au­di­tą ir pa­ti­kri­nu­si, ar lai­ki­nas oro uos­tas yra pri­tai­ky­tas to­kiam ke­lei­vių srau­tui. Šian­dien mes at­sa­ky­mų ne­tu­ri­me ir ti­ki­mės, kad tas at­sa­ky­mas bus pa­teik­tas, kad šis oro uos­tas už­ti­krins mak­si­ma­lų ke­lei­vių sau­gu­mą“, – tei­gė M.Ma­jaus­kas.

Li­be­ra­las Si­mo­nas Gent­vi­las tei­gė, kad pa­sau­ly­je oro uos­tų ta­kai yra re­kons­truo­ja­mi nak­ti­mis, ne­stab­dant jų veik­los, to­dėl ki­li­mo-tū­pi­mo ta­ko re­kons­truk­ci­ją Vil­niu­je bu­vo ga­li­ma pla­nuo­ti ki­taip.

„O­ro uos­tų ta­kai yra re­kons­truo­ja­mi ir tai da­ro­ma nak­ties me­tu. Bu­vo ga­li­ma ti­krai daug da­ly­kų pa­da­ry­ti ki­taip su sau­gu­mu, inf­ras­truk­tū­ros par­uo­ši­mu, at­va­žia­vi­mu, vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mu. Mes la­bai ti­ki­mės, kad šie klau­si­mai bus at­sa­ky­ti“, – spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je tei­gė S.Gent­vi­las.

Jo nuo­mo­ne, Vil­niaus oro uos­to re­kons­truk­ci­jai yra ne­pa­si­ruoš­ta.

„O­ro uos­to už­da­ry­mui Vil­niu­je yra ne­pa­si­ruoš­ta. Ko­dėl aš tą taip drą­siai sa­kau? Nes nuo šio pir­ma­die­nio Vil­niu­je jau ne­be­vei­kia tiks­laus ar­tė­ji­mo tūp­ti sis­te­ma. Tai reiš­kia, kad jei yra pra­stes­nės oro są­ly­gos, iš kar­to lėk­tu­vai nu­krei­pia­mi į Kau­ną. Fak­tiš­kai jau nuo pir­ma­die­nio (pra­ėju­sio – BNS) vis­kas tu­rė­tų bū­ti, kaip tu­rės bū­ti nuo penk­ta­die­nio (lie­pos 14-osios). Fak­tiš­kai Vil­niaus oro uos­tas kai ku­rių lėk­tu­vų ne­ga­li pri­im­ti jau šian­dien, tai ro­do, kad per­kė­li­mui nė­ra pa­si­ruoš­ta“, – tvir­ti­no S.Gent­vi­las.

Li­be­ra­lo Kęs­tu­čio Gla­vec­ko tei­gi­mu, inf­ras­truk­tū­ra prie Kau­no oro uos­to nė­ra par­uoš­ta di­des­niam srau­tui žmo­nių, to­dėl si­tua­ci­ja, per­kė­lus skry­džius iš Vil­niaus, anot jo, ga­li bū­ti liūd­na.

„Rei­kė­jo su­tvar­ky­ti Kau­ną, pa­da­rant jį pa­do­res­niu oro uos­tu, pa­sta­tant pa­sta­tus pra­ėju­siais me­tais ir šiais me­tais, kai bū­tų pa­di­din­tas pa­jė­gu­mas (...). Prog­no­zuo­ja­ma, kad per tas 35 die­nas ke­liaus apie pu­sė mi­li­jo­no ke­lei­vių – lie­tu­vių ir už­sie­nie­čių. Skai­čiai yra mil­ži­niš­ki, dir­ba tik vie­nas ba­ga­žo ta­kas, gal pa­sta­tys dar vie­ną, (ke­lei­viai – BNS) laks­tys su la­ga­mi­nais. At­bai­dy­mas žmo­nių bus di­de­lis. (...) Ti­ki­my­bė, kad bus blo­gai, yra la­bai ma­ža, o kad bus ypa­tin­gai blo­gai, yra la­bai di­de­lė“, – kal­bė­jo K.Gla­vec­kas.

Vil­niaus oro uos­to ki­li­mo ir tū­pi­mo ta­ko re­kons­truk­ci­jos pro­jek­tą ku­ruo­jan­tis Lie­tu­vos oro uos­tų vyk­do­ma­sis di­rek­to­rius Do­na­tas Vo­ve­ris BNS sa­kė, kad skry­džių per­kė­li­mui į Kau­no bus pa­si­ruoš­ta lai­ku, o ke­lei­vių sau­gu­mas bus vi­siš­kai už­ti­krin­tas.

„Ke­lei­vių sau­gu­mas tiek oro uos­to prie­igo­se, tiek oro uos­to inf­ras­truk­tū­ro­je bus už­ti­krin­tas pil­nai. Kau­no oro uos­tas jau šian­dien ati­tin­ka vi­sus tiek lie­tu­viš­kus, tiek tarp­tau­ti­nius sau­gu­mo stan­dar­tus. Ne že­mes­nius sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mus ke­lia­me ir lai­ki­nai inf­ras­truk­tū­rai“, – tvir­ti­no D.Vo­ve­ris.

