Liberalai ir konservatoriai keičiasi kaltinimais
Vil­niaus val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­tne­riai li­be­ra­lai ir kon­ser­va­to­riai že­ria kal­ti­ni­mus vie­ni ki­tiems. Li­be­ra­lai – dėl ko­le­gų sie­kio slėp­ti in­for­ma­ci­ją sa­vi­val­dy­bės įmo­nė­se, kon­ser­va­to­riai – dėl už sa­vi­val­dy­bės lė­šas pla­ti­na­mos sau nau­din­gos in­for­ma­ci­jos.

Kal­ti­na at­as­kai­tą nau­do­jant rinkimams

Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) at­sto­vai sa­vi­val­dy­bė­je pik­ti­na­si, jog sa­vi­val­dy­bė val­dan­čių­jų li­be­ra­lų ini­cia­ty­va ne­se­niai iš­pla­ti­no 50 tūkst. lanks­ti­nu­kų su nu­veik­tais dar­bais. Jie pa­ste­bi, kad lanks­ti­nu­kų tu­ri­nys pri­me­na me­ti­nę ta­ry­bos at­as­kai­tą, ku­ri bu­vo par­eng­ta ir pri­sta­ty­ta dar ba­lan­džio mė­ne­sį, ta­čiau gy­ven­to­jams yra iš­pla­tin­ta kaž­ko­dėl tik prieš Sei­mo rin­ki­mus.

Kon­ser­va­to­riai tei­gia, kad lanks­ti­nu­kai bu­vo par­eng­ti bū­tent me­ro at­sto­vo spau­dai Alek­sand­ro Zub­ria­ko­vo bei vi­suo­me­ni­nės pa­ta­rė­jos Jur­gos Ta­pi­nie­nės, at­sa­kin­gos už rin­ki­mi­nę kam­pa­ni­ją, ini­cia­ty­va. Jie ne­abe­jo­ja, kad me­ti­nė veik­los at­as­kai­ta už sa­vi­val­dy­bės lė­šas iš­pla­tin­ta tiks­lin­gai prieš Sei­mo rin­ki­mus, o ad­re­sa­tai at­rink­ti se­lek­ty­viai, ver­ti­nant po­ten­cia­lius li­be­ra­lų rin­kė­jus.

„Ke­lia­me pa­pras­tą klau­si­mą: jei ne­bū­tų spa­lio 9-ąją rin­ki­mų, ar to­kia at­as­kai­ta bū­tų pla­ti­na­ma? Man at­ro­do at­sa­ky­mas aiš­kus – ne­bū­tų. Nes jo­kio prie­žas­ti­nio ry­šio tarp at­as­kai­tos lei­di­mo šiuo lai­ko­tar­piu ir sa­vi­val­dy­bės vi­di­nio reg­la­men­to, pa­vyz­džiui, ka­den­ci­jos pra­džios, nė­ra. Vie­nin­te­lis at­skai­tos taš­kas – Sei­mo rin­ki­mai“, – BNS tei­gė TS-LKD de­le­guo­ta vi­ce­me­ras Val­das Ben­kuns­kas.

Lanks­ti­nu­ke, ku­rį ma­tė ir BNS, in­for­muo­ja­ma apie tvar­ko­mą Lu­kiš­kių aikš­tę, at­nau­ji­na­mą vie­šo­jo trans­por­to sis­te­mą, dvi­ra­čių ta­kus, bai­gia­mą va­ka­ri­nį ap­link­ke­lį, at­nau­ji­na­mas švie­ti­mo įstai­gas, sta­to­mus ba­sei­nus.

Sa­vi­val­dy­bės ver­si­ja: už­tru­ko pir­ki­mų procedūros

Sa­vi­val­dy­bės vie­šų­jų ry­šių sky­rius nu­ro­do, kad to­kie in­for­ma­ci­niai buk­le­tai ren­gia­mi kas­met va­do­vau­jan­tis Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo nuo­sta­to­mis.

„Kad at­as­kai­ta pa­siek­tų kuo dau­giau vil­nie­čių, par­uo­šė­me su­trum­pin­tos at­as­kai­tos bro­šiū­rą, ku­rios ti­ra­žas bu­vo 50 tūkst. eg­zemp­lio­rių. Pa­ly­gin­ti su anks­tes­nės ka­den­ci­jos reng­ta ir 2013 me­tais pla­tin­ta gy­ven­to­jams at­as­kai­ta, bu­vo pla­ti­na­ma 204.724 egz., šie­met iš­pla­tin­ta 4 kar­tus ma­žes­niu ti­ra­žu“, – nu­ro­do sa­vi­val­dy­bė.

