Liberalai atšaukė paramą J. Pundziui
Li­be­ra­lų są­jū­dis (LS), ku­ris Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD, kon­ser­va­to­rių) pra­šy­mu par­ėmė Sei­mo rin­ki­mų II tu­re Kau­ne kan­di­da­tuo­jan­tį ži­no­mą me­di­ką Juo­zą Pun­dzių, šian­dien at­šau­kė to­kį spren­di­mą.Li­be­ral­są­jū­die­čiai pra­ne­ša to­kį spren­di­mą pri­ėmę to­dėl, kad TS-LKD iš­kel­tas kan­di­da­tas, kaip pa­aiš­kė­jo, ne­ga­li pa­grįs­ti skan­da­lą su­kė­lu­sių sa­vo tur­tų kil­mės.

„Kon­ser­va­to­rių pra­šy­mu pra­ėju­sią sa­vai­tę Li­be­ra­lų są­jū­dis par­ėmė ke­le­tą jų vien­man­da­ti­nin­kų, tarp jų bu­vo ir J. Pun­dzius. Mes ne­tu­rė­jo­me in­for­ma­ci­jos apie gal­būt ne­są­ži­nin­gu bū­du gau­tas J.Pun­dziaus pa­ja­mas. Par­em­da­mi šį kan­di­da­tą, li­be­ra­lai pa­si­ti­kė­jo TS-LKD ir jų nuo­mo­ne apie kan­di­da­tą, ku­rį pa­tys iš­kė­lė į Sei­mą“, – skel­bia­ma LS pra­ne­ši­me.

Ši par­ti­ja tei­gia ma­nan­ti, kad žmo­nėms, „ku­rie ne­su­ge­ba lo­giš­kai pa­aiš­kin­ti lė­šų kil­mės“, Sei­me nė­ra vie­tos. „Jo­kia li­be­ra­lų par­ama J. Pun­dziui nė­ra reiš­kia­ma. Ga­li­me tik ap­gai­les­tau­ti, kad šios ap­lin­ky­bės iš­aiš­kė­jo per vė­lai ir Kau­no gy­ven­to­jai jų ne­tu­rė­jo prieš da­ry­da­mi pa­si­rin­ki­mą pir­ma­ja­me rin­ki­mų tu­re“, – tei­gia li­be­ral­są­jū­die­čiai.

Kaip ži­nia, TS-LKD Prie­žiū­ros ko­mi­te­tas tre­čia­die­nį nu­ta­rė iš par­ti­jos pa­ša­lin­ti J. Pun­dzių, nes jo at­sa­ky­mai dėl pa­vel­dė­tų pi­ni­gų kil­mės ne­įti­ki­no. Prie­žiū­ros ko­mi­te­to va­do­vas tei­gė, kad J.Pun­dzius jiems pa­tei­kė tą pa­čią stai­gaus pra­tur­tė­ji­mo ver­si­ją, ku­ri skelb­ta vie­šai – kad tai pa­vel­dė­ti pi­ni­gai.

Nė me­tų TS-LKD na­riu ne­iš­bu­vęs J.Pun­dzius pra­šė, kad jo na­rys­tė par­ti­jo­je bū­tų su­stab­dy­ta. Jis sa­kė ne­no­rįs, kad su­si­da­riu­si si­tua­ci­ja dėl jo tur­to mes­tų še­šė­lį par­ti­jai. Po Prie­žiū­ros ko­mi­te­to po­sė­džio jis žur­na­lis­tams tei­gė ne­pa­da­ręs nie­ko ne­tei­sė­to.

Į Sei­mą Kau­no Dai­na­vos apy­gar­do­je kan­di­da­tuo­jan­tis bu­vęs Kau­no kli­ni­kų va­do­vas J. Pun­dzius sa­vo tur­to dek­la­ra­ci­jo­je nu­ro­dė ga­vęs 1,5 mi­li­jo­no eu­rų pa­li­ki­mo, vė­liau pa­aiš­kė­jo, kad ti­kro­ji su­ma yra li­tais, ta­čiau ji vis tiek ke­lia abe­jo­nių. Kan­di­da­tas ti­ki­na tur­tus pa­vel­dė­jęs iš tė­vo Aloy­zo Pun­dziaus, taip pat me­di­ko. Ta­čiau jo 2000 me­tais pa­skelb­to­je dek­la­ra­ci­jo­je nu­ro­do­ma tu­rint tur­to už 57 tūkst. li­tų, o 2008 me­tais tes­ta­men­tu sū­nui vien pi­ni­gi­nė­mis lė­šo­mis pa­lik­ta 752 tūkst. li­tų.

„Man ir pa­čiam bu­vo ne­ti­kė­ta. Tė­vas 60 me­tų dir­bo gy­dy­to­ju dviem, tri­mis eta­tais. Bu­vo la­bai tau­pus. Tai ga­lė­tų bū­ti vie­nas šal­ti­nių. Ki­tas šal­ti­nis – ma­no se­ne­liai, ku­rie bu­vo tur­tin­gi“, – ver­si­jas apie tė­vo tur­tus dės­tė J. Pun­dzius.