Lenkų politikai norėtų privilegijuotų rinkimų
Sei­me bran­di­na­ma ini­cia­ty­va pa­leng­vin­ti tau­ti­nių ma­žu­mų at­sto­vų pa­te­ki­mą į Sei­mą. Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos (LLRA) frak­ci­ja siū­lo nu­leis­ti par­la­men­to rin­ki­mų kar­te­lę tau­ti­nių ma­žu­mų kan­di­da­tų są­ra­šams

LLRA frak­ci­jos at­sto­vai par­en­gė Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mo pa­tai­są, ku­ria siū­lo įtei­sin­ti, kad Sei­mo man­da­tą ga­lė­tų gau­ti 3 proc. rin­ki­mų bar­je­rą įvei­kęs tau­ti­nių ma­žu­mų kan­di­da­tų są­ra­šas. Pa­gal šiuo me­tu ga­lio­jan­čią tvar­ką į Sei­mą ga­li pre­ten­duo­ti ne ma­žiau kaip 5 pro­cen­tų rin­kė­jų bal­sų su­rin­kęs są­ra­šas. Pa­sak rin­ki­mų prie­vaiz­dų, pa­na­šių siū­ly­mų bū­ta ne kar­tą, bet kol kas nė vie­nas jų ne­ta­po „kū­nu“. Di­de­lių abe­jo­nių ky­la jau vien dėl pa­čios tau­ti­nių ma­žu­mų są­ra­šo samp­ra­tos.

Per aukš­tas slenks­tis

Pa­tai­sos ren­gė­jų tei­gi­mu, 2011 me­tų at­lik­to gy­ven­to­jų su­ra­šy­mo duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je gy­ve­na apie 16 proc. ki­tų tau­ty­bių gy­ven­to­jų. „E­sant to­kiam di­de­liam skai­čiui tau­ti­nių ma­žu­mų at­sto­vų, pri­va­lu už­ti­krin­ti jiems at­sto­va­vi­mo ga­li­my­bę aukš­čiau­sio­se Lie­tu­vos val­džios ins­ti­tu­ci­jo­se“, – ra­šo­ma aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te. Taip pat pri­me­na­ma, kad Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­ja (ES­BO) sa­vo 2013 me­tų sau­sio 3 die­ną iš­leis­to­je De­mo­kra­ti­nių ins­ti­tu­ci­jų ir žmo­gaus tei­sių biu­ro rin­ki­mų ver­ti­ni­mo mi­si­jos at­as­kai­to­je apie 2012 me­tų Lie­tu­vos Sei­mo rin­ki­mus pa­brė­žė, kad, „sie­kiant už­ti­krin­ti ge­res­nį tau­ti­nių ma­žu­mų at­sto­va­vi­mą įsta­ty­mų lei­dy­bo­je, tau­ti­nių ma­žu­mų par­ti­joms bū­ti­na nu­sta­ty­ti že­mes­nį rin­ki­mų slenks­tį“.

Šiuo me­tu ga­lio­jan­tis Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mas nu­ma­to, kad vi­soms par­ti­joms, sie­kian­čioms Sei­mo na­rių man­da­tų dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je tai­ko­mas 5 pro­cen­tų rin­ki­mų slenks­tis.

„Ši nuo­sta­ta už­ker­ta ke­lią tau­ti­nių ma­žu­mų par­ti­joms tu­rė­ti sa­vo at­sto­vus aukš­čiau­sio­se Lie­tu­vos val­džios ins­ti­tu­ci­jo­se ir tin­ka­mai at­sto­vau­ti tau­ti­nių ma­žu­mų in­te­re­sus“, – tei­gia pro­jek­to au­to­riai. Pa­sak jų, už­sie­nio ša­ly­se rin­ki­mų bar­je­ras tau­ti­nių ma­žu­mų ir re­gio­ni­nėms par­ti­joms yra ma­žes­nis nei ki­toms par­ti­joms ar­ba aps­kri­tai nė­ra tai­ko­mas.

Ga­lė­tų tap­ti pa­vyz­džiu

Vie­na iš pa­tai­sos ren­gė­jų, Sei­mo LLRA frak­ci­jos se­niū­nė Ri­ta Ta­ma­šu­nie­nė ti­ki­no, kad į Sei­mą pa­tek­ti no­rin­čiam tau­ti­nių ma­žu­mų są­ra­šui rei­kia įdė­ti „la­bai daug or­ga­ni­za­ci­nių pa­stan­gų ir jė­gų“. „Ir dar gir­di­me prie­kaiš­tų, kad esą mū­sų są­ra­še daug ru­sų or­ga­ni­za­ci­jos at­sto­vų, to­dėl dėl man­da­to tu­rė­tu­me ko­vo­ti kaip koa­li­ci­ja, ku­riai rei­kia įveik­ti 7 pro­cen­tų bar­je­rą“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė R. Ta­ma­šu­nie­nė.

