Liaudies partijos pirmininku išrinktas R. Paulauskas
Ne­par­la­men­ti­nės Lie­tu­vos liau­dies par­ti­jos (LLP) pir­mi­nin­ku iš­rink­tas Ko­vo 11-osios Ak­to sig­na­ta­ras Ro­lan­das Pa­ulaus­kas.

Rin­ki­mi­nis su­va­žia­vi­mas su­reng­tas šeš­ta­die­nį Vil­niu­je, pra­ne­šė par­ti­jos se­kre­to­ria­tas.

R.Pa­ulaus­ko pa­var­dė mi­ni­ma šie­met pa­skelb­to­je Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to ir An­tro­jo ope­ra­ty­vi­nių tar­ny­bų de­par­ta­men­to grės­mių na­cio­na­liam sau­gu­mui ver­ti­ni­me. Ja­me sig­na­ta­ro va­do­vau­ja­mas ne­for­ma­lus ju­dė­ji­mas „Mū­sų gre­tos“ įtrauk­tas prie Ru­si­jai pa­lan­kių vi­suo­me­ni­nių ju­dė­ji­mų. Tei­gia­ma, kad di­džiau­sią dė­me­sį šios or­ga­ni­za­ci­jos sky­rė pro­ru­siš­kos pro­pa­gan­dos sklai­dai lie­tu­viš­ka­me in­ter­ne­te.

R.Pa­ulaus­kas par­ti­jos pir­mi­nin­ko par­ei­go­se pa­kei­tė Arą Su­tkų. Šis Liau­dies par­ti­jai va­do­va­vo nuo pra­ėju­sių me­tų bir­že­lio, kai po vi­daus konf­lik­tų iš par­ei­gų pa­si­trau­kė And­rius Še­džius.

Ge­gu­žės pra­džio­je Lie­tu­vos liau­dies par­ti­jos se­kre­to­ria­tas pa­kvie­tė sig­na­ta­rus R.Pa­ulaus­ką ir Zig­mą Vaiš­vi­lą „kar­tu for­muo­ti LLP są­ra­šą ir da­ly­vau­ti Sei­mo rin­ki­muo­se“.

LLP prieš še­še­rius me­tus įkū­rė bu­vu­si prem­je­rė Ka­zi­mie­ra Pruns­kie­nė. Dėl iš­ti­ku­sio in­sul­to ji pa­si­trau­kė iš po­li­ti­kos, lai­ki­nuo­ju par­ti­jos va­do­vu bu­vo pa­skir­tas Ri­man­tas Kum­pis. A.Še­džius LLP va­do­vu ta­po 2014 me­tų va­sa­rį, bet 2015 me­tų ko­vą LLP ta­ry­ba jį pa­ša­li­no iš par­ti­jos. Šis spren­di­mas pri­pa­žin­tas ne­tei­sė­tu, bet vė­liau A.Še­džius pats pa­li­ko or­ga­ni­za­ci­ją.

Ko­vo mė­ne­sį Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jai pa­teik­tais duo­me­ni­mis, par­ti­ja tu­ri 2,7 tūkst. na­rių.

Sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se LLP ga­vo dvi vie­tas Šiau­lių mies­to ta­ry­bo­je, dvi vie­tas – Kal­va­ri­jos, vie­ną – Jur­bar­ko sa­vi­val­dy­bė­se. Sei­me at­sto­vų ji ne­tu­ri.