Liberalai apskundė V. Baltraitienę etikos sargams
Pa­aiš­kė­jus, kad Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jai (ŽŪM) pa­val­di įstai­ga skur­džiai gy­ve­nan­tiems žmo­nėms mais­to pro­duk­tus per­ka iš su Dar­bo par­ti­ja sie­ja­mo Kė­dai­nių „Vi­kon­dos“ kon­cer­no įmo­nių, Sei­mo Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­ja šian­dien krei­pė­si į Vy­riau­sią­ją tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ją (VTEK), kad ši įver­tin­tų, ar mi­nis­trė Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė ne­su­pai­nio­jo vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų.

„Krei­pia­mės į VTEK, nes šio­je is­to­ri­jo­je ma­to­me ga­li­mai as­me­ni­nę Dar­bo par­ti­jos ir su ja sie­ja­mų kon­kre­čių as­me­nų bei įmo­nių nau­dą. Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos va­do­vai tu­ri pri­siim­ti as­me­ni­nę at­sa­ko­my­bę už vi­sus pir­ki­mus, ku­rių me­tu bu­vo iš­leis­ta net 16 mln. eu­rų. Dėl ap­lai­džios ar ga­li­mai ko­rup­ci­nės veik­los skur­džiai gy­ve­nan­tys žmo­nės gaus ge­ro­kai ma­žiau mais­to pro­duk­tų nei tu­rė­jo ir ga­lė­jo gau­ti“, – tei­gė Sei­mo Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos se­niū­nas Eli­gi­jus Ma­siu­lis.

Krei­pi­me­si į VTEK pa­brė­žia­ma, kad tiek že­mės ūkio mi­nis­trė V. Bal­trai­tie­nė, tiek vi­ce­mi­nis­tras Vi­lius Mar­tu­se­vi­čius į šias par­ei­gas yra de­le­guo­ti Dar­bo par­ti­jos. Vi­ce­mi­nis­tras V. Mar­tu­se­vi­čius taip pat yra vals­ty­bės įmo­nės Že­mės ūkio ir mais­to pro­duk­tų rin­kos re­gu­lia­vi­mo agen­tū­ros (ŽŪMPR­RA) val­dy­bos pir­mi­nin­kas, at­sa­kin­gas už mais­to pro­duk­tų pir­ki­mų prie­žiū­rą. Pa­žy­mi­ma, kad V. Mar­tu­se­vi­čius 2000 me­tais yra dir­bęs kon­cer­nui „Vi­kon­da“ pri­klau­san­čio­je įmo­nė­je „Kre­ke­na­vos ag­ro­fir­ma“, nors ofi­cia­liai Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos in­ter­ne­to sve­tai­nė­je pa­tei­kia­ma­me gy­ve­ni­mo ap­ra­šy­me šio fak­to ne­įra­šy­ta, t. y. bu­vu­si dar­bo­vie­tė nė­ra nu­ro­dy­ta. Su „Vi­kon­dos“ kon­cer­nu taip pat sie­ja­ma Kė­dai­niuo­se į Sei­mą iš­rink­ta Dar­bo par­ti­jos at­sto­vė, že­mės ūkio mi­nis­trė V. Bal­trai­tie­nė.

Li­be­ra­lų krei­pi­me­si į VTEK at­krei­pia­mas dė­me­sys, kad bū­da­mas ŽŪMPR­RA val­dy­bos pir­mi­nin­ku vi­ce­mi­nis­tras V. Mar­tu­se­vi­čius bu­vo in­for­muo­tas ir da­ly­va­vo pri­imant spren­di­mą dėl mais­to pro­duk­tų, skir­tų la­biau­siai skurs­tan­tiems as­me­nims, pir­ki­mo su­tar­čių pa­si­ra­šy­mo su kon­kur­so lai­mė­to­jais. Ta­čiau Agen­tū­ra krei­pė­si į Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bą tik­tai dėl su­ti­ki­mo nu­trauk­ti pir­ki­mo pro­ce­dū­ras dėl kvie­ti­nių mil­tų. Dėl ki­tų mais­to pro­duk­tų pir­ki­mo ŽŪMPR­RA klau­si­mų ne­kė­lė, nors dau­ge­lis pro­duk­tų ir­gi pirk­ta už žy­miai di­des­nę nei rin­kos kai­ną.

Sei­mo Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­ja VTEK pra­šo įver­tin­ti, ar že­mės ūkio mi­nis­trė V. Bal­trai­tie­nė ir vi­ce­mi­nis­tras V. Mar­tu­se­vi­čius ne­pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo. Įsta­ty­mas nu­ma­to, kad dir­ban­tys vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je pri­va­lo ne­ša­liš­kai, są­ži­nin­gai ir tin­ka­mai at­lik­ti tar­ny­bi­nes par­ei­gas, taip pat – veng­ti in­te­re­sų konf­lik­to bei ne­si­nau­do­ti par­ei­go­mis as­me­ni­nei nau­dai gau­ti.

Li­be­ra­lai at­krei­pia dė­me­sį, kad ga­li­mai ne­skaid­rūs mais­to pro­duk­tų pir­ki­mai skur­džiai gy­ve­nan­tiems žmo­nėms tę­sia­si jau dau­giau kaip me­tus ir Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja ne­da­ro nie­ko, kad tam už­kirs­tų ke­lią. „Prem­je­ro vie­to­je že­mės ūkio mi­nis­trę V. Bal­trai­tie­nę jau bū­čiau at­lei­dęs – mi­nis­trė ti­krai ne­be­dirb­tų ma­no Vy­riau­sy­bė­je. Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja pa­sken­du­si skan­da­luo­se, ta­čiau mi­nis­trė ir to­liau kal­ba ap­ta­kiai, vis kaž­ko lau­kia ir ne­sii­ma jo­kių rim­tų veiks­mų, kad vi­sa tai su­stab­dy­tų“, – sa­ko E. Ma­siu­lis.