Jos tei­gi­mu, LLRA kol kas vie­nin­te­lė po­li­ti­nė jė­ga, Sei­me at­sto­vau­jan­ti tau­ti­nių ma­žu­mų in­te­re­sams. „Ta­čiau mes – re­gio­ni­nė par­ti­ja, var­gu ar Tel­šiuo­se su­lauk­tu­me daug rė­mė­jų, ne­bent rin­kė­jams bū­tų pri­im­ti­na mū­sų eko­no­mi­nė ir so­cia­li­nė prog­ra­ma“, – pa­ste­bė­jo par­la­men­ta­rė.

Po­li­ti­kės nuo­mo­ne, su­ma­ži­nus rin­ki­mų kar­te­lę, į Sei­mą pre­ten­duo­ti ga­lė­tų kad ir ru­sų tau­ti­nės ma­žu­mos kan­di­da­tų są­ra­šas. Jos tei­gi­mu, leng­va­tos tau­ti­nių ma­žu­mų są­ra­šams nu­ma­ty­tos Len­ki­jo­je, Če­ki­jo­je, taip pat ki­to­se ša­ly­se. To­dėl ir ES­BO ne kar­tą Lie­tu­vai pri­mi­nė to­kio žings­nio svar­bą. Jei leng­va­ti­nė nuo­sta­ta bū­tų įtei­sin­ta, Lie­tu­va, anot R. Ta­ma­šu­nie­nės, bū­tų mi­ni­ma tarp pa­vyz­di­nių ša­lių.

Kar­tu par­la­men­ta­rė pri­pa­ži­no, kad to­kio spren­di­mo ti­kė­tis iš šio Sei­mo nė­ra la­bai rea­lu. „Ne pir­mas kar­tas, kai tą siū­lo­me“, – pri­mi­nė ji. Jei pa­tai­sa ar­ti­miau­siu me­tu ir bū­tų pri­im­ta, spa­lį vyk­sian­tiems Sei­mo rin­ki­mams ji ne­ga­lio­tų. R. Ta­ma­šu­nie­nės tei­gi­mu, LLRA lai­ko­si nuo­sta­tos, kad vi­sos rin­ki­mų pa­tai­sos tu­ri bū­ti pri­ima­mos ne vė­liau kaip li­kus me­tams iki rin­ki­mų. „Kad pi­lie­čiams ne­kil­tų jo­kių įta­ri­mų“, – pa­aiš­ki­no Sei­mo na­rė.

Nė­ra kriterijų

Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) pir­mi­nin­ko Ze­no­no Vai­gaus­ko tei­gi­mu, pa­grin­di­nė to­kio siū­ly­mo prob­le­ma, kaip nu­sta­ty­ti, ku­ris są­ra­šas yra tau­ti­nių ma­žu­mų, ku­ris – ne. „Ar są­ra­šas, į ku­rį įra­šy­ti vie­nas ar ke­li ne lie­tu­vių tau­ty­bės kan­di­da­tai, ga­li pre­ten­duo­ti į leng­va­tą? O gal to­kia­me są­ra­še tu­rė­tų bū­ti dau­giau nei pu­sė ki­tų tau­ty­bių as­me­nų? Įsta­ty­me tu­rė­tų bū­ti aiš­kiai pa­sa­ky­ta, koks są­ra­šas yra tau­ti­nių ma­žu­mų“, – lzi­nios.lt sa­kė Z. Vai­gaus­kas.

Pa­sak jo, bet ku­ria­me rin­ki­mų są­ra­še ga­li­ma ras­ti dau­ge­lio Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­čių tau­ty­bių kan­di­da­tų pa­var­džių. „I­šei­tų, kad to­kia par­ti­ja, ku­ri su­ge­bė­tų įti­kin­ti VRK, ne­ži­nia pa­gal ko­kius kri­te­ri­jus, kad jos są­ra­šas yra tau­ti­nių ma­žu­mų, bar­je­rą tu­rė­tu­me su­ma­žin­ti“, – sa­kė Z. Vai­gaus­kas, pri­mi­nęs, kad apie tai bu­vo dis­ku­tuo­ta ne kar­tą.

Jo nuo­mo­ne, jei Lie­tu­va bū­tų su­skirs­ty­ta į re­gio­nus, tuo­met gal ir bū­tų pra­smės keis­ti tau­ti­nėms ma­žu­mos nu­ma­ty­tą kar­te­lės aukš­tį. Ypač, jei tau­ti­nė ma­žu­ma ma­žes­nė nei nu­ma­ty­tas bar­je­ras – 5 pro­cen­tai. Ta­čiau len­kų tau­ty­bės as­me­nų Lie­tu­vo­je gy­ve­na kur kas dau­giau. „Ga­lų ga­le, jei pa­tys len­kai už sa­vo są­ra­šą ne­bal­suo­ja, ko­dėl jis tu­rė­tų bū­ti pri­vi­le­gi­juo­tas“, – pa­ste­bė­jo Z. Vai­gaus­kas.