Lenkijos ministras: Lietuvos lenkai turi įsitraukti į Lietuvos valstybingumą
Len­ki­ja tu­ri dė­ti pa­stan­gas dėl Lie­tu­vos len­kų tei­sių, bet kar­tu ska­tin­ti jų įsi­trau­ki­mą į Lie­tu­vos vals­ty­bin­gu­mą, par­eiš­kė Len­ki­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Grze­gor­zas Sche­ty­na.

To­kią po­zi­ci­ją jis iš­sa­kė, at­sa­ky­da­mas į Len­ki­jos lai­kraš­čio „Dzien­nik Ga­ze­ta Pra­wna“ klau­si­mą „kaip at­ro­do Len­ki­jos san­ty­kiai su Lie­tu­va pro­vo­ka­ci­jų dėl „Vil­niaus Liau­dies Res­pub­li­kos” fo­ne“.

„Tai pro­vo­ka­ci­ja, įra­šo­ma į ap­mau­do, su­dė­tin­gų san­ty­kių, su­dė­tin­gos is­to­ri­jos ir sa­vi­val­dos rin­ki­mų kon­teks­tą. Apie tai kal­ba­mės su lie­tu­viais. Mes tu­ri­me ieš­ko­ti, kas mus ga­lė­tų jung­ti. Mes ne­ga­li­me vi­sa lai­ką įsi­žei­di­nė­ti. Mes esa­me di­des­ne tau­ta, kas šiuo klau­si­mu mums yra iš­šū­kis. Mes tu­ri­me dė­tis pa­stan­gas dėl Lie­tu­vos len­kų tei­sių, ta­čiau kar­tu ska­tin­ti jų įsi­trau­ki­mą į Lie­tu­vos vals­ty­bin­gu­mą“, - sa­kė Len­ki­jos mi­nis­tras.

Len­ki­ja ne kar­tą prie­kaiš­ta­vo Lie­tu­vai dėl len­kų tau­ti­nės ma­žu­mos pa­dė­ties, vi­sų pir­ma pa­var­džių ra­šy­bos ir dvi­kal­bių gat­vių ir vie­to­var­džių pa­va­di­ni­mų len­te­lių kon­teks­te.

Lie­tu­vos pro­ku­ro­rai va­sa­rio pra­džio­je pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl „Fa­ce­book“ su­kur­tos pa­sky­ros „Vil­niaus liau­dies res­pub­li­ka“, įta­ria­mų­jų kol kas nė­ra.

2011 me­tų su­ra­šy­mo duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je gy­ve­na 200 tūkst. len­kų, jie su­da­ro 6,6 proc. vi­sų ša­lies gy­ven­to­jų.