Lėšos komandiruotėms
Šių me­tų Sei­mo na­rių ko­man­di­ruo­tėms par­la­men­to val­dy­ba pa­skirs­tė dau­giau kaip 357 tūkst. eu­rų. Sei­mo va­do­vų ko­man­di­ruo­tėms ten­ka 60 tūkst. eu­rų, de­le­ga­ci­jos tarp­tau­ti­nė­se struk­tū­ro­se ga­lės iš­leis­ti per 142 tūkst. eu­rų. 

Par­la­men­to ko­mi­te­tai ko­man­di­ruo­tėms ga­lės iš­leis­ti 108 tūkst. eu­rų. Dar 60 tūkst. eu­rų skir­ta da­ly­va­vi­mui pir­mi­nin­ka­vi­mo Eu­ro­pos Są­jun­gos Ta­ry­bos par­la­men­ti­niuo­se ir Eu­ro­pos Par­la­men­to ren­gia­muo­se su­si­ti­ki­muo­se. Pa­pil­do­mai ko­man­di­ruo­tėms pa­gal Ry­tų par­tne­rys­tės prog­ra­mą ir pa­gal Sei­mo tarp­tau­ti­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo pri­ori­te­tus nu­ma­ty­ta dar 20 tūkst. eu­rų. Par­la­men­ti­nės frak­ci­jos ko­man­di­ruo­tėms gau­na 5,5 tūkst. eu­rų, dar per 21 tūkst. eu­rų lie­ka ne­nu­ma­ty­toms ko­man­di­ruo­tėms.