Liberalai inicijuoja referendumą dėl dvigubos pilietybės
Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­ja siū­lo ki­tą­met spa­lį kar­tu su Sei­mo rin­ki­mais su­reng­ti pri­va­lo­mą­jį re­fe­ren­du­mą dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės.

Re­fe­ren­du­mo teks­te siū­lo­ma ne­ga­lio­jan­čia pri­pa­žin­ti Kons­ti­tu­ci­jos 12 straips­nio an­trą­ją da­lį, ku­ri nu­ma­to, kad nie­kas, iš­sky­rus įsta­ty­mo nu­ma­ty­tus at­ve­jus, ne­ga­li bū­ti Lie­tu­vos ir ki­tos vals­ty­bės pi­lie­čiu.

Kons­ti­tu­ci­jos nuo­sta­tą dėl pi­lie­ty­bės ga­li­ma pa­keis­ti, jei­gu re­fe­ren­du­me tam pri­tar­tų dau­giau kaip pu­sė pi­lie­čių, tu­rin­čių rin­ki­mų tei­sę ir įra­šy­tų į rin­kė­jų są­ra­šus. Už­sie­nio lie­tu­viai nuo­gąs­ta­vo, kad to­kie griež­ti rei­ka­la­vi­mai ga­li su­žlug­dy­ti re­fe­ren­du­mą.

Šiuo me­tu dvi­gu­ba pi­lie­ty­bė lei­džia­ma tik tiems pi­lie­čiams, ku­rie iš­vy­ko iš Lie­tu­vos oku­pa­ci­jos lai­ko­tar­piu, ir jų pa­li­kuo­nims, ta­čiau nė­ra su­tei­kia­ma iš­vy­ku­siems po ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo.

Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas yra iš­aiš­ki­nęs, kad iš es­mės iš­plės­ti as­me­nų ra­tą rei­ka­lin­ga Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sa, o ji ga­li bū­ti pri­im­ta tik re­fe­ren­du­mu.

Li­be­ra­li­za­vi­mo ša­li­nin­kai tei­gia, kad dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę bū­ti­na įtei­sin­ti, sie­kiant iš­lai­ky­ti emig­ran­tų ry­šius su Lie­tu­va ir at­siž­vel­giant į glo­ba­li­za­ci­jos ten­den­ci­jas.

„Re­fe­ren­du­mu ra­gi­na­me pa­nai­kin­ti esa­mus ap­ri­bo­ji­mus – li­be­ra­lai pa­si­sa­ko už di­des­nę ir pla­tes­nę Lie­tu­vą vi­sa­me pa­sau­ly­je, ku­ria­me lie­tu­vių ti­krai yra dau­giau nei 3 mi­li­jo­nai“, – pra­ne­ši­me spau­dai tei­gė li­be­ra­lų ly­de­ris Eli­gi­jus Ma­siu­lis.

Li­be­ra­lai at­krei­pia dė­me­sį, kad ne­prik­lau­so­my­bės me­tais Lie­tu­vos gy­ven­to­jų skai­čius su­ma­žė­jo nuo 3,7 iki ma­žiau nei tri­jų mi­li­jo­nų.

Kri­ti­kai sa­ko, kad pi­lie­čiai ga­li bū­ti iš­ti­ki­mi tik vie­nai vals­ty­bei ir bai­mi­na­si, kad už­sie­nio pi­lie­ty­bių ga­li siek­ti tau­ti­nės ma­žu­mos, o tuo ga­li pa­si­nau­do­ti Ru­si­ja.

Pra­ei­tą mė­ne­sį pa­skelb­ta sta­tis­ti­ka par­odė, kad emig­ra­ci­ja iš Lie­tu­vos kiek ma­žė­ja, dau­gė­ja grįž­tan­čių lie­tu­vių, bet san­ty­kis vis dar iš­lie­ka ne­igia­mas.

Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, per­nai iš Lie­tu­vos emig­ra­vo 36,6 tūkst. gy­ven­to­jų, o im­ig­ra­vo – 24,3 tūkst.