Pa­sak jo, Vil­niaus oro uos­to ki­li­mo ir tū­pi­mo ta­kas ne­ga­li bū­ti re­kons­truo­ja­mas nak­tį, nes jis yra per trum­pas, kad iš da­lies ga­lė­tų bū­ti nau­do­ja­mas. Ki­to­kiu at­ve­ju, pa­sak D.Vo­ve­rio, re­kons­truk­ci­ja už­truk­tų tre­jus me­tus.

„Vil­niaus oro uos­to re­kons­truk­ci­jos ne­įma­no­ma at­lik­ti nak­ti­mis tech­no­lo­giš­kai, pa­gal tuos spren­di­nius, ku­rie par­ink­ti. Jei­gu bū­tų par­ink­ti ki­ti spren­di­niai, tai re­kons­truk­ci­ja už­truk­tų ma­žiau­siai tre­jus me­tus ir tuos me­tus Vil­niaus oro uos­to veik­la bū­tų ri­bo­ja­ma. Ki­li­mo-tū­pi­mo ta­ko re­kons­truk­ci­ja nė­ra tik vir­šu­ti­nės dan­gos kei­ti­mas – tai dar ir ta­ko pa­grin­dų su­stip­ri­ni­mas ir ži­bu­rių sis­te­mos kei­ti­mas, lie­taus su­rin­ki­mo sis­te­ma. Be ži­bu­rių sis­te­mos ta­kas iš­vis ne­ga­li funk­cio­nuo­ti, o vie­nin­te­lis bū­das at­lik­ti pa­kei­ti­mą yra oro uos­to veik­los stab­dy­mas. Dirb­da­mi tik nak­tį, ne­pa­keis­tu­me ži­bu­rių sis­te­mos ir ne­sus­tip­rin­tu­me ta­ko pa­grin­dų“, – BNS sa­kė D.Vo­ve­ris.

Jis aiš­ki­no, jog va­sa­ra yra ge­riau­sias me­tas as­fal­tuo­ti ta­ko dan­gą, kad ji tar­nau­tų il­gai.

„As­fal­to dan­gą, kad ji tar­nau­tų il­gai, ga­li­ma ties­ti tik prie tam ti­krų oro są­ly­gų, o tos oro są­ly­gos yra aukš­ta oro tem­pe­ra­tū­ra ir kuo ma­žiau lie­taus. Lie­tu­vo­je is­to­riš­kai va­sa­rą bū­tent ir yra ge­riau­sios oro są­ly­gos, o no­rint, kad in­ves­ti­ci­ja tar­nau­tų mak­si­ma­liai il­gai, pri­va­lė­jo­me re­kons­truk­ci­ją at­lik­ti va­sa­rą“, – kal­bė­jo D.Vo­ve­ris.

Jo duo­me­ni­mis, ne­at­li­kus re­kons­truk­ci­jos da­bar­ti­nis ki­li­mo-tū­pi­mo ta­kas ga­lė­tų dar bū­ti nau­do­ja­mas 2–3 me­tus, o ta­da jį vis tiek rei­kė­tų re­mon­tuo­ti.

Dėl Vil­niaus oro uos­to ki­li­mo ir tū­pi­mo ta­ko re­kons­truk­ci­jos nuo lie­pos 14-osios į Kau­no oro uos­tą iš Vil­niaus 35 die­noms bus per­kel­ti be­veik vi­si skry­džiai. Su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ro­kas Ma­siu­lis ket­vir­ta­die­nį tei­gė, kad iki lie­pos vi­du­rio Kau­no oro uos­tas bus pa­si­ruo­šęs pri­im­ti ke­lis kar­tus di­des­nį ke­lei­vių srau­tą.

An­tra­die­nį Kau­no oro uos­tą ap­žiū­rė­jęs su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ro­kas Ma­siu­lis tei­gė, jog iki lie­pos vi­du­rio Kau­no oro uos­tas bus pa­si­ruo­šęs pri­im­ti kur kas di­des­nį ke­lei­vių srau­tą. Sa­vo ruo­žtu šią sa­vai­tę Kau­no sa­vi­val­dy­bė ne­ri­ma­vo, kad pa­di­dė­jęs skry­džių srau­tas su­kels chao­są ir tei­gė, kad ke­liau­to­jams jau da­bar ky­la ne­ma­žai prob­le­mų.

Pre­li­mi­na­riais skai­čia­vi­mais, į Kau­ną 35 die­noms bus per­kel­ta iš vi­so 3,1 tūkst. skry­džių ir 300 tūkst. ke­lei­vių. Be to, Kau­no oro uos­tas per šį lai­ką ap­tar­naus 460 „sa­vo“ skry­džių ir 75 tūkst. ke­lei­vių.