Lenkijos Seimas laukia parlamentarų iš Lietuvos
Lie­tu­vos Sei­mo de­le­ga­ci­jos vi­zi­tą į Var­šu­vą at­šau­kę Len­ki­jos par­la­men­ta­rai ti­ki­si, kad su­si­tik­ti ir ap­tar­ti ak­tua­liau­sius klau­si­mus pa­vyks ar­ti­miau­siu me­tu. Tei­gia­ma, kad mū­sų ša­lies po­li­ti­kų vi­zi­tą į kai­my­nę ša­lį te­ko ati­dė­ti, nes įtemp­ta Len­ki­jos par­la­men­to dar­bot­var­kė ga­lė­jo su­kliu­dy­ti iš­sa­miai ap­tar­ti ak­tua­lias te­mas.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Var­šu­vo­je su Len­ki­jos Se­na­to ir Sei­mo na­riais su­si­tik­ti tu­rė­ję Lie­tu­vos par­la­men­ta­rai su­lau­kė laiš­ko, ku­ria­me pa­pra­šy­ta nu­kel­ti vi­zi­tą pa­lan­kes­niam lai­kui. Len­ki­jo­je dėl kons­ti­tu­ci­nės kri­zės su­sik­los­tė su­dė­tin­ga po­li­ti­nė si­tua­ci­ja, į ku­rią esą ir tu­ri kon­cen­truo­tis šios ša­lies po­li­ti­kai.

Len­ki­jos Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Tarp­tau­ti­nių rei­ka­lų biu­ro Eu­ro­pos Są­jun­gos sky­riaus at­sto­vė Joan­na He­ger in­for­ma­vo, kad Lie­tu­vos de­le­ga­ci­jos vi­zi­tas bu­vo ati­dė­tas, nes tuo pa­čiu me­tu vy­ko par­la­men­to ple­na­ri­nė se­si­ja. „To­kia įtemp­ta dar­bot­var­kė ga­lė­jo už­kirs­ti ke­lią mums iš­sa­miai pa­dis­ku­tuo­ti vi­so­mis pla­nuo­to­mis te­mo­mis. Pa­siū­lė­me, kad Lie­tu­vos de­le­ga­ci­jos vi­zi­tas ga­lė­tų įvyk­ti spa­lio an­tro­je pu­sė­je, lap­kri­tį ar bet ku­rio ki­tu pa­to­giu me­tu“, – dien­raš­čio „Lie­tu­vos ži­nios“ in­ter­ne­to por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė J. He­ger.

Sei­mo Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las yra sa­kęs, kad su Len­ki­jos par­la­men­ta­rais ke­tin­ta ap­tar­ti dvi­ša­lius pro­jek­tus ener­ge­ti­kos, trans­por­to sri­ty­se, „Bre­xit“ re­fe­ren­du­mo Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je pa­sek­mes, dis­ku­tuo­ti apie ES at­ei­tį. „Nea­be­jo­ju, kad bū­tu­mė­me ap­si­kei­tę nuo­mo­nė­mis dėl dvi­ša­lių san­ty­kių. For­ma­liai tai ne­bu­vo įtrauk­ta į dar­bot­var­kę, bet, ži­no­ma, ne­for­ma­liuo­se po­kal­biuo­se tai ti­krai bū­tų bu­vę pa­lies­ta“, – tvir­ti­no par­la­men­ta­ras.