Lenkijos prezidento dienotvarkėje vizitas į Lietuvą nenumatomas
Len­ki­jos nau­ja­sis pre­zi­den­tas Andr­ze­jus Du­da pir­mą­jį nuo sa­vo pri­saik­di­ni­mo vi­zi­tą už­sie­ny­je at­ei­nan­tį sek­ma­die­nį su­rengs Es­ti­jo­je ir ra­gins NA­TO dis­lo­kuo­ti di­des­nes pa­jė­gas šia­me re­gio­ne, tvy­rant nuo­gąs­ta­vi­mams dėl vis la­biau ka­te­go­riš­kos Ru­si­jos po­zi­ci­jos, pir­ma­die­nį pra­ne­šė aukš­to ran­go par­ei­gū­nai.

Nau­ja­sis Len­ki­jos pre­zi­den­tas Andr­ze­jus Du­da pir­mo­jo vi­zi­to vyks į Es­ti­ją, o po to ap­si­lan­kys Ber­ly­ne, Lon­do­ne ir Niu­jor­ke. Pir­ma­die­nį pa­skelb­to­je ar­ti­miau­sių vi­zi­tų prog­ra­mo­je Lie­tu­vos nė­ra.

Lie­tu­vos po­li­ti­kos eks­per­tai tei­gia, kad Vil­niaus į sa­vo vi­zi­tus pre­zi­den­tas ne­įtrau­kė dėl dvi­ša­lių san­ty­kių prob­le­mų, su­si­ju­sių su tau­ti­nė­mis ma­žu­mo­mis.

„Len­ki­jos pre­zi­den­tas par­odo dė­me­sį Bal­ti­jos ša­lims da­bar­ti­nių iš­šū­kių kon­teks­te, bet tai ro­do, kad Lie­tu­va nė­ra pir­mo­ji par­tne­rė tarp Bal­ti­jos vals­ty­bių“, – BNS sa­kė Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Ša­rū­nas Lie­kis.

Pa­sak jo, šis žings­nis de­mons­truo­ja, kad šal­tu­kas san­ty­kiuo­se ne­prik­lau­so nuo ku­rio nors kon­kre­taus as­mens, o di­džia da­li­mi yra nu­lem­tas to, jog Lie­tu­vo­je „ne­ju­da iš mir­ties taš­ko“ klau­si­mai dėl len­kiš­kų pa­var­džių ori­gi­na­lios ra­šy­bos.

Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Be­ne­dik­tas Juo­dka BNS pri­pa­ži­no, kad Es­ti­jos, o ne Lie­tu­vos pa­si­rin­ki­mas yra „tru­pu­tį keis­tas“, bet tai at­spin­di ne itin ge­rus san­ty­kius.

„E­sa­me kai­my­nai, ir žiū­rint į mū­sų bend­rą is­to­ri­ją pra­šy­tų­si, kad pa­si­rin­kus Bal­ti­jos vals­ty­bes tarp pir­mų­jų, tai bū­tų Lie­tu­va, bet yra kaip yra. Tai yra tam ti­kras ženk­las, ku­ris ro­do, kad pre­zi­den­tas Du­da ma­to, jog mū­sų san­ty­kiai ga­lė­tų bū­ti ge­res­ni“, – tei­gė po­li­ti­kas.

Pa­sak B.Juo­dkos, Lie­tu­va no­rė­tų „grįž­ti prie stra­te­gi­nės par­tne­rys­tės su Len­ki­ja“, bet „no­rai tam tu­ri bū­ti iš abie­jų pu­sių“.

Sei­mo Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las tvir­ti­no, kad dvi­ša­lius san­ty­kius pa­ge­rin­tų šiuo me­tu par­la­men­te svars­to­mas įsta­ty­mas dėl ori­gi­na­lios pa­var­džių ra­šy­bos, ku­ris leis­tų as­men­var­džius do­ku­men­tuo­se ra­šy­ti ir nau­do­jant len­kiš­kus raš­me­nis.

„Tie, kas Lie­tu­vos Sei­me bal­suos prieš šį įsta­ty­mą, tu­rės pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę už Lie­tu­vos ir Len­ki­jos san­ty­kių būk­lę. Ne­pai­sant to, ko­kiais ar­gu­men­tais rem­da­mie­si jie bal­suos prieš, tai yra jie są­mo­nin­gai bus prieš san­ty­kių ge­ri­ni­mą“, – BNS sa­kė G.Kir­ki­las.

Bu­vęs prem­je­ras kon­ser­va­to­rius And­rius Ku­bi­lius tei­gė, kad A.Du­dos pa­si­rin­ki­mą lė­mė ne­no­ras aš­trin­ti dvi­ša­lių klau­si­mų, vyks­tant par­la­men­to rin­ki­mų kam­pa­ni­jai.

„Ma­nau, kad nau­jo pre­zi­den­to vi­zi­tuo­se gal­būt už­ko­duo­ta tai, kad jis ne­no­ri užaš­trin­ti tų am­ži­nų pa­sta­ro­jo lai­ko­tar­pio Lie­tu­vos ir Len­ki­jos san­ty­kių prob­le­mų, su­si­ju­sių su tau­ti­nė­mis ma­žu­mo­mis“, – BNS sa­kė A.Ku­bi­lius.

