Lenkijos prezidento inauguracijoje Lietuvos politikai nedalyvaus
Ry­toj Var­šu­vo­je vyks iš­kil­min­ga nau­jo­jo Len­ki­jos pre­zi­den­to Andr­ze­jaus Du­dos inau­gu­ra­ci­jos ce­re­mo­ni­ja. Lie­tu­vos pre­zi­den­tū­ros ir Sei­mo at­sto­vai į ren­gi­nį nė­ra kvies­ti.

Pre­zi­den­tū­ra por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė, kad pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė į A. Du­dos inau­gu­ra­ci­ją ne­vyks. Pa­sta­ruo­ju me­tu daž­niau­siai at­si­sa­ko­ma tra­di­ci­jos į to­kias iš­kil­mes kvies­ti kai­my­ni­nių ša­lių va­do­vus, tai bū­na dau­giau vi­di­nė šven­tė. To­kios po­zi­ci­jos lai­kė­si ir Len­ki­ja. In­for­ma­ci­jos, ar į Var­šu­vą ry­toj at­vyks kas nors iš ki­tų vals­ty­bių va­do­vų, pa­teik­ta ne­bu­vo.

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to va­do­vo Ge­di­mi­no Kir­ki­lo ži­nio­mis, Sei­mo at­sto­vai A. Du­dos inau­gu­ra­ci­jo­je ne­da­ly­vaus. “Pap­ras­tai Sei­mo na­rių nie­kas ne­kvie­čia. Jei kvie­čia, tai tik pre­zi­den­tą”, - lzi­nios.lt sa­kė G. Kir­ki­las. Pa­sak jo, kaip vys­ty­sis Lie­tu­vos ir Len­ki­jos san­ty­kiai val­džios vai­rą pe­rė­mus A. Du­dai, prog­no­zuo­ti su­nku, nes kol kas jis be­veik nė­ra pa­skel­bęs po­li­ti­nių par­eiš­ki­mų. “Vie­nin­te­lis da­ly­kas, ku­rį ga­li­ma prog­no­zuo­ti, tai, kad jis aiš­kai bus ak­ty­ves­nis pre­zi­den­tas. Jis - jau­nas , ener­gin­gas ir, ma­tyt, tu­rės am­bi­ci­jų kaž­ką par­ody­ti. Ma­nau, kad to­kį jo nu­sis­ta­ty­mą rei­kė­tų mė­gin­ti iš­nau­do­ti”, - tei­gė G. Kir­ki­las. Kar­tu jis pri­si­pa­ži­no ne­abe­jo­jąs, kad len­kiš­kų pa­var­džių ra­šy­mo klau­si­mas ne­abe­jo­ti­nai iš­kils. “Jei Sei­mas šį klau­si­mą iš­spręs tei­gia­mai, mes tu­ri­me vi­sus šan­sus at­sta­ty­ti ge­rus san­ty­kius”, - sa­kė par­la­men­ta­ras. Ta­čiau jis ma­no, kad iki spa­lį Len­ki­jo­je vyk­sian­čių par­la­men­to rin­ki­mų kaž­ko­kio di­des­nio ju­de­sio dvi­ša­liuo­se san­ty­kiuo­se var­gu ar su­lauk­si­me.

Pa­sak Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos (LLRA) at­sto­vo Ja­ros­la­vo Nar­ke­vi­čiaus, nie­kas iš LLRA frak­ci­jos vyk­ti į Var­šu­vą ne­ke­ti­no. Jis spė­jo, kad A. Du­dos inau­gu­ra­ci­jo­je ga­lė­tų da­ly­vau­ti ne­bent LLRA ly­de­ris eu­ro­par­la­men­ta­ras Val­de­ma­ras To­ma­šev­kis (lzi­nios.lt su juo su­si­siek­ti ne­pa­vy­ko). J. Nar­ke­vi­čius taip pat pri­ta­ria, kad nau­jo Len­ki­jos pre­zi­den­to at­ėji­mas – šan­sas at­nau­jin­ti abie­jų vals­ty­bių san­ty­kius. “Tik rei­kia abi­pu­sio no­ro, o erd­vės plė­trai vi­sa­da yra”, - lzi­nios.lt sa­kė po­li­ti­kas. Kaip tik Lie­tu­vos no­ro jis tei­gė ir pa­si­gen­dąs, ypač pre­zi­den­ti­nia­me lyg­me­ny­je. “Sei­me ti­krai yra no­rų at­nau­jin­ti ir šil­tin­ti san­ty­kius. Ži­no­ma, par­tne­rys­tės pa­grin­du, su­vo­kiant eg­zis­tuo­jan­čius lū­kes­čius”, - sa­kė J. Nar­ke­vi­čius. Jis taip pat su­ti­ko, kad ryš­kes­nių per­mai­nų ga­li at­neš­ti Len­ki­jos par­la­men­to rin­ki­mai. “Ten da­bar pats rin­ki­mų ka­map­ni­jos įkarš­tis”, - sa­kė LLRA at­sto­vas.

Kaip skel­bia Len­ki­jos ži­niask­lai­da, inau­gu­ra­ci­jos ce­re­mo­ni­ja pra­si­dės 10 va­lan­dą. Par­la­men­to rū­muo­se ren­gi­nį ste­bės 560 na­cio­na­li­nės asamb­lė­jos na­rių, Eu­ro­pos Par­la­men­to at­sto­vai, Var­šu­vo­je re­zi­duo­jan­tys už­sie­nio ša­lių dip­lo­ma­tai. Ce­re­mo­ni­jai va­do­vaus Sei­mo pir­mi­nin­kė Mal­gor­za­ta Ki­da­wa-Blons­ka. Ji pers­kai­tys pre­zi­den­to prie­sai­kos teks­tą, ku­rį pa­kar­tos A. Du­da. Po prie­sai­kos pre­zi­den­tas pa­sa­kys trum­pą kal­bą, taip pat pa­gerbs per An­trą­jį pa­sau­li­nį ka­rą bei prie Smo­lens­ko žu­vu­sius Len­ki­jos po­li­ti­kus. Pa­sak ži­niask­lai­dos, prieš ka­rą Len­ki­jos pre­zi­den­tai pri­siek­da­vo ne tik Kons­ti­tu­ci­ja, bet ir prieš Die­vą – prie­sai­kos vie­to­je bū­da­vo kry­žius. Ar ry­toj to­kia tra­di­ci­ja bus at­gai­vin­ta, kol kas ne­ži­no­ma. Iš par­la­men­to rū­mų pre­zi­den­to prie­sai­kos ce­re­mo­ni­ja per­si­kels į šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo ka­ted­rą. Čia bus au­ko­ja­mos šv.Mi­šios. Po to A. Du­da lan­ky­sis Ka­ra­lių pi­ly­je, kur jam bus įteik­tos pre­zi­den­tės in­sig­ni­jos, Pil­suds­kio aikš­tė­je pe­rims va­do­va­vi­mą ka­riuo­me­nei.

Pre­zi­den­tu 42 me­tų A. Du­da bu­vo iš­rink­tas šių me­tų ge­gu­žės 25 die­ną.