Lenkijos politikas: Aušros vartai lenkų pasuose – būtų nederama
Bu­vęs il­ga­me­tis Len­ki­jos Se­na­to pir­mi­nin­kas, šiuo me­tu opo­zi­ci­jo­je dir­ban­tis Bog­da­nas Bo­ru­se­wic­zius an­tra­die­nį su­pei­kė sa­vo ša­lies Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos idė­ją len­kiš­kus pa­sus ilius­truo­ti Vil­niu­je esan­čių Auš­ros var­tų vaiz­dais.

„Tai bū­tų ne­de­ra­ma“, – žur­na­lis­tams po Vil­niaus uni­ver­si­te­te vy­ku­sios kon­fe­ren­ci­jos apie re­gio­ni­nę ly­de­rys­tę ir sau­gu­mą sa­kė šiuo me­tu Len­ki­jos Se­na­to vi­ce­pir­mi­nin­ku dir­ban­tis B.Bo­ru­se­wic­zius, at­sa­ky­da­mas į BNS klau­si­mą.

Jis pa­brė­žė, kad toks at­sa­ky­mas ga­lio­ja ir mi­nis­te­ri­jos siū­ly­mui ant pa­sų vaiz­duo­ti Ukrai­nos mies­tą Lvo­vą.

„To­kie at­vaiz­dai tu­ri bū­ti įtrauk­ti į is­to­ri­jos va­do­vė­lius, o ne į ofi­cia­lius do­ku­men­tus“, – kal­bė­jo opo­zi­ci­nės „Pi­lie­čių plat­for­mos“ po­li­ti­kas.

Šiuo me­tu iš 13 in­ter­ne­ti­niam bal­sa­vi­mui pa­siū­ly­tų gra­fi­nių mo­ty­vų Auš­ros var­tai su 64475 bal­sais uži­ma de­šim­tą vie­tą. Iš siū­lo­mų at­vaiz­dų pa­sams bus at­rink­ti še­ši.

Prieš maž­daug tris sa­vai­tes Auš­ros var­tų mo­ty­vas iki rug­sė­jo 10 die­nos vyk­sian­čia­me bal­sa­vi­me bu­vo an­tras.

Su­ži­no­jus apie siū­ly­mą kur­ti len­kiš­kus pa­sus su Auš­ros var­tų at­vaiz­du, į Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ją bu­vo iš­kvies­tas Len­ki­jos dip­lo­ma­tas. Len­ki­ja bu­vo oku­pa­vu­si Vil­niaus kraš­tą tar­pu­ka­riu.

Vis­gi B.Bo­ru­se­wic­zius par­agi­no tiek Lie­tu­vą, tiek Len­ki­ją pa­mirš­ti is­to­ri­nius komp­lek­sus, nes nuo to ga­li nu­ken­tė­ti re­gio­no sau­gu­mas, nuo 2014 me­tų Vi­du­rio ir Ry­tų Eu­ro­po­je tvy­rant įtam­pai po Ru­si­jos veiks­mų Ukrai­no­je.

„Mū­sų pi­lie­čiai tu­ri pa­sa­ky­ti, ar mes esa­me iš­lais­vin­ti, lais­vi nuo tų is­to­ri­nių komp­lek­sų. Ar len­kai pri­tars Vo­kie­ti­jos ka­riuo­me­nės bu­vi­mui Var­šu­vo­je. O ar Lie­tu­va pri­tars Len­ki­jos ka­riuo­me­nės bu­vi­mui Vil­niu­je. Jūs tai tu­ri­te at­sa­ky­ti pas sa­ve, o mes tai tu­ri­me pa­da­ry­ti Len­ki­jo­je“, – kal­bė­jo po­li­ti­kas.

„Kiek­vie­nas ne­igia­mas at­sa­ky­mas yra prieš mū­sų sau­gu­mą. Per­dė­tas spe­ku­lia­vi­mas is­to­ri­ja ir­gi ken­kia mū­sų sau­gu­mui“, – pri­dū­rė jis.

Kal­bė­da­mas apie Ukrai­ną, Len­ki­jos Se­na­to par­ei­gū­nas pa­brė­žė, kad vi­sa len­kų tau­ta re­mia Ki­je­vą, ne­prik­lau­so­mai nuo po­li­ti­nių pa­žiū­rų.

„U­krai­nos ne­prik­lau­so­my­bė taip pat yra ir mū­sų gy­ny­ba. Tu­ri­me to­kį pa­tį in­te­re­są. (...) Lai­mė mums vi­siems, kad ukrai­nie­čiai pa­si­ry­žo ko­vo­ti“, – sa­kė B.Bo­ru­se­wic­zius.

Jis tvir­ti­no, kad šių me­tų pra­džio­je pra­dė­ju­si dirb­ti pre­zi­den­to Do­nal­do Trum­po ad­mi­nis­tra­ci­ja iš­sklai­dė abe­jo­nes dėl res­pub­li­ko­no po­žiū­rio į Bal­ti­jos jū­ros re­gio­no gy­ny­bą.

Po­li­ti­kas Len­ki­jos Se­na­tui va­do­va­vo 2005 – 2015 me­tais.

B.Bo­ru­se­wic­zius taip pat ke­lioms va­lan­doms bu­vo ta­pęs Len­ki­jos pre­zi­den­tu 2010 me­tais. To­dėl jis daž­nai va­di­na­mas „vie­nos die­nos pre­zi­den­tu“.

To­kiai ne­įp­ras­tai si­tua­ci­jai ke­lią at­vė­rė ne­sta­bi­lu­mas ša­ly­je, kai Len­ki­ja po tuo­me­ti­nio pre­zi­den­to Le­cho Kac­zyns­kio žū­ties lėk­tu­vo ka­tas­tro­fo­je ba­lan­džio 10 die­ną gy­ve­no pe­rei­na­muo­ju lai­ko­tar­piu.

Bro­nis­la­was Ko­mo­rows­kis, ku­ris po L.Kac­zyns­kio žū­ties kaip Sei­mo pir­mi­nin­kas au­to­ma­tiš­kai pe­rė­mė vals­ty­bės va­do­vo įga­lio­ji­mus, po ke­lių mė­ne­sių lai­mė­jo pre­zi­den­to rin­ki­mus.

Kai B.Ko­mo­rows­kis ry­te at­sis­ta­ty­di­no iš Sei­mo pir­mi­nin­ko pos­to ir at­si­sa­kė Sei­mo na­rio man­da­to, tuo­me­tis Se­na­to pir­mi­nin­kas B.Bo­ru­se­wic­zius ta­po lai­ki­nuo­ju pre­zi­den­tu.

Vis­gi jis juo pra­bu­vo vos ke­lias va­lan­das, nes tos pa­čios die­nos pa­va­ka­re Sei­mas sa­vo nau­juo­ju pir­mi­nin­ku iš­si­rin­ko Grze­gor­zą Sche­ty­ną. Jis au­to­ma­tiš­kai pe­rė­mė pre­zi­den­to įga­lio­ji­mus ir ėjo šias par­ei­gas iki B.Ko­mo­rows­kio pri­saik­di­ni­mo vals­ty­bės va­do­vu.