Lianos Ruokytės-Jonsson pergalė: atleidžiamas Gintautas Kėvišas
Kul­tū­ros mi­nis­trė Lia­na Ruo­ky­tė-Jons­son, rem­da­ma­si Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos ty­ri­mo ko­mi­si­jos re­ko­men­da­ci­ja, at­lei­do Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro di­rek­to­rių Gin­tau­tą Kė­vi­šą iš par­ei­gų. Ty­ri­mo ko­mi­si­ja kons­ta­ta­vo, jog G. Kė­vi­šas sis­te­miš­kai pa­inio­jo pri­va­čius ir vie­šuo­sius in­te­re­sus.

Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jo­je su­da­ry­ta ty­ri­mo ko­mi­si­ja, ty­ru­si ga­li­mą G. Kė­vi­šo pri­va­čių ir vie­šų­jų in­te­re­sų konf­lik­tą, kons­ta­ta­vo, jog G. Kė­vi­šas, dirb­da­mas Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro (LNOBT) ge­ne­ra­li­niu di­rek­to­riu­mi, sis­te­min­gai pa­inio­jo vie­šuo­sius ir pri­va­čius in­te­re­sus, ra­šo­ma pra­ne­ši­me spau­dai.

Pri­im­da­ma šį spren­di­mą, ko­mi­si­ja įver­ti­no tai, kad G. Kė­vi­šas gre­ta sa­vo dar­bo LNOBT dar­bi­niais san­ty­kiais bu­vo su­si­jęs dar su ke­lio­mis dar­bo­vie­tė­mis, iš jų sie­kė bei ga­vo as­me­ni­nę nau­dą. Ko­mi­si­ja taip pat at­siž­vel­gė į Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos spren­di­mą, ku­riuo G. Kė­vi­šas pri­pa­žin­tas su­pai­nio­jęs vie­šuo­sius ir pri­va­čius in­te­re­sus.

At­siž­vel­giant į pa­žei­di­mų sis­te­miš­ku­mą bei mas­tą ko­mi­si­ja re­ko­men­da­vo kul­tū­ros mi­nis­trei tai­ky­ti G. Kė­vi­šo at­žvil­giu griež­čiau­sią tar­ny­bi­nės at­sa­ko­my­bės for­mą – at­lei­di­mą iš dar­bo.

Kul­tū­ros mi­nis­trė Lia­na Ruo­ky­tė-Jons­son, pri­pa­žin­da­ma, kad sis­te­mi­nis in­te­re­sų pa­inio­ji­mas sie­kiant as­me­ni­nės nau­dos lai­ky­ti­nas šiurkš­čiu dar­bo draus­mės pa­žei­di­mu, o taip pat at­siž­velg­da­ma į tai, jog G. Kė­vi­šas jau baus­tas už ki­tus dar­bo draus­mės pa­žei­di­mus, pri­ėmė spren­di­mą at­leis­ti G. Kė­vi­šą iš LNOBT va­do­vo par­ei­gų. Spren­di­mas įsi­ga­lio­ja ne­del­siant.

Ad­vo­ka­tui ky­la daug klausimų

Spren­di­mas at­leis­ti Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro (LNOBT) va­do­vą Gin­tau­tą Kė­vi­šą ke­lia daug abe­jo­nių dėl jo tei­sė­tu­mo, sa­ko il­ga­me­čio tea­tro va­do­vo ad­vo­ka­tas Gin­tau­tas Bart­kus, ta­čiau tei­gia dar ne­ži­nan­tis, ar spren­di­mas bus skun­džia­mas teis­mui.

„Pats spren­di­mo tei­sė­tu­mas ke­lia la­bai daug abe­jo­nių tiek pro­ce­dū­ri­niu po­žiū­riu, tiek dėl es­mės. Po­nas G.Kė­vi­šas ne­bu­vo su­pa­žin­din­tas nei su ko­mi­si­jos ty­ri­mo re­zul­ta­tais, nei su ko­mi­si­jos ty­ri­mo me­džia­ga, to­dėl da­bar kaž­ką ko­men­tuo­ti dar per anks­ti. Kai po­nas G.Kė­vi­šas su­si­pa­žins su do­ku­men­tais ir spren­di­mu, ta­da ir nu­tars, ar skųs­ti jį, ar ne“, – BNS pir­ma­die­nį sa­kė G.Bart­kus.

Ad­vo­ka­tas tvir­ti­na, kad G.Kė­vi­šui ne­bu­vo su­teik­ta ga­li­my­bė pa­siaiš­kin­ti dėl nu­sta­ty­tų pa­žei­di­mų, kaip nu­ma­to Dar­bo ko­dek­sas, taip pat ke­lia klau­si­mą, ar tin­ka­mai bu­vo įver­tin­tas pa­žei­di­mų rim­tu­mas.

„Dar­bo ko­dek­sas rei­ka­lau­ja at­lik­ti tam ti­krus veiks­mus prieš tai­kant draus­mi­nę nuo­bau­dą. Tu­ri bū­ti pra­šo­ma pa­siaiš­kin­ti, pa­ko­men­tuo­ti si­tua­ci­ją, ko­men­ta­rai tu­ri bū­ti įver­ti­na­mi ir tik ta­da pri­ima­mas spren­di­mas at­leis­ti. Kiek man ži­no­ma, ši­tas da­ly­kas ne­bu­vo pa­da­ry­tas. Dėl es­mės taip pat ky­la abe­jo­nių, nes sis­te­mi­niai pa­žei­di­mai, ku­rie už­fik­suo­ti Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos spren­di­me, anks­tes­nia­me spren­di­me pri­pa­žin­ti kaip ne­prieš­ta­rau­jan­tys įsta­ty­mui, ta­da ky­la klau­siams, ar tai es­mi­niai pa­žei­di­mai, ar tik for­ma­lūs“, – tei­gė G.Bart­kus.