Anot sa­vi­val­dy­bės, bro­šiū­ros par­en­gi­mas, spaus­di­ni­mas ir iš­pla­ti­ni­mas iš vi­so kai­na­vo 3,8 tūkst. eu­rų, kai 2013-ai­siais ji kai­na­vo apie 28 tūkst. eu­rų. Aiš­kin­da­mi, ko­dėl bro­šiū­ros iš­pla­tin­tos tik ru­de­nį, sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai nu­ro­do, kad jos at­spaus­din­tos tik va­sa­rą, ka­dan­gi už­tru­ko vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­ros.

„Nusp­ren­dė­me pa­lauk­ti kol baig­sis at­os­to­gų me­tas ir iš­pla­ti­no­me sa­vi­val­dy­bės dar­bų at­as­kai­tas va­sa­ros pa­bai­go­je. Jas pla­ti­no­me vi­sa­me Vil­niaus mies­te: tuo­se ra­jo­nuo­se ku­riuo­se gy­ve­na dau­giau­siai žmo­nių, itin ak­ty­vių bend­ruo­me­nių – Šiau­rės mies­te­ly­je, Šni­piš­kė­se, Se­na­mies­ty­je, Laz­dy­nuo­se, Pa­vil­ny­je, Nau­ja­mies­ty­je, San­ta­riš­kė­se, Pi­lai­tė­je, Jus­ti­niš­kė­se ir ki­tur“, – dės­to­ma at­sa­ky­me BNS.

Li­be­ra­lai: vi­ce­me­ras sle­pia įmo­nės informaciją

Tuo me­tu li­be­ra­lo me­ro Re­mi­gi­jaus Ši­ma­šiaus at­sto­vas A.Zub­ria­ko­vas BNS tei­gė su­lau­kęs akib­rokš­to, kai pra­ėju­sią sa­vai­tę Vil­niaus ši­lu­mos tink­lų (VŠT) ko­mu­ni­ka­ci­jos va­do­vės pa­pra­šė su­teik­ti me­rui ir ži­niask­lai­dos prie­mo­nėms in­for­ma­ci­ją apie pa­si­ren­gi­mą ši­lu­mos ūkio per­da­vi­mui.

„Ta­čiau vie­to­je pra­šo­mos in­for­ma­ci­jos ga­vau keis­tą įmo­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos va­do­vės laiš­ką, ku­ria­me tei­gia­ma, kad kon­ser­va­to­rių de­le­guo­to vi­ce­me­ro Val­do Ben­kuns­ko įsa­ky­mu įmo­nės va­do­vui nuo šiol vi­sa ko­mu­ni­ka­ci­ja su įmo­ne tu­rė­tų bū­ti vyk­do­ma per vi­ce­me­rą. Laiš­ke vi­ce­me­ras va­di­na­mas įmo­nės „ku­ra­to­riu­mi“, ra­šo­ma, kad nuo šiol bend­ra­vi­mas su įmo­ne vyks „vie­no lan­ge­lio pri­nci­pu“, t.y. per vi­ce­me­rą“, – BNS tei­gė A.Zub­ria­ko­vas.

Anot jo, me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius ir jo va­do­vau­ja­mas Li­be­ra­lų są­jū­dis pa­brė­žia, jog sa­vi­val­dy­bės įmo­nės, ku­rio­se du treč­da­liai val­dy­bos na­rių yra ne­prik­lau­so­mi eks­per­tai, „ne­tu­ri bū­ti po­li­ti­zuo­ja­mos ir įta­ko­ja­mos po­li­ti­kų“. Jis tei­gia, kad į in­for­ma­ci­jos tei­ki­mą įsi­trau­kę ir ki­ti sa­vi­val­dy­bės kon­ser­va­to­riai.

„Po šio ma­no ap­ra­šy­to at­ve­jo su­si­da­ro įspū­dis, kad kon­ser­va­to­riai bend­ro­vė­je „Vil­niaus ši­lu­mos tink­lai“ tvar­ko­si kaip sa­vo, o ne vi­sų Vil­niaus gy­ven­to­jų ūky­je – pra­ne­ši­mus spau­dai re­da­guo­ja ne ko­mu­ni­ka­ci­jos spe­cia­lis­tai, o vi­ce­me­ras, įmo­nės ste­bė­to­jų ta­ry­bos pir­mi­nin­kas, ta­ry­bos na­rys kon­ser­va­to­rius Ar­vy­das Sek­mo­kas, ri­bo­ja­ma tei­sė sa­vi­val­dy­bės ko­mu­ni­ka­ci­jos spe­cia­lis­tams gau­ti“, – prie­kaiš­tus pa­tei­kė me­ro pa­ta­rė­jas.

