Lenkijos prezidento šeima siųs siuntinį tautiečiams Lietuvoje
Len­ki­jos am­ba­sa­da pra­ne­šė, kad ei­li­nė­je pa­gal­bos len­kams Lie­tu­vo­je ak­ci­jo­je šie­met da­ly­vaus kai­my­ni­nės ša­lies pir­mo­ji po­nia Aga­ta Korn­hau­ser-Du­da.

Šče­ci­no „Ca­ri­tas“ sky­riaus or­ga­ni­zuo­ja­mo­jo­je pa­gal­bos len­kams Lie­tu­vo­je ak­ci­jo­je „Siun­ti­nys tau­tie­čiui ir par­ibių he­ro­jui“ spe­cia­lų siun­ti­nį Vil­ni­jos len­kams par­uoš ir Len­ki­jos pir­mo­ji po­ra.

Pra­ėju­siais me­tais per mais­to pro­duk­tų rin­ki­mo ak­ci­ją bu­vo su­rink­ta dau­giau nei 34 tūkst. zlo­tų. Į Lie­tu­vą bu­vo nu­vež­ta 400 siun­ti­nių. Or­ga­ni­za­to­riai ža­da, kad Šal­či­nin­kų, Tur­ge­lių bei Ei­šiš­kių gy­ven­to­jai šiais me­tais tu­rė­tų gau­ti dar di­des­nę par­amą.