Liana Ruokytė-Jonsson prašo VTEK vėl įvertinti Gintauto Kėvišo elgesį
Kul­tū­ros mi­nis­trė Lia­na Ruo­ky­tė-Jons­son krei­pė­si į Vy­riau­sią­ją tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ją, pra­šy­da­ma pa­kar­to­ti­nai įver­tin­ti Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro (LNOBT) va­do­vo Gin­tau­to Kė­vi­šo vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų su­de­ri­na­mu­mą.

Va­sa­rio pra­džio­je VTEK nu­spren­dė, kad G.Kė­vi­šas, ku­rio va­do­vau­ja­ma­me tea­tre tris kon­cer­tus or­ga­ni­za­vo sū­naus va­do­vau­ja­ma įmo­nė, in­te­re­sų ne­su­pai­nio­jo, nes pats nuo spren­di­mų nu­si­ša­li­no.

Kaip in­for­ma­vo mi­nis­te­ri­ja, krei­pi­ma­sis mo­ty­vuo­tas tuo, jog iš­va­das dėl LNOBT va­do­vo Gin­tau­to Kė­vi­šo veiks­mų, įsi­gy­jant pa­slau­gas iš sa­vo sū­naus įmo­nės, anks­čiau pa­tei­kė ne VTEK, o as­me­niš­kai bu­vęs jos va­do­vas Ro­mas Va­len­tu­ke­vi­čius. Taip pat mi­nis­te­ri­ja sa­vo krei­pi­me­si VTEK pra­šo at­siž­velg­ti į pa­pil­do­mas ap­lin­ky­bes ir fak­tus, ku­rie ne­bu­vo įver­tin­ti ir pa­teik­ti VTEK anks­čiau.

„Mi­nis­te­ri­ja pra­šo pa­teik­ti iš­va­dą, ar LNOBT di­rek­to­rius ne­su­pai­nio­jo vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų, kai jo va­do­vau­ja­ma ins­ti­tu­ci­ja vie­šų­jų pir­ki­mų bū­du įsi­gy­da­vo pa­slau­gas iš vie­nin­te­lio šal­ti­nio – sa­vo sū­naus įmo­nės, o jis pats ga­vo pa­ja­mas iš tos įmo­nės ir ga­li­mai nau­do­jo­si sa­vo kaip LNOBT va­do­vo var­du, kon­tak­tais ir iš­skir­ti­ne tu­ri­ma in­for­ma­ci­ja apie bū­si­mus tea­tro pla­nus ver­ti­nant vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­są kaip vi­su­mą“, – nu­ro­do mi­nis­te­ri­ja.

Pa­brė­žia­ma, kad Spe­cia­lių ty­ri­mų (STT) ir Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bų nuo­mo­ne, LNOBT va­do­vo nu­si­ša­li­ni­mas nuo su­tar­čių su sū­naus įmo­ne pa­si­ra­šy­mo bu­vo ne­pa­kan­ka­mas, kad bū­tų iš­veng­ta ko­rup­ci­jos ri­zi­kos.

Per­nai LNOBT už 390 tūkst. eu­rų pa­si­ra­šė tri­jų kon­cer­tų ren­gi­mo su­tar­tis su Kip­re re­gis­truo­ta G. Kė­vi­šo sū­naus Mar­ty­no įmo­ne „Ri­ver­si­de mu­sic LTD“. G.Kė­vi­šo nu­si­ša­li­ni­mą va­di­na ne­pa­kan­ka­mu, kad bū­tų iš­veng­ta ko­rup­ci­jos ri­zi­kos. Sū­naus įmo­nė­je kon­sul­tan­tu dir­ba pats G.Kė­vi­šas, jis as­me­niš­kai pra­šė sū­naus or­ga­ni­zuo­tiems kon­cer­tams sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bės par­amos ir ją vie­nam kon­cer­tui tea­tras ga­vo. VTEK, va­sa­rį nu­spren­du­si, kad LNOBT ren­giant kon­cer­tus G.Kė­vi­šas in­te­re­sų ne­su­pai­nio­jo, šiuo me­tu dar at­lie­ka ty­ri­mą dėl par­amos iš sa­vi­val­dy­bės pra­šy­mo.