V.Ben­kuns­kas kal­ti­ni­mus pe­rad­re­suo­ja me­ro komandai

V.Ben­kuns­kas at­ker­ta, kad bū­tent me­ro ko­man­da sie­kia pe­rim­ti in­for­ma­ci­nę įmo­nių kon­tro­lę sa­vo nau­dai.

„A.Zub­ria­ko­vas yra me­ro pa­ta­rė­jas, ku­ris rū­pi­na­si me­ro ko­mu­ni­ka­ci­ja, ar ki­to­mis me­ro pa­ves­to­mis funk­ci­jo­mis – jis nė­ra sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jas, jis vyk­do me­ro pa­ve­di­mus. Man at­ro­do, jis pra­dė­jo ne­jus­ti kam dir­ba, kuo už­sii­ma – duo­ti įmo­nių va­do­vams pa­ve­di­mus teik­ti ar­ba skleis­ti in­for­ma­ci­ją me­ro var­du“, – sa­ko jis.

Po­li­ti­kas pa­žy­mi, kad pa­gal koa­li­ci­jos su­si­ta­ri­mą ir kom­pe­ten­ci­jų pa­si­da­li­ji­mą tarp vi­ce­me­rų, VŠT yra jo glo­bo­ja­ma įmo­nė, šiuo me­tu įmo­nė iš­gy­ve­na įtemp­tą si­tua­ci­ją – pe­ri­ma ši­lu­mos ūkį iš „Vil­niaus ener­gi­jos“. Įmo­nė įsi­trau­ku­si į ne vie­ną tei­si­nį gin­čą, kar­tu tu­ri de­rė­tis su „Vil­niaus ener­gi­ja“, to­dėl in­for­ma­ci­jos koor­di­na­vi­mas, anot vi­ce­me­ro, yra bū­ti­nas.

A.Zub­ria­ko­vo mi­ni­mą at­ve­jį jis aiš­ki­no ki­taip: esą bu­vo par­eng­tas pra­ne­ši­mas apie tai, jog „Vil­niaus ener­gi­ja“ pa­žei­dė su­tar­tį ir su­mo­kė­jo tik da­lį su­mos už 3-io­sios Ter­mo­fi­ka­ci­nės elek­tri­nės nuo­mą, ta­čiau prieš pla­ti­nant pra­ne­ši­mą vi­sa sko­la bu­vo su­mo­kė­ta.

„Tad rei­kia ži­no­ti kon­teks­tą, o kon­teks­tas la­bai jau­trus – ka­dan­gi vyks­ta ir tei­si­niai gin­čai, ir ar­bi­tra­žai. To­dėl ko­mu­ni­ka­ci­ja, ku­ri ga­li bū­ti pa­nau­do­ja­ma tiek prieš sa­vi­val­dy­bę, tiek prieš Lie­tu­vą, yra la­bai svar­bi. O A.Zub­ria­ko­vas, ne­ži­no­da­mas vi­sos si­tua­ci­jos, ga­li ne tik kad ne­pa­dė­ti, bet ir pa­kenk­ti – spren­di­mą aiš­ki­na V.Ben­kuns­kas. – To­dėl aš pa­pra­šiau ši­lu­mos tink­lų ko­mu­ni­ka­ci­jos va­do­vės ir įmo­nės va­do­vo, kad aš no­rė­čiau ži­no­ti, ko­kia in­for­ma­ci­ja yra tei­kia­ma žur­na­lis­tams ir ki­tiems as­me­nims“.

„A.Zub­ria­ko­vui bu­vo pa­sa­ky­ta, kad tai – ne in­for­ma­ci­jos ri­bo­ji­mas, o koor­di­na­vi­mas. Jis mė­gė­jas yra pa­sik­vies­ti įmo­nių va­do­vus „ant ki­li­mė­lio“, kaip me­ro pa­ta­rė­jas ir da­lin­ti „za­da­ni­jas“, kad pirk­tų rek­la­mą lai­kraš­čiuo­se, ra­šy­tų ge­rus straips­nius apie li­be­ra­lus ir kon­kre­čiai me­rą. Man to­kie da­ly­kai ne­priim­ti­ni“, – dės­tė vi­ce­me­ras.

Jis ti­ki­na, jog pats me­ras ga­li bet ka­da su­si­pa­žin­ti su si­tua­ci­ja įmo­nė­je.

Sei­mo rin­ki­mai vyks spa­lio 9 die­ną.