Liana Ruokytė – Jansson laukia Gintauto Kėvišo pasiaiškinimo
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro (LNOBT) va­do­vo Gin­tau­to Kė­vi­šo pa­siaiš­ki­ni­mai dėl tea­tro su­tar­čių su jo sū­naus įmo­ne ne­ten­ki­na, jam ke­ti­na­ma skir­ti draus­mi­nę nuo­bau­dą, sa­ko kul­tū­ros mi­nis­trė Lia­na Ruo­ky­tė – Jans­son.

Ko­men­ta­re BNS ji taip pat tei­gia, jog iki pir­ma­die­nio lauks raš­tiš­ko G.Kė­vi­šo pa­siaiš­ki­ni­mo dėl Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos (VPT) pa­teik­tos in­for­ma­ci­jos.

„Šian­dien ga­vo­me Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos iš­va­das dėl LNOBT vie­šų­jų pir­ki­mų pra­kti­kos. Iš kar­to iš­sik­vie­čiau LNOBT di­rek­to­rių po­ną Gin­tau­tą Kė­vi­šą. Tai, ką iš­gir­dau, ma­nęs ne­ten­ki­na, to­dėl pa­pra­šiau iš­sa­maus raš­tiš­ko po­no Kė­vi­šo pa­siaiš­ki­ni­mo, ku­rio lau­kiu iki pir­ma­die­nio. Tuo pa­čiu ini­ci­ja­vo­me pro­ce­są draus­mi­nei nuo­bau­dai skir­ti“, – tei­gia mi­nis­trė.

390 tūkst. eu­rų ver­tės tris LNOBT su­tar­tis su Kip­re re­gis­truo­tu kon­cer­tų or­ga­ni­za­to­riu­mi „Ri­ver­si­de Mu­sic“ ti­kri­nu­si VPT nu­sta­tė, kad vi­sais at­ve­jais 2016 me­tais pir­ki­mai vyk­dy­ti apk­lau­sos bū­du ir kreip­ta­si tik į vie­ną tie­kė­ją. Su­tar­tys bu­vo su­da­ry­tos su „Ri­ver­si­de Mu­sic“, ku­rios va­do­vas ir vie­nas sa­vi­nin­kų yra G.Kė­vi­šo sū­nus. Pats G.Kė­vi­šas nuo spren­di­mų nu­si­ša­li­no, su­tar­tis pa­si­ra­šė jo pa­va­duo­to­jas Nag­lis Stan­ci­kas. VPT kons­ta­ta­vo, kad toks nu­si­ša­li­ni­mas te­bu­vo for­ma­lus, ka­dan­gi „Ri­ver­si­de Mu­sic“ bu­vo vie­nin­te­lis tea­tro sam­dy­tų mu­zi­kan­tų at­sto­vas ir apie tai tea­tro va­do­vy­bė ži­no­jo iš anks­to, bet to, N.Stan­ci­kas yra pa­val­dus G.Kė­vi­šui.

An­tra­die­nį vie­šai aiš­kin­da­mas tiek ži­niask­lai­do­je ap­ta­ria­mas ap­lin­ky­bes dėl tea­tro re­kons­truk­ci­jos in­ves­ti­ci­jų, tiek ir dėl Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos in­for­ma­ci­jos (VPT), G.Kė­vi­šas tei­gė, kad nei sa­vo, nei pa­val­di­nių pa­žei­di­mų ne­įž­vel­gia, to­dėl tea­tras VPT spren­di­mą skųs. Jis taip pat ti­ki­na, kad spren­di­mą dėl kon­cer­tų pri­ėmė LNOBT me­no ta­ry­ba, ku­rio­je da­ly­va­vo ir tuo­me­ti­nė vi­ce­mi­nis­trė Pa­tri­ci­ja Po­de­ry­tė.

Jis sa­ko, kad an­tra­die­nį vy­ku­sia­me po­kal­by­je su mi­nis­tre L.Ruo­ky­te lai­kę­sis sa­vo po­zi­ci­jos, jog kon­cer­tus pri­va­lė­jo or­ga­ni­zuo­ti dėl kvie­čia­mų at­li­kė­jų pres­ti­žo.

„Mi­nis­trė ak­cen­ta­vo eti­ką, la­bai ak­cen­ta­vo skan­di­na­viš­ką eti­ką. Aš tu­riu pa­sa­ky­ti, kad eti­ka ga­li bū­ti ne tik skan­di­na­viš­ka, bet ir aus­triš­ka. Aus­tri­jo­je ti­krai ne­bū­tų bu­vę to­kios prob­le­mos, ko­kia pas mus ki­lo prob­le­ma. Taip, aš su­pran­tu, kad si­tua­ci­ja yra keb­li, tai nė­ra ge­ra si­tua­ci­ja ir ti­krai vi­sa­da ven­giau to da­ly­ko, vi­sa­da veng­siu. Bet šio­je si­tua­ci­jo­je ki­taip pa­sielg­ti ne­bu­vo įma­no­ma. Aš pri­myg­ti­nai ma­niau, kad bū­tent taip rei­kia da­ry­ti, kad tie kon­cer­tai įvyk­tų“, – dės­tė G.Kė­vi­šas.

Jis sa­ko kol kas ne­su­lau­kęs pa­siū­ly­mo at­sis­ta­ty­din­ti ir tai spręs­tų tik jį iš­gir­dęs.

„Jei mes jau­čia­mės, kad mes ne­sa­me ne­kal­ti, sa­vai­me su­pran­ta­ma, kad aš šian­dien to­kios ga­li­my­bės at­sis­ta­ty­di­ni­mo ne­nag­ri­nė­ju. Gal at­eis lai­kas, ir nag­ri­nė­siu, ta­čiau šian­dien aš to­kios ga­li­my­bės ne­nag­ri­nė­ju, nes jau­čiu at­sa­ko­my­bę ir už tea­trą, ir už tuos pro­jek­tus tarp­tau­ti­nius, ku­rie bus ir yra at­ei­ty­je, su­si­ję su ma­no as­me­niu“, – dės­tė G.Kė­vi­šas.