Lenkijos prezidentui – Vilniaus Aušros vartų Dievo motinos atvaizdas
Nau­ja­sis Len­ki­jos pre­zi­den­tas Andr­ze­jus Du­da inau­gu­ra­ci­jos pro­ga su­lau­kė ir Vil­niaus kraš­te gy­ve­nan­čių tau­tie­čių do­va­nos.

Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos ly­de­ris eu­ro­par­la­men­ta­ras Val­de­ma­ras To­ma­ševk­sis per sa­vo po­li­ti­nės frak­ci­jos Eu­ro­pos Par­la­men­te ko­le­gas A. Du­dai per­da­vė ste­buk­lais gar­sė­jan­čios Vil­niaus Auš­ros var­tų Die­vo mo­ti­nos at­vaiz­dą. Šį fak­tą ap­ra­ši­nė­da­ma ki­tas inau­gu­ra­ci­jos pro­ga Len­ki­jos pre­zi­den­to gau­tas do­va­nas pa­mi­nė­jo Len­ki­jos spau­da. „Vil­niaus kraš­te gy­ve­nan­čių len­kų var­du po­nui pre­zi­den­tui siun­čia­me di­džiau­sius svei­ki­ni­mus. Lin­ki­me, kad Die­vo mo­ti­na sau­go­tų jį, jo šei­mą, Len­ki­ją, vi­sus pa­sau­lio len­kus“, – ci­tuo­ja­mas V. To­ma­ševs­kis. Pa­sak jo, do­va­na tu­ri sim­bo­li­nę reikš­mę, nes Die­vo mo­ti­na yra pa­skelb­ta Len­ki­jos ka­ra­lie­ne.

Len­ki­jos pre­zi­den­to A. Du­dos inau­gu­ra­ci­jos ce­re­mo­ni­ja bu­vo su­reng­ta rugp­jū­čio 6 die­ną Var­šu­vo­je. Lie­tu­vos pre­zi­den­tė ir Sei­mo na­riai į ren­gi­nį ne­bu­vo kvies­ti.