Liberalai ieškos pakaitalo D.Teišerskytei
Po skan­da­lin­gais va­di­na­mų Li­be­ra­lų są­jū­džio su­for­muo­tos sa­vo vy­riau­sy­bės kul­tū­ros mi­nis­trės par­la­men­ta­rės Da­lios Tei­šers­ky­tės pa­si­sa­ky­mų li­be­ra­lai nu­spren­dė ieš­ko­ti ki­to kan­di­da­to į šį pos­tą.

Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kas Eli­gi­jaus Ma­siu­lio tei­gi­mu, su­for­muo­tos li­be­ra­lų Vy­riau­sy­bės na­riams ke­lia­mi pa­tys aukš­čiau­si rei­ka­la­vi­mai. „At­si­ri­bo­ja­me nuo vie­šų D. Tei­šers­ky­tės pa­si­sa­ky­mų, ku­rie pra­si­len­kia su pa­ma­ti­nė­mis li­be­ra­lų ver­ty­bė­mis. Esa­me už pa­gar­bą kiek­vie­nam žmo­gui – jų dis­kri­mi­nuo­ti ne­ga­li­ma nei pa­gal tau­ty­bę, nei pa­gal ly­tį, odos spal­vą, ti­kė­ji­mą ar pa­žiū­ras. Dėl vie­šo­je erd­vė­je nu­skam­bė­ju­sių par­eiš­ki­mų ap­gai­les­tau­ja­me ir at­sip­ra­šo­me. Ne­be­ma­tau D. Tei­šers­ky­tės kaip ga­li­mos kan­di­da­tės į Li­be­ra­lų są­jū­džio kul­tū­ros mi­nis­trus“, – par­eiš­kė Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kas E. Ma­siu­lis. Šis klau­si­mas bus svars­to­mas ki­tą sa­vai­tę, kai į sa­vo pir­mą­jį po­sė­dį su­si­rinks nau­jai iš­rink­ta Li­be­ra­lų są­jū­džio val­dy­ba.

An­tra­die­nį Sei­mo ir Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės po­sė­dy­je Sei­mo rū­muo­se D. Tei­šers­ky­tė skun­dė­si jau de­šimt­me­tį ne­ga­lin­ti pa­mirš­ti vie­nos sa­vo ko­man­di­ruo­tės, kai jai, kaip tei­gė pa­ti par­la­men­ta­rė, te­ko vie­nuo­li­ka va­lan­dų pra­leis­ti sė­dint ša­lia juo­dao­džio ir lėk­tu­vo tua­le­to. „Kai skri­dau iš pa­sau­lio par­la­men­ta­rų kong­re­so ir ki­tų ša­lių par­la­men­ta­rai skri­do, kaip pri­klau­so, kaip žmo­nės, o man te­ko sė­dė­ti tarp ne­gro ir klo­ze­to, tai yra af­roa­me­ri­kie­čio, ir abu jie kve­pė­jo vie­no­dai. Ki­tų ša­lių par­la­men­ta­rai pra­ei­da­mi klau­sė ma­nęs, ko­dėl aš čia sė­džiu, gal man blo­ga, man bu­vo gė­da už mū­sų vals­ty­bę“, – kal­bė­jo po­li­ti­kė.