Liberalai Gintarui Steponavičiui: jis turi trauktis iš Seimo
Li­be­ra­lų są­jū­džio val­dy­ba iš­sa­kė aiš­kią po­zi­ci­ją, jog as­muo, su­lau­kęs ofi­cia­lių įta­ri­mų bau­džia­mo­jo­je by­lo­je, tu­rė­tų trauk­tis ne tik iš par­ti­jos, bet ir iš uži­ma­mų par­ei­gų, tei­gia par­ti­jos va­do­vas Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius.

Anot jo, apie šią pri­im­tą po­zi­ci­ją in­for­muo­tas Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius, ku­riam ket­vir­ta­die­nį par­eikš­ti įta­ri­mai dėl pikt­nau­džia­vi­mo sie­kiant nau­dos. G.Ste­po­na­vi­čius trau­kia­si iš par­ti­jos ir frak­ci­jos, bet Sei­mo na­rio pos­to ne­pa­lie­ka.

„Val­dy­bos po­zi­ci­ja yra la­bai aiš­ki: jei ofi­cia­lūs įta­ri­mai yra par­eikš­ti, as­muo tu­ri trauk­tis iš par­ti­jos. Jei ne­si­trau­kia pats, tuo­met val­dy­ba svars­to pa­ša­li­ni­mo klau­si­mus. Taip pat yra siū­ly­mas iš­sa­ky­tas as­me­niui pa­si­trauk­ti iš ki­tų po­li­ti­nių par­ei­gų, į ku­rias jis at­ėjo su Li­be­ra­lų są­jū­džio vė­lia­va. Ap­sisp­ren­di­mas yra žmo­gaus – val­dy­bos siū­ly­mas ir iš­sa­ky­ta po­zi­ci­ja yra aiš­ki“, – BNS sa­kė R.Ši­ma­šius, pa­klaus­tas, ar lik­da­mas Sei­me G.Ste­po­na­vi­čius el­gia­si tei­sin­gai.

Anot R.Ši­ma­šiaus, apie par­eikš­tus įta­ri­mus G.Ste­po­na­vi­čiui Li­be­ra­lų są­jū­džio val­dy­ba su­ži­no­jo bū­tent pri­imi­nė­da­ma spren­di­mą dėl įta­ri­mų su­lau­ku­sių as­me­nų.

Jis tei­gia­mai įver­ti­no Š.Gus­tai­nio spren­di­mą trauk­tis iš Vil­niaus ta­ry­bos, sa­ky­da­mas, kad jis jau ku­rį lai­ką tu­rė­jo spe­cia­lio­jo liu­dy­to­jo sta­tu­są, o „vie­šu­mo­je sklan­dan­tys įvai­rūs spe­ku­lia­vi­mai apie Ša­rū­no vaid­me­nį (...) par­ti­jai da­rė ža­lą“. Anot jo, ar prie­lai­dos tei­sin­gos, dar tu­rė­tų at­sa­ky­ti tei­sė­sau­ga.

Li­be­ra­lų val­dy­ba G.Ste­po­na­vi­čiui iš par­ti­jos siū­lė trauk­tis pa­čiam, tuo me­tu Š.Gus­tai­nį pa­ša­li­no. Anot R.Ši­ma­šiaus, skir­tin­gi spren­di­mai pri­im­ti at­siž­vel­giant ir į skir­tin­gą po­li­ti­kų lai­ky­se­ną šio­je is­to­ri­jo­je, ir į skir­tin­gą vie­šu­mo­je mi­ni­mą jų ga­li­mą vaid­me­nį by­lo­je.

Kaip anks­čiau BNS tvir­ti­no pats Š.Gus­tai­nis, pro­ku­ro­rai dau­giau­sia do­mė­jo­si jo vaid­me­niu by­los epi­zo­de, ku­ris su­si­jęs su grei­tai­siais kre­di­tais ir jo ini­cia­ty­va Sei­me svars­ty­to­mis Var­to­ji­mo kre­di­to įsta­ty­mo pa­tai­so­mis – jos tu­rė­jo už­kirs­ti ke­lią griež­tes­nėms kre­di­tų tai­syk­lėms.

G.Ste­po­na­vi­čiaus at­ve­ju pro­ku­ro­rams įta­ri­mų su­kė­lė „MG Bal­tic“ gru­pės 15 tūkst. eu­rų par­ama dviem or­ga­ni­za­ci­joms – G.Ste­po­na­vi­čiaus var­do par­amos fon­dui ir „Lais­vės stu­di­jų cen­trui“. Pa­sak pro­ku­ro­rų, su­si­ta­ręs dėl par­amos šioms or­ga­ni­za­ci­joms, G.Ste­po­na­vi­čius bal­sa­vo dėl kon­cer­nui „MG Bal­tic“ nau­din­gų tei­sės ak­tų pri­ėmi­mo.

