Liberalai atsiriboja
Li­be­ra­lų są­jū­dis (LS) at­si­ri­bo­ja nuo Eu­ro­pos Par­la­men­to li­be­ra­lų frak­ci­jos ly­de­rio Guy Ver­hofs­tad­to par­eiš­ki­mo dėl par­amos Vik­to­rui Us­pas­ki­chui ir tei­gia, jog tai esan­ti jo as­me­ni­nė, o ne frak­ci­jos po­zi­ci­ja.

„Tai ne­ats­pin­di vi­sos Eu­ro­pos li­be­ra­lų de­mo­kra­tų po­zi­ci­jos“, – sa­kė LS ly­de­ris Eli­gi­jus Ma­siu­lis.

Dar­bo par­ti­jos (DP) įkū­rė­jas Vik­to­ras Us­pas­ki­chas su­lau­kė par­amos iš G. Ver­hofs­tad­to, kai šis vie­šai ap­kal­ti­no Lie­tu­vos pre­zi­den­tę Da­lią Gry­baus­kai­tę ir opo­zi­ci­jos ly­de­rį kon­ser­va­to­rių And­rių Ku­bi­lių ne­tiks­liai kal­bant apie DP va­di­na­mo­sios juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos by­los baig­tį.

Anot G. Ver­hofs­tad­to, po­li­ti­kai ne­tiks­liai in­terp­re­ta­vo Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo spren­di­mą, ku­riuo V. Us­pas­ki­chas pri­pa­žin­tas kal­tu dėl ap­gau­lin­go aps­kai­tos tvar­ky­mo, bet iš­tei­sin­tas dėl su­kčia­vi­mo. Bel­gų po­li­ti­ko tei­gi­mu, šios ap­lin­ky­bės lei­džia kal­bė­ti apie po­li­ti­nių opo­nen­tų per­se­kio­ji­mą. G. Ver­hofs­tad­tas va­do­vau­ja Li­be­ra­lų ir de­mo­kra­tų al­jan­so už Eu­ro­pą frak­ci­jai. Jo­je dir­ba DP ir LS at­sto­vai.