LEU neigia STT kaltinimus dokumentų klastojimu ir lėšų pasisavinimu
Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tas (LEU) tvir­ti­na ne­tu­rin­tis duo­me­nų, kad re­no­vuo­jant uni­ver­si­te­to kor­pu­są bu­vo klas­to­ja­mi do­ku­men­tai, o vi­sos vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­ros esą bu­vo vyk­do­mos lai­kan­tis įsta­ty­mų.

Va­kar bu­vo iš­pla­tin­tas STT pra­ne­ši­mas, ku­ria­me tei­gia­ma, kad „Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) tu­ri duo­me­nų, jog vie­no LEU kor­pu­sų re­no­va­ci­ja vy­ko ga­li­mai klas­to­jant do­ku­men­tus.

Įta­ria­ma, kad da­lis re­no­va­ci­jos do­ku­men­tų ga­lė­jo bū­ti su­klas­to­ta sie­kiant pa­grįs­ti ti­kro­vė­je ne­įvy­ku­sį sta­ty­bos dar­bų vie­šą­jį pir­ki­mą, ku­rio ver­tė dau­giau kaip 70 000 eu­rų.

Vyk­dant re­no­va­ci­ją, da­lis dar­bų ne­ga­lė­jo bū­ti at­lik­ta dėl klai­dų tech­ni­nia­me pro­jek­te. To­dėl, ma­ny­ti­na, bu­vo su­gal­vo­ta nu­si­kals­ta­ma sche­ma, kaip su­klas­to­jant do­ku­men­tus ir ne­si­lai­kant vie­šų­jų pir­ki­mų rei­ka­la­vi­mų pa­keis­ti šiuos dar­bus ki­tais dar­bais ir gau­ti už juos Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų lė­šų.

Nu­sta­čiu­si, kad re­no­va­ci­jos pro­ce­sas vy­ko ne­si­lai­kant Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mų, ES fon­dų lė­šų pa­nau­do­ji­mą kon­tro­liuo­jan­ti Lie­tu­vos vers­lo par­amos agen­tū­ra uni­ver­si­te­tui pri­tai­ky­tų fi­nan­si­nes sank­ci­jas – par­amos mo­kė­ji­mas bū­tų su­stab­dy­tas. Sie­kiant iš­veng­ti sank­ci­jų, pir­ki­mų do­ku­men­tai bu­vo su­klas­to­ti.“

Uni­ver­si­te­tui ne­ži­no­mi su­klas­to­ti dokumentai

Rea­guo­da­mas į Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) pra­dė­tą ty­ri­mą dėl ga­li­mo do­ku­men­tų klas­to­ji­mo, uni­ver­si­te­tas par­eiš­kė, kad STT mi­ni­mas vie­ša­sis pir­ki­mas bu­vo rei­ka­lin­gas „no­rint pa­ša­lin­ti sta­ty­bos tech­ni­nio pro­jek­to trū­ku­mus“, dėl ku­rių ne­bu­vo ga­li­ma baig­ti pra­dė­tų dar­bų.

„No­ri­me pa­brėž­ti, kad Uni­ver­si­te­tui ne­ži­no­mas nė vie­nas su­klas­to­tas do­ku­men­tas. Prob­le­mų ga­lė­jo kil­ti ne­bent dėl to, kad kon­tro­liuo­jan­čios ins­ti­tu­ci­jos pa­si­ge­do kai ku­rių for­ma­lių pir­ki­mo do­ku­men­tų“, – ra­šo­ma uni­ver­si­te­to at­sa­ky­me BNS.

LEU nu­ro­do, kad tu­rė­jo bū­ti ko­re­guo­ja­mas aliu­mi­nio vi­tri­nų įren­gi­mas, nes vi­tri­nų iš­dės­ty­mas „nea­ti­ti­ko ki­tų pa­sta­to esa­mų kons­truk­ci­jų iš­dės­ty­mo“. Esą, tech­ni­nis pro­jek­tas ir ran­gos su­tar­ty­je nu­ma­ty­ti dar­bai ir bu­vo ko­re­guo­ja­mi „sie­kiant iš­tai­sy­ti šias klai­das“.

Anot uni­ver­si­te­to at­sto­vų, dėl šios prie­žas­ties LEU su­da­rė vie­šo pir­ki­mo su­tar­tį su AB „Pa­ne­vė­žio sta­ty­bos tres­tas“, su ku­ria bu­vo anks­čiau su­da­ry­ta vyk­do­mo pro­jek­to ran­gos dar­bų su­tar­tis. LEU ar­gu­men­tuo­ja, jog to­kią tei­sę su­da­ry­ti pa­pil­do­mą su­tar­tį dėl pro­jek­to klai­dų ša­li­ni­mo nu­ma­to Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mas, o apie bū­ti­nas ko­rek­ci­jas 2010-ųjų rugp­jū­ti bu­vo in­for­muo­ta ir Lie­tu­vos vers­lo par­amos agen­tū­ra.

Uni­ver­si­te­to at­sto­vai taip pat tei­gia, kad 2010 me­tais pro­jek­tui va­do­va­vęs as­muo uni­ver­si­te­te jau ne­be­dir­ba, o pro­jek­tui skir­tin­go­mis jo sta­di­jo­mis iš vi­so va­do­va­vo 4 as­me­nys, taip pat dar­bo gru­pė.

Uni­ver­si­te­tas tei­gia „pa­si­ren­gęs vi­sa­pu­siš­kai bend­ra­dar­biau­ti“ su ty­rė­jais ti­riant „bet ko­kius iš­ki­lu­sius ne­aiš­ku­mus“.

Gam­tos moks­lų fa­kul­te­to kor­pu­so re­no­va­ci­jos dar­bai bu­vo baig­ti 2015 m. va­sa­rio mė­ne­sį.

Įta­ri­mų STT kol kas nie­kam ne­pa­reiš­kė.