„Val­dy­bos na­riams įta­ką da­rė pa­ti lai­ky­se­na ir tos spe­ku­lia­ci­jos vie­šu­mo­je, ku­rios bu­vo apie tai, koks vaid­muo ga­li bū­ti vie­no ar ki­to as­mens“, – BNS tei­gė R.Ši­ma­šius.

Li­be­ra­lų va­do­vas tei­sė­sau­gos bu­vo apk­lau­sia­mas kaip liu­dy­to­jas du kar­tus, pa­sta­rą­jį kar­tą – prieš mė­ne­sį. Jis sa­ko dau­giau kvie­ti­mų liu­dy­ti ne­su­lau­kęs. Po­li­ti­kas taip pat už­si­mi­nė, kad ke­ti­no „pa­si­tar­ti“ su ty­ri­mą or­ga­ni­zuo­jan­čiu pro­ku­ro­ru Jus­tu Lau­ciu­mi.

„Bu­vo min­čių, kad rei­kė­tų pa­si­tar­ti, bet pa­si­ta­ri­mas ne­įvy­ko. Vie­nin­te­lis li­be­ra­lų vaid­muo ir tiks­las, ką ga­li­me pa­da­ry­ti, kad grei­čiau by­la baig­tų­si, pa­dė­ti tei­sė­sau­gai. Vie­nin­te­lė te­ma, ku­ri ga­li bū­ti nag­ri­nė­ja­ma. Ne, jo­kios in­for­ma­ci­jos pa­pil­do­mai ne­tu­riu, jei tu­rė­čiau – su ja ir ke­liau­čiau“, – sa­kė jis.

R.Ši­ma­šius taip pat sa­ko ne­ma­tan­tis pa­grin­do bai­min­tis, jog įta­ri­mai bus par­eikš­ti jo va­do­vau­ja­mai po­li­ti­nei par­ti­jai. „Bet be jo­kios abe­jo­nės, rei­kė­tų klaus­ti pro­ku­ro­rų, kaip bus“, – pri­dū­rė jis.

Pro­ku­ro­rų at­lie­ka­me iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me įta­ri­mai dėl pre­ky­bos po­vei­kiu, ky­ši­nin­ka­vi­mo ir ne­tei­sė­to pra­tur­tė­ji­mo yra par­eikš­ti bu­vu­siam li­be­ra­lų va­do­vui Eli­gi­jui Ma­siu­liui – jis įta­ria­mas iš kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­to R.Kur­lians­kio pa­ėmęs per 100 tūkst. eu­rų ky­šį už po­li­ti­nės par­ti­jos vei­ki­mą kon­cer­no nau­dai.

Bu­vęs Sei­mo na­rys, bu­vęs „dar­bie­tis“ Vy­tau­tas Gap­šys įta­ri­mas ky­ši­nin­ka­vi­mu ir pre­ky­ba po­vei­kiu. Pro­ku­ro­rų duo­me­ni­mis, vie­nas kon­cer­no „MG Bal­tic“ va­do­vų Rai­mon­das Kur­lians­kis V.Gap­šį už po­li­ti­nė­mis rek­la­mos nuo­lai­do­mis gau­tą 25 tūkst. eu­rų ky­šį sie­kė pa­veik­ti Dar­bo par­ti­jos na­rius, kad šie taip pat veik­tų „MG Bal­tic“ in­te­re­sų nau­dai svars­tant Pel­no mo­kes­čio įsta­ty­mo pa­tai­sas, bal­suo­jant dėl ke­lio Vil­nius – Ute­na pro­jek­to.

Pats R.Kur­lians­kis įta­ria­mas pa­pir­ki­mu, pre­ky­ba po­vei­kiu ir ne­tei­sė­tu dis­po­na­vi­mu vals­ty­bės pa­slap­ti­mi. Šia­me ty­ri­me dėl pa­pir­ki­mo ir pre­ky­bos po­vei­kiu įta­ria­mas ir pats kon­cer­nas kaip ju­ri­di­nis as­muo. R.Kur­lians­kis įta­ri­mų sa­vo at­žvil­giu ne­ko­men­tuo­ja, vi­si ki­ti įta­ria­mie­ji kal­ti­ni­mus ne­igia.

Kaip spe­cia­lie­ji liu­dy­to­jai by­lo­je bu­vo apk­laus­ti „MG Bal­tic“ pre­zi­den­tas Da­rius Moc­kus, val­dy­bos na­rys Ro­ma­nas Rau­ly­nai­tis ir Š.Gus­tai­nis.

„MG Bal­tic“ at­sto­vai įmo­nei pa­teik­tus įta­ri­mus va­di­na pro­ku­ro­ro pikt­nau­džia­vi­mu sa­vo tei­sė­mis ir psi­cho­lo­gi­niu spau­di­mu.