Lianos Ruokytės-Jonsson pasitikėjimą Gintautas Kėvišas prarado
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro (LNOBT) va­do­vas Gin­tau­tas Kė­vi­šas tu­ri trauk­tis, nes pra­ra­do pa­si­ti­kė­ji­mą, sa­ko kul­tū­ros mi­nis­trė Lia­na Ruo­ky­tė-Jons­son.

„Na­cio­na­li­nių kul­tū­ros įstai­gų va­do­vams tu­ri bū­ti ke­lia­mi pa­tys aukš­čiau­si eti­kos rei­ka­la­vi­mai. Šis ty­ri­mas par­odė, kad po­nas Kė­vi­šas šių eti­kos rei­ka­la­vi­mų ne­si­lai­ko. Kons­ta­tuo­ju, kad jis pra­ra­do ma­no pa­si­ti­kė­ji­mą ir tu­ri trauk­tis iš par­ei­gų“, – pra­ne­ši­me sa­ko L.Ruo­ky­tė-Jons­son.

Tai mi­nis­trė par­eiš­kė po to, kai Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jo­je su­da­ry­ta ko­mi­si­ja at­li­ko ty­ri­mą dėl LNOBT va­do­vo veiks­mų, ga­li­mo dar­bo draus­mės pa­žei­di­mo.

Ko­mi­si­ja pa­siū­lė L.Ruo­ky­tei-Jons­son skir­ti tea­tro va­do­vui draus­mi­nę nuo­bau­dą – pa­sta­bą. Mi­nis­trė, at­siž­vel­gu­si į ko­mi­si­jos kons­ta­tuo­tus pa­žei­di­mus, pa­sta­bą sky­rė.

Ko­mi­si­ja bu­vo su­da­ry­ta po Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos iš­va­dų, kad LNOBT va­do­vas, vyk­dy­da­mas vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­ras, per ku­rias bu­vo su­da­ry­tos su­tar­tys su Kip­re re­gis­truo­ta jo sū­naus Mar­ty­no įmo­ne „Ri­ver­si­de mu­sic LTD“, nuo pir­ki­mų pro­ce­dū­rų nu­si­ša­li­no tik for­ma­liai. Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) taip pat kons­ta­ta­vo, kad to­kia pra­kti­ka ne­pa­nei­gia abe­jo­nių dėl pri­ima­mų spren­di­mų ob­jek­ty­vu­mo, są­ži­nin­gu­mo ir skaid­ru­mo.

Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos ko­mi­si­ja, įver­ti­nu­si vi­sas ap­lin­ky­bes, taip pat kons­ta­ta­vo, kad G.Kė­vi­šo va­do­vau­ja­mas tea­tras ne kar­tą pir­ko pa­slau­gų iš jo ar­ti­mam gi­mi­nai­čiui pri­klau­san­čios įmo­nės ir ši­taip, kaip nu­sta­tė ir STT, ne­iš­ven­gė ko­rup­ci­jos ri­zi­kos veiks­nio.

Mi­nis­trė taip pat ak­cen­ta­vo, kad bū­ti­nos įsta­ty­mų pa­tai­sos, ku­rios pa­nai­kin­tų ga­li­my­bes na­cio­na­li­nių ir ki­tų biu­dže­ti­nių įstai­gų va­do­vams pikt­nau­džiau­ti tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi.

Kaip skelb­ta anks­čiau, pa­gal su­tar­tis su Mar­ty­no Kė­vi­šo įmo­ne „Ri­ver­si­de mu­sic LTD“ LNOBT per­nai su­ren­gė so­lis­tų An­ge­los Gheorg­hiu (An­ge­los Geor­gi­ju), so­lis­to Ma­rius'o Bren­ciu (Ma­riaus Bren­ciu) ir di­ri­gen­to Cip­ria­no Teo­do­ras­cu (Kip­ria­no Teo­do­ras­ku) kon­cer­tą, Lon­do­no sim­fo­ni­nio or­kes­tro su di­ri­gen­tu An­to­nio Pa­ppa­no (An­to­ni­ju­mi Pa­pa­no) ir smui­ki­nin­ku Ni­ko­la­ju­mi Znai­de­riu kon­cer­tą, taip pat Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos Ka­ra­liš­ko­jo fil­har­mo­ni­jos or­kes­tro kon­cer­tą su di­ri­gen­tu Char­les Du­toit (Šar­liu Diu­to).

Iš vi­so „Ri­ver­si­de mu­sic“ su­mo­kė­ta 390 tūkst. eu­rų. Ko­kia da­lis ati­te­ko at­li­kė­jams, nei LNOBT, nei pats G.Kė­vi­šas ne­skel­bia. Da­lį su­mos – 30 tūkst. eu­rų – vie­nam iš M.Kė­vi­šo or­ga­ni­zuo­tų kon­cer­tų sky­rė ir Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė, per sa­vo įstai­gą „Vil­niaus fes­ti­va­liai“.

At­leis­ti G.Kė­vi­šą iš par­ei­gų rei­ka­la­vo ir Sei­mo opo­zi­ci­niai kon­ser­va­to­riai. Jie pa­pra­šė Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos įver­tin­ti G. Kė­vi­šo šei­mos na­rių tur­to ir pa­ja­mų pa­grįs­tu­mą. LNOBT va­do­vas yra dek­la­ra­vęs tur­tą ir pa­ja­mas, ta­čiau dek­la­ra­ci­ja nė­ra vie­ša.

Pats G.Kė­vi­šas pa­brė­žia, kad for­ma­liai įsta­ty­mų ne­pa­žei­dė, nes vi­sus spren­di­mus pri­ėmė jo pa­va­duo­to­jas ir tai bu­vo su­de­rin­ta su tuo­me­ti­ne Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos va­do­vy­be. Jis taip pat ža­da pa­vie­šin­ti tea­tro su­tar­tis su sū­naus įmo­ne, sa­vo pa­ja­mų dek­la­ra­ci­ją.