„A­ki­vaiz­du, kad ti­kė­tu­mė­mės, jog san­ty­kiai tarp Len­ki­jos ir Lie­tu­vos įgis gal­būt ra­cio­na­les­nį cha­rak­te­rį ne­gu pa­sta­ruo­ju me­tu tek­da­vo ma­ty­ti, bet rei­kia at­kreip­ti dė­me­sį į tai, kad šiuo lai­ko­tar­piu Len­ki­jo­je vyks­ta ir par­la­men­to rin­ki­mai. Kol kas ne­ga­liu įver­tin­ti pre­zi­den­to Du­dos po­li­ti­kos, nes ne­te­ko jo de­ta­liau pa­žin­ti. Bet aki­vaiz­du, kad jo da­bar­ti­niams veiks­mams tu­ri da­ry­ti įta­ką par­la­men­to rin­ki­mai“, – pri­dū­rė jis.

Len­ki­ja ir Bal­ti­jos ša­lys, su­ne­ri­mu­sio­se dėl per­nai Ru­si­jos įvyk­dy­tos Ukrai­nai pri­klau­san­čio Kry­mo pu­sia­sa­lio anek­si­jos, ne kar­tą pra­šė NA­TO nuo­lat dis­lo­kuo­ti pa­jė­gas jų te­ri­to­ri­jo­se pa­lei Al­jan­so ry­ti­nį pa­kraš­tį.

A.Du­dos pir­mo­ji ke­lio­nė į už­sie­nį po to, kai jis bu­vo pri­saik­din­tas rugp­jū­čio 6 die­ną, de­mons­truos jo so­li­da­ru­mą su Bal­ti­jos ša­li­mis, te­le­vi­zi­ja TVN24 ci­ta­vo nau­jie­nų agen­tū­ros „Reu­ters“ pra­ne­ši­mą. Pre­zi­den­tas sa­kė spau­sian­tis NA­TO ša­lis pri­tar­ti pa­jė­gų dis­lo­ka­vi­mui šia­me re­gio­ne per at­ei­nan­čiais me­tais vyk­sian­tį Al­jan­so vir­šū­nių su­si­ti­ki­mą.

„Dėl sa­vo dy­džio ir ka­ri­nio po­ten­cia­lo Len­ki­ja no­ri im­tis kur­ti vie­nin­gą fron­tą re­gio­ne – pa­vyz­džiui, kiek tai yra su­si­ję su NA­TO ar­mi­jų nuo­la­ti­niu da­ly­va­vi­mu, o šis (A.Du­dos) vi­zi­tas žy­mi to pro­ce­so pra­džią, – sa­kė agen­tū­ros šal­ti­nis. – Pre­zi­den­tas no­ri par­ody­ti, kad Len­ki­ja sto­vi pe­tys į pe­tį ne tik su mū­sų stip­riau­siais par­tne­riais, bet ir tais, ku­riems ga­li rei­kė­ti mū­sų pa­lai­ky­mo.“

Pre­zi­den­to pa­ta­rė­jas už­sie­nio po­li­ti­kos rei­ka­lams ir jo kan­ce­lia­ri­jos va­do­vas Krzysz­to­fas Szczers­kis sa­kė, kad A.Du­da vyks į Ta­li­ną rugp­jū­čio 23 die­ną mi­nint 1939 me­tais su­da­ry­to Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto, ne­puo­li­mo pa­kto tarp So­vie­tų Są­jun­gos ir na­cis­ti­nės Vo­kie­ti­jos, me­ti­nes.

K.Szczers­kis pa­tvir­ti­no, kad vi­zi­to Es­ti­jo­je da­ta bu­vo pa­si­rink­ta ne­at­si­tik­ti­nai – ji su­taps su Eu­ro­pos sta­li­niz­mo ir na­ciz­mo au­kų at­mi­ni­mo die­na.

Pa­ta­rė­jas pri­dū­rė, kad rugp­jū­čio 28 die­ną A.Du­da vyks į Ber­ly­ną, kur su­si­tiks su Vo­kie­ti­jos kanc­le­re An­ge­la Mer­kel ir pre­zi­den­tu Joa­chi­mu Gauc­ku, o rug­sė­jo 15-ąją ap­si­lan­kys Lon­do­ne.

Tuo tar­pu rug­sė­jo pa­bai­go­je Len­ki­jos va­do­vas vyks į Jung­ti­nių Tau­tų Ge­ne­ra­li­nę Asamb­lė­ją Niu­jor­ke, kur ku­lua­ruo­se taip pat su­si­tiks su JAV pre­zi­den­tu Ba­rac­ku Oba­ma.

Lap­kri­čio pra­džio­je A.Du­da da­ly­vaus Bu­ka­reš­te vyk­sian­čia­me ke­lių NA­TO ša­lių ly­de­rių su­si­ti­ki­me, ku­rį or­ga­ni­zuo­ja Len­ki­jos ir Ru­mu­ni­jos va­do­vai.

Pir­mą­jį pre­zi­den­to ke­lio­nių į už­sie­nį eta­pą už­baigs da­ly­va­vi­mas Pe­ki­ne vyk­sian­čia­me Vi­du­rio Eu­ro­pos ir Ki­ni­jos vir­šū­nių su­si­ti­ki­me, nu­ro­dė K.Szczers­kis.

Pre­zi­den­to pa­ta­rė­jas pri­dū­rė, kad vi­si šie vi­zi­tai „tu­ri pa­di­din­ti Len­ki­jos sau­gu­mą ir gin­ti jos eko­no­mi­nius in­te­re­sus“.