Trauk­tis iš par­ei­gų ra­gi­na­mas G.Kė­vi­šas ap­sisp­ren­dė to ne­da­ry­ti. Jis, be ki­ta ko, mi­ni, jog prieš tea­trui pa­si­ra­šant su­tar­tis su „Ri­ver­si­de mu­sic LTD“ jis as­me­niš­kai krei­pė­si ir kon­sul­ta­vo­si su VTEK, jos at­sto­vai esą pa­tei­kė re­ko­men­da­ci­jas, ku­rio­mis jis ir va­do­va­vo­si. Kas kon­kre­čiai tai da­rė, G.Kė­vi­šas ne­įvar­di­jo.

LNOBT va­do­vas ak­cen­tuo­ja, kad tea­tras bu­vo pri­vers­tas pirk­ti kon­cer­tus iš sū­naus va­do­vau­ja­mos įmo­nės „Ri­ver­si­de Mu­sic Ltd“, nes bū­tent ši įmo­nė tu­rė­jo iš­skir­ti­nes tei­ses Lon­do­no sim­fo­ni­nio or­kes­tro, ope­ros pri­ma­do­nos An­ge­los Gheorg­hiu ir Ka­ra­liš­ko­jo fil­har­mo­ni­jos or­kes­tro kon­cer­tams Bal­ti­jos kraš­tuo­se ir Vi­du­rio Eu­ro­po­je su­reng­ti. Jis pa­brė­žia dek­la­ra­vęs vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų konf­lik­tą, at­li­kęs vi­sus veiks­mus, ku­rių rei­ka­lau­ja ga­lio­jan­tys įsta­ty­mai ir tar­ny­bi­nės eti­kos klau­si­mus pri­žiū­rin­ti ins­ti­tu­ci­ja.

Dėl G. Kė­vi­šo pa­ja­mų Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja yra pra­dė­ju­si mo­kes­ti­nį ty­ri­mą. LNOBT di­rek­to­rius ža­dė­jo pa­vie­šin­ti pa­ja­mų dek­la­ra­ci­ją, taip pat tea­tro su­tar­tis su sū­naus įmo­ne, ta­čiau iki šiol to ne­pa­da­rė.

Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra šiuo me­tu ti­ria sce­nos re­kons­truk­ci­jos vyk­dy­mo fak­ti­nes ap­lin­ky­bes. Ty­ri­mas bu­vo pra­dė­tas 2009-ai­siais, da­lis jo nu­trauk­ta ne­su­rin­kus įro­dy­mų, kad vyk­dy­tas nu­si­kal­ti­mas, nes dar­bus at­li­ku­si Vo­kie­ti­jos bend­ro­vė „SBS Buh­nen­tech­nik GmbH“ ne­pa­tei­kė pro­ku­ro­rams duo­me­nų. Ki­ta­me epi­zo­de bau­džia­muo­ju įsa­ky­mu kal­tais pri­pa­žin­ti tuo­me­ti­nis di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Kęs­tu­tis Min­de­ris bei tuo­me­ti­nė vy­riau­sio­ji bu­hal­te­rė. Įta­ri­mai tuo­met bu­vo pa­teik­ti ke­liems as­me­nims, tarp jų – ir G. Kė­vi­šui, ta­čiau pa­nai­kin­ti nu­trau­kus ty­ri­mą. Ty­ri­mas at­nau­jin­tas per teis­mus iš­si­rei­ka­la­vus do­ku­men­tų iš Vo­kie­ti­jos bend­ro­vės, įta­ria­mų­jų šiuo me­tu